ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကုိရီးယားအဆုိေတာ့ PSY ၏ Gentleman အမည္ရွိ Music Video ကို ေတာင္ကိုရီးယား KBS ရုပ္သံလိုင္း ပိတ္ပင္

Thursday, 18 April 2013

ကုိရီးယားအဆုိေတာ့ PSY ၏ Gentleman အမည္ရွိ Music Video ကို ေတာင္ကိုရီးယား KBS ရုပ္သံလိုင္း ပိတ္ပင္

ကုိရီးယားအဆုိေတာ့ PSY ၏ Gentleman M/V အား ေတာင္ကိုရီးယား KBS ရုပ္သံလိုင္း ပိတ္ပင္

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆုံး ရုပ္သံလိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Korean Broadcasting Service (KBS) အေနျဖင့္ ကမာၻေက်ာ္ ကိုရီးယားအဆုိေတာ္ PSY ၏ Music Video အသစ္ျဖစ္သည့္ Gentleman အား ထုတ္လႊင့္ျပသျခင္းမွ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ 

အေၾကာင္းမွာ PSY အေနျဖင့္ အဆုိပါ M/V ထဲ၌ အမ်ားပိုင္ ပစၥည္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျပသည့္ ရိုက္ကြက္မ်ား ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆုိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယာဥ္မရပ္ရဟု သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကေတာ့ခြ်န္မ်ားအား လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ကန္ေက်ာက္ခဲ့သည့္ ရိုက္ကြက္မွာ အမ်ားျပည္သူအား ျပသရန္ မသင့္ေတာ္ဟု KBS မွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

Gentleman သည္ ကမာၻေက်ာ္ Gagnam Style M/V ၏ အဆက္အျဖစ္ ျပီးခဲ့သည့္ သတင္းပတ္အတြင္းက YouTube ေပၚ၌ စတင္ျပသခဲ့ျပီး တစ္ပတ္အတြင္း ၾကည့္ရႈမႈအၾကိမ္ေပါင္း ၁၃၉ သန္း ရွိခဲ့သည္။ 

အသက္ ၃၉ ႏွစ္အရြယ္ ကိုရီးယားအဆုိေတာ့ PSY ၏ Gangnam Style M/V သည္ ၾကည့္ရႈၾကိမ္ေပါင္း ၁.၅ ဘီလီယံေက်ာ္ျဖင့္ YouTube ေပၚတြင္ သရဖူေဆာင္းထားျပီး PSY အားလည္း YouTube ၏ ဘုရင္ဟု ကင္ပြန္းတပ္ထားၾကသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆုံး ရုပ္သံလိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Korean Broadcasting Service (KBS) အေနျဖင့္ ကမာၻေက်ာ္ ကိုရီးယားအဆုိေတာ္ PSY ၏ Music Video အသစ္ျဖစ္သည့္ Gentleman အား ထုတ္လႊင့္ျပသျခင္းမွ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။
အေၾကာင္းမွာ PSY အေနျဖင့္ အဆုိပါ M/V ထဲ၌ အမ်ားပိုင္ ပစၥည္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျပသည့္ ရိုက္ကြက္မ်ား ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆုိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယာဥ္မရပ္ရဟု သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကေတာ့ခြ်န္မ်ားအား လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ကန္ေက်ာက္ခဲ့သည့္ ရိုက္ကြက္မွာ အမ်ားျပည္သူအား ျပသရန္ မသင့္ေတာ္ဟု KBS မွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Gentleman သည္ ကမာၻေက်ာ္ Gagnam Style M/V ၏ အဆက္အျဖစ္ ျပီးခဲ့သည့္ သတင္းပတ္အတြင္းက YouTube ေပၚ၌ စတင္ျပသခဲ့ျပီး တစ္ပတ္အတြင္း ၾကည့္ရႈမႈအၾကိမ္ေပါင္း ၁၃၉ သန္း ရွိခဲ့သည္။

အသက္ ၃၉ ႏွစ္အရြယ္ ကိုရီးယားအဆုိေတာ့ PSY ၏ Gangnam Style M/V သည္ ၾကည့္ရႈၾကိမ္ေပါင္း ၁.၅ ဘီလီယံေက်ာ္ျဖင့္ YouTube ေပၚတြင္ သရဖူေဆာင္းထားျပီး PSY အားလည္း YouTube ၏ ဘုရင္ဟု ကင္ပြန္းတပ္ထားၾကသည္။
 
Myanmar Consumer Guide, Rangonnewsdaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...