ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘရာဇီး ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး၏ အာခံတြင္း အတြင္း မွိန္းတစ္ခု ထုိးေဖာက္ ဝင္သြားခဲ့ေသာ္လည္း အသက္ ရွင္လ်က္ရွိ

Wednesday, 15 May 2013

ဘရာဇီး ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး၏ အာခံတြင္း အတြင္း မွိန္းတစ္ခု ထုိးေဖာက္ ဝင္သြားခဲ့ေသာ္လည္း အသက္ ရွင္လ်က္ရွိ


Photo: ဘရာဇီး ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး၏ အာခံတြင္း အတြင္း မွိန္းတစ္ခု ထုိးေဖာက္ ဝင္သြားခဲ့ေသာ္လည္း အသက္ ရွင္လ်က္ရွိ

ဘရာဇီး ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ တစ္ဦး၏ အာခံတြင္း အတြင္းသုိ႔ မွိန္းတစ္ေခ်ာင္း မေတာ္တဆ ထုိးမိခဲ့ၿပီး သူမ၏ လည္တုိင္ ေနာက္ေက်ာဘက္ထိ ထုတ္ ခ်င္းေဖာက္ ဝင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊

သုိ႔ေသာ္ သူမသည္ အသက္ရွင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဆရာဝန္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ျဖစ္ပြားပုံမွာ အဲလီဆန္ဂ်လာ ေဘာ္ဘုိရီမာ႐ိုဆာ အမည္ရွိ အဆုိပါ အမ်ဳိးသမီးငယ္၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူသည္ ေရေအာက္ ငါးဖမ္းရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ကိရိယာ တစ္ခုကုိ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ေနစဥ္ ၎ကိရိယာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ မွိန္းသည္ သူမအား မေတာ္တဆ ထိမွန္ သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ မွိန္းသည္ သူမ၏ အာခံတြင္း အတြင္းသို႔ ထုိးမိခဲ့ရာ သြားႏွစ္ေခ်ာင္း က်ဳိး၍ လည္တုိင္ထိပ္မွ ေက်ာ႐ုိးမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ကုိ ထုတ္ခ်င္းေဖာက္ ဝင္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူမအား ၂ နာရီၾကာ ခြဲစိတ္ ကုသေပးခဲ့သည့္ ခြဲစိတ္ အထူးကု ဆရာဝန္ မာစီလုိအမာရယ္လ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူမ အား ရီယုိဒီဂ်ေနး႐ုိး ျပည္နယ္ အရာ႐ူ အမာၿမိဳ႕ရွိ ေဒသႏၲရ ေဆး႐ုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ ခဲ့ၿပီး အေရးေပၚ ခြဲစိတ္ ကုသမႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

မွိန္းထုိးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေနရာတြင္ ပင္မ ေသြးလႊတ္ေၾကာႀကီး ရွိေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ၎မွိန္းကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္ ခက္ခဲစြာ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ေၾကာင္း 

Read More >> http://bit.ly/13kh1DB
ဘရာဇီး ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ တစ္ဦး၏ အာခံတြင္း အတြင္းသုိ႔ မွိန္းတစ္ေခ်ာင္း မေတာ္တဆ ထုိးမိခဲ့ၿပီး သူမ၏ လည္တုိင္ ေနာက္ေက်ာဘက္ထိ ထုတ္ ခ်င္းေဖာက္ ဝင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊

သုိ႔ေသာ္ သူမသည္ အသက္ရွင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဆရာဝန္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ျဖစ္ပြားပုံမွာ အဲလီဆန္ဂ်လာ ေဘာ္ဘုိရီမာ႐ိုဆာ အမည္ရွိ အဆုိပါ အမ်ဳိးသမီးငယ္၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူသည္ ေရေအာက္ ငါးဖမ္းရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ကိရိယာ တစ္ခုကုိ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ေနစဥ္ ၎ကိရိယာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ မွိန္းသည္ သူမအား မေတာ္တဆ ထိမွန္ သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ မွိန္းသည္ သူမ၏ အာခံတြင္း အတြင္းသို႔ ထုိးမိခဲ့ရာ သြားႏွစ္ေခ်ာင္း က်ဳိး၍ လည္တုိင္ထိပ္မွ ေက်ာ႐ုိးမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ကုိ ထုတ္ခ်င္းေဖာက္ ဝင္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူမအား ၂ နာရီၾကာ ခြဲစိတ္ ကုသေပးခဲ့သည့္ ခြဲစိတ္ အထူးကု ဆရာဝန္ မာစီလုိအမာရယ္လ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူမ အား ရီယုိဒီဂ်ေနး႐ုိး ျပည္နယ္ အရာ႐ူ အမာၿမိဳ႕ရွိ ေဒသႏၲရ ေဆး႐ုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ ခဲ့ၿပီး အေရးေပၚ ခြဲစိတ္ ကုသမႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

မွိန္းထုိးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေနရာတြင္ ပင္မ ေသြးလႊတ္ေၾကာႀကီး ရွိေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ၎မွိန္းကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္ ခက္ခဲစြာ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ေၾကာင္း

ၿမဝတီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...