ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အမ်ိဳးသမီးတို႔ အႏိုင္က်င့္ခံရေစျခင္းမွ ကင္းေဝးေစမည့္ အတြင္းခံ