ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဝက္မႀကီးမွ ဆင္၊ ႀကံ့၊ ေမ်ာက္ေခါင္းပါ ဝက္သံုးေကာင္ ေမြးဖြား

Wednesday, 15 May 2013

ဝက္မႀကီးမွ ဆင္၊ ႀကံ့၊ ေမ်ာက္ေခါင္းပါ ဝက္သံုးေကာင္ ေမြးဖြား

Photo: ဝက္မႀကီးမွ ဆင္၊ ႀကံ့၊ ေမ်ာက္ေခါင္းပါ ဝက္သံုးေကာင္ ေမြးဖြား

ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ေဇယ်ာသီရိ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိခင္ ဝက္မႀကီးမွ ဝက္သားေပါက္ ေျခာက္ေကာင္ ေမြးဖြားသည့္ အနက္ သုံးေကာင္မွာ ဝက္ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ ဆင္ေခါင္း သဏၭာန္ တစ္ေကာင္၊ ႀကံ့ေခါင္းသဏၭာန္ တစ္ေကာင္၊ ေမ်ာက္ေခါင္းသဏၭာန္ တစ္ေကာင္တုိ႔ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေဇယ်ာသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ ေခတ္ေအး ေက်းရြာအုပ္စု မရင္းႀကီး ေက်းရြာေန ကုိသန္းႏိုင္ဦး-မဇင္မာဦးတို႔ ေမြးျမဴထားေသာ ဝက္မႀကီးမွ ဝက္ေပါက္ အထီးတစ္ေကာင္ စတင္ သားက်ၿပီး ဒုတိယ သားေပါက္တြင္ ႀကံ့ေခါင္း သဏၭာန္ျဖင့္ တစ္ေကာင္၊ တတိယ သားေပါက္တြင္ ဆင္ေခါင္း သဏၭာန္ျဖင့္ တစ္ေကာင္၊ စတုတၴ သားေပါက္တြင္ ေမ်ာက္ေခါင္း သဏၭာန္ျဖင့္ တစ္ေကာင္၊ ထုိ႔ေနာက္ ဝက္ေပါက္ ႏွစ္ေကာင္ စုစုေပါင္း ေျခာက္ေကာင္ ေပါက္ဖြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုေပါက္ဖြားေသာ ဝက္သားေပါက္ ကေလးမ်ားမွာ အလ်ား ၈ လက္မခန္ ႔ရွိၿပီး ဆင္ေပါက္ ကေလးမွာ ႏွာေမာင္းတစ္ခု ဆင္မ်က္လုံး ႏွစ္လံုး ပါရွိသည္။ ႀက့ံေပါက္ေလးမွာ ဦးေခါင္းမ်က္ႏွာျပင္ အလယ္ တည့္တည့္တြင္ မ်က္လံုးႀကီး တစ္လံုးတည္း ပါရိွၿပီး အစြယ္ႏု၊ ဦးခ်ဳိႏု၊ ႀကံ့ပါးစပ္ႏွင့္ ဝက္ခႏၶာ ပါရွိၿပီး ေမ်ာက္သတၱဝါမွာ မ်က္ႏွာသည္ ေမ်ာက္မ်က္ႏွာစင္စစ္ ျဖစ္ၿပီး ခႏၶာကုိယ္မွာ ဝက္ခႏၶာကုိယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''ေမြးၿပီး သံုးနာရီ အၾကာ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွာ ဆင္ေပါက္ေလးႏွင့္ ႀကံ့ေပါက္ေလး ေသဆံုးသြားတယ္၊ ေမ်ာက္ေလးကေတာ့ အသက္ရွင္လ်က္ ရွိပါတယ္၊ ေသသြားတဲ့ ႀက့့ံနဲ႔ဆင္ကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ ရွိသူမ်ားကုိ ျပၿပီး ၫႊန္ၾကားသလို ျပဳလုပ္ပါမယ္''ဟု ဝက္ပိုင္ရွင္ မဇင္မာဦးက ျမဝတီ သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ယခုအခါ ထူးဆန္းစြာ ေမြးဖြားလာေသာ သတၱဝါေလး မ်ားအား ပတ္ဝန္း က်င္ ေက်းရြာမ်ားမွလာေရာက္ၾကည့္႐ႈ သူမ်ားႏွင့္ စည္ကားလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။

http://bit.ly/YUWtpd
ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ေဇယ်ာသီရိ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိခင္ ဝက္မႀကီးမွ ဝက္သားေပါက္ ေျခာက္ေကာင္ ေမြးဖြားသည့္ အနက္ သုံးေကာင္မွာ ဝက္ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ ဆင္ေခါင္း သဏၭာန္ တစ္ေကာင္၊ ႀကံ့ေခါင္းသဏၭာန္ တစ္ေကာင္၊ ေမ်ာက္ေခါင္းသဏၭာန္ တစ္ေကာင္တုိ႔ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေဇယ်ာသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ ေခတ္ေအး ေက်းရြာအုပ္စု မရင္းႀကီး ေက်းရြာေန ကုိသန္းႏိုင္ဦး-မဇင္မာဦးတို႔ ေမြးျမဴထားေသာ ဝက္မႀကီးမွ ဝက္ေပါက္ အထီးတစ္ေကာင္ စတင္ သားက်ၿပီး ဒုတိယ သားေပါက္တြင္ ႀကံ့ေခါင္း သဏၭာန္ျဖင့္ တစ္ေကာင္၊ တတိယ သားေပါက္တြင္ ဆင္ေခါင္း သဏၭာန္ျဖင့္ တစ္ေကာင္၊ စတုတၴ သားေပါက္တြင္ ေမ်ာက္ေခါင္း သဏၭာန္ျဖင့္ တစ္ေကာင္၊ ထုိ႔ေနာက္ ဝက္ေပါက္ ႏွစ္ေကာင္ စုစုေပါင္း ေျခာက္ေကာင္ ေပါက္ဖြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုေပါက္ဖြားေသာ ဝက္သားေပါက္ ကေလးမ်ားမွာ အလ်ား ၈ လက္မခန္ ႔ရွိၿပီး ဆင္ေပါက္ ကေလးမွာ ႏွာေမာင္းတစ္ခု ဆင္မ်က္လုံး ႏွစ္လံုး ပါရွိသည္။ ႀက့ံေပါက္ေလးမွာ ဦးေခါင္းမ်က္ႏွာျပင္ အလယ္ တည့္တည့္တြင္ မ်က္လံုးႀကီး တစ္လံုးတည္း ပါရိွၿပီး အစြယ္ႏု၊ ဦးခ်ဳိႏု၊ ႀကံ့ပါးစပ္ႏွင့္ ဝက္ခႏၶာ ပါရွိၿပီး ေမ်ာက္သတၱဝါမွာ မ်က္ႏွာသည္ ေမ်ာက္မ်က္ႏွာစင္စစ္ ျဖစ္ၿပီး ခႏၶာကုိယ္မွာ ဝက္ခႏၶာကုိယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''ေမြးၿပီး သံုးနာရီ အၾကာ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွာ ဆင္ေပါက္ေလးႏွင့္ ႀကံ့ေပါက္ေလး ေသဆံုးသြားတယ္၊ ေမ်ာက္ေလးကေတာ့ အသက္ရွင္လ်က္ ရွိပါတယ္၊ ေသသြားတဲ့ ႀက့့ံနဲ႔ဆင္ကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ ရွိသူမ်ားကုိ ျပၿပီး ၫႊန္ၾကားသလို ျပဳလုပ္ပါမယ္''ဟု ဝက္ပိုင္ရွင္ မဇင္မာဦးက ျမဝတီ သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ယခုအခါ ထူးဆန္းစြာ ေမြးဖြားလာေသာ သတၱဝါေလး မ်ားအား ပတ္ဝန္း က်င္ ေက်းရြာမ်ားမွလာေရာက္ၾကည့္႐ႈ သူမ်ားႏွင့္ စည္ကားလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ၿမဝတီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...