ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ယဥ္ေၾကာရႈပ္ေထြးနခ်ိန္ထုိင္ရာမထ၀ီစီမႈတ္ေနေသာယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားအားစစ္ေဆးအေရးယူသြားမည္ဟုဆုိ

Tuesday, 9 April 2013

ယဥ္ေၾကာရႈပ္ေထြးနခ်ိန္ထုိင္ရာမထ၀ီစီမႈတ္ေနေသာယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားအားစစ္ေဆးအေရးယူသြားမည္ဟုဆုိ


Photo: ယဥ္ေၾကာရႈပ္ေထြးနခ်ိန္ထုိင္ရာမထ၀ီစီမႈတ္ေနေသာယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားအားစစ္ေဆးအေရးယူသြားမည္ဟုဆုိ
Tuesday, April 9, 2013 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ယာဥ္ေၾကာ႐ႈပ္ေထြးေနေသာေနရာ မ်ားသို႔သြားေရာက္ရွင္းလင္းျခင္း မျပဳဘဲ အေ၀းမွၫႊန္ၾကားေနသည့္ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားအား စစ္ေဆး အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွအရာရွိတစ္ ဦးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းလမ္းဆံု မ်ား၊ မီးပြိဳင့္မ်ားႏွင့္လမ္းမႀကီးမ်ား တြင္ ယာဥ္ထိန္း႐ုံးငယ္မ်ားထားရွိ ၿပီး လမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားအားရွင္းလင္း ရန္ႏွင့္ ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား အား ျမန္ဆန္စြာစစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို တာ၀န္ေပးထားေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား မွာတာ၀န္ပ်က္ကြက္မႈမ်ားရွိေန သည့္အတြက္အဆိုပါတာ၀န္ပ်က္ ကြက္သည့္ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ယာဥ္ ထိန္းတပ္ဖြဲ႕စုမွဴးမ်ားက စစ္ေဆး အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အေရးယူေဆာင္ရြက္တဲ့ အေပၚယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး႐ုံး မွ ဒုတိယတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးရဲမွဴးကယာဥ္ ထိန္းတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ အရည္အခ်င္း ရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြေမြးထုတ္ဖို႔လို တယ္။ တာ၀န္ပ်က္ကြက္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကိုလည္း စစ္ေဆးၿပီး အေရးယူသြားမွာပါ။ ဒါအျပင္ တခ်ဳိ႕ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ ကဒီလိုအခ်ိန္မွာယာဥ္႐ႈပ္ေနတဲ့ေန ရာကိုမသြားဘဲနဲ႔ ထိုင္ၿပီးစကား ေျပာေနျခင္း၊ စာထိုင္ဖတ္ေနျခင္း ေတြကို သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေတြ ရဲ႕ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕စုမွဴးမ်ားက ေရွာင္တခင္လွည့္ပတ္စစ္ေဆးသြား မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု၎ကေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္အေနျဖင့္ အသိေပးဆံုးမၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္ပါကေနရာေျပာင္း ေရႊ႕မူႏွင့္ ရာထူးေလ်ာ့ခ်မူစသည့္ အျပစ္ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အားကို ၁၄၀၀ ဦး အထိတိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယဥ္ပပထြန္း
HotNewsJournalရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ယာဥ္ေၾကာ႐ႈပ္ေထြးေနေသာေနရာ မ်ားသို႔သြားေရာက္ရွင္းလင္းျခင္း မျပဳဘဲ အေ၀းမွၫႊန္ၾကားေနသည့္ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားအား စစ္ေဆး အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွအရာရွိတစ္ ဦးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းလမ္းဆံု မ်ား၊ မီးပြိဳင့္မ်ားႏွင့္လမ္းမႀကီးမ်ား တြင္ ယာဥ္ထိန္း႐ုံးငယ္မ်ားထားရွိ ၿပီး လမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားအားရွင္းလင္း ရန္ႏွင့္ ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား အား ျမန္ဆန္စြာစစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို တာ၀န္ေပးထားေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား မွာတာ၀န္ပ်က္ကြက္မႈမ်ားရွိေန သည့္အတြက္အဆိုပါတာ၀န္ပ်က္ ကြက္သည့္ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ယာဥ္ ထိန္းတပ္ဖြဲ႕စုမွဴးမ်ားက စစ္ေဆး အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အေရးယူေဆာင္ရြက္တဲ့ အေပၚယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး႐ုံး မွ ဒုတိယတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးရဲမွဴးကယာဥ္ ထိန္းတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ အရည္အခ်င္း ရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြေမြးထုတ္ဖို႔လို တယ္။ တာ၀န္ပ်က္ကြက္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကိုလည္း စစ္ေဆးၿပီး အေရးယူသြားမွာပါ။ ဒါအျပင္ တခ်ဳိ႕ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ ကဒီလိုအခ်ိန္မွာယာဥ္႐ႈပ္ေနတဲ့ေန ရာကိုမသြားဘဲနဲ႔ ထိုင္ၿပီးစကား ေျပာေနျခင္း၊ စာထိုင္ဖတ္ေနျခင္း ေတြကို သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေတြ ရဲ႕ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕စုမွဴးမ်ားက ေရွာင္တခင္လွည့္ပတ္စစ္ေဆးသြား မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု၎ကေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္အေနျဖင့္ အသိေပးဆံုးမၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္ပါကေနရာေျပာင္း ေရႊ႕မူႏွင့္ ရာထူးေလ်ာ့ခ်မူစသည့္ အျပစ္ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အားကို ၁၄၀၀ ဦး အထိတိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယဥ္ပပထြန္း
HotNewsJournal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...