ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၁၅၀၀ CDMA 800MHZ ဖုန္းမ်ားရပ္ကြက္အလိုက္မဲႏႈိက္ခ်ေပးဓာတ္ပံုမ်ား...

Sunday, 21 April 2013

၁၅၀၀ CDMA 800MHZ ဖုန္းမ်ားရပ္ကြက္အလိုက္မဲႏႈိက္ခ်ေပးဓာတ္ပံုမ်ား...

Photo: ၁၅၀၀ CDMA 800MHZ ဖုန္းမ်ားရပ္ကြက္မ်ားတြင္မဲႏႈိက္ခ်ေပး
Sunday, April 21, 2013

၁၅၀၀ CDMA 800 MHZ ဖုန္းမ်ားရပ္ကြက္မ်ားကုိ ဧျပီလ ၂၁ရက္ေန႔တြင္မဲႏႈိက္ခ်ေပးေနျပီး ဖုန္းဆင္းကဒ္မ်ားကုိ ဧျပီ၂၄ ရက္ေန႔တြင္မဲေပါက္သူမ်ားကုိေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဓာတ္ပုံ - ေဂ်ပုိင္ / ဧရာ၀တီ၁၅၀၀ CDMA 800 MHZ ဖုန္းမ်ားရပ္ကြက္မ်ားကုိ ဧျပီလ ၂၁ရက္ေန႔တြင္မဲႏႈိက္ခ်ေပးေနျပီး ဖုန္းဆင္းကဒ္မ်ားကုိ ဧျပီ၂၄ ရက္ေန႔တြင္မဲေပါက္သူမ်ားကုိေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ - ေဂ်ပုိင္ / ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...