ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မႏၱေလးျမိဳ႕ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္ ေအာင္စိန္ခ်ဥ္မ်ည္ အ ထည္စက္ရုံက အလုပ္သမားမ်ား ေမေဒးေန႕မွာအလုပ္ဆင္ခိုင္းတာေႀကာင္႕ ဆႏၵေဖာ္ထုပ္ေန (ဓာတ္ပံု)မ်ား

Tuesday, 30 April 2013

မႏၱေလးျမိဳ႕ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္ ေအာင္စိန္ခ်ဥ္မ်ည္ အ ထည္စက္ရုံက အလုပ္သမားမ်ား ေမေဒးေန႕မွာအလုပ္ဆင္ခိုင္းတာေႀကာင္႕ ဆႏၵေဖာ္ထုပ္ေန (ဓာတ္ပံု)မ်ား

မႏၱေလးျမိဳ႕ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္ ထိန္ကုန္း ရပ္ကြက္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္လမ္းရွိ ေအာင္စိန္ခ်ဥ္မ်ည္
အထည္စက္ရုံက အလုပ္သမား တစ္ရာေက်ာ္ဟာ မနက္ (၇)နာရီက စတင္ၿပီး ေမေဒးေန႔ ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႔မွာ  အလုပ္ ဆင္းခိုင္းတာေၾကာင့္မွစတင္ျပီး ေတာင္းဆိုခ်က္ (၅)ခ်က္နဲ႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနၾကပါတယ္။

အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ညိွႏိႈင္းေပးတဲ႔အခ်ိန္ထိ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သတင္းဓါတ္ပုံ - အိမ္ခိုင္ၿမဲ၊ ခ်စ္ကို

မႏၱေလးျမိဳ႕ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္ ထိန္ကုန္း ရပ္ကြက္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္လမ္းရွိ ေအာင္စိန္ခ်ဥ္မ်ည္ အ
ထည္စက္ရုံက အလုပ္သမား တစ္ရာေက်ာ္ဟာ မနက္ (၇)နာရီက စတင္ၿပီး ( ေမေဒးေန႔) ကမၻာ့အလုပ္သ
မားေန႔မွာ အလုပ္ ဆင္းခိုင္းတာေၾကာင့္မွစတင္ျပီး ေတာင္းဆိုခ်က္ (၅)ခ်က္နဲ႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနၾကပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ညိွႏိႈင္းေပးတဲ႔အခ်ိန္ထိ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္
သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...