ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ

Tuesday, 14 May 2013

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ


Photo: ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး

အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ

အမွတ္၊၄၅/၂ဝ၁၃

၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ ကဆုန္လဆန္း ၅ ရက္

(၂ဝ၁၃ ခုနွစ္ ၊ေမလ ၁၄ ရက္)

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဖဲြ႕စည္းၿခင္း
--------------------------------------------------------------------------------------

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း အခ်ိန္ကာလအေလ်ာက္ ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္တြက္ဆၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအမံမ်ား စနစ္တက် ၿပဳလုပ္ထားနိုင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝေဘးအနၲရာယ္ က်ေရာက္လာသည့္ အေၿခအေနတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လ်င္ၿမန္ သြက္လက္စြာနွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း ''အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ'' ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖဲြ႕စည္းလိုက္ပါသည္-

(က) ဒုတိယသမၼတ(၂) ဥကၠ႒

( ခ ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဥကၠ႒

( ဂ ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန
ဒုတိယဥကၠ႒

(ဃ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

( င ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

( စ ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ နိုင္ငံၿခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ဆ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ၿပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

( ဇ ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန(၅) အဖဲြ႕ဝင္

(ဈ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ ဆည္ေၿမာင္းဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ည) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေမြးၿမဴေရးနွင့္ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ဋ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ဌ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ဍ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ဎ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ဏ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(တ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ထ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဘ႑ာေရးနွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ဒ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္


(ဓ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(န) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ပ) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ၿပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕အားလံုး၊ အဖဲြ႕ဝင္

(ဖ)ဒုတိယဝန္ႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အတြင္းေရးမွဴး

(ဗ)ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ရံုး တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး

၂။ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္ပါသည္-

(က)
ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးၿခင္း၊ အဆင့္ဆင့္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား မူဝါဒေပးၿခင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ တိုးတက္မႈကို ၿပန္လည္ သံုးသပ္၍ လိုအပ္သလိုလမ္းညႊန္ၿခင္း။

(ခ)
သဘာဝေဘး ႀကံဳေတြ႕ေနခ်ိန္တြင္ ၿပည္တြင္းစြမ္းအားစုမ်ားကို လိုအပ္သလို ထုတ္နုတ္ သံုးစြဲႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးၿခင္း။

(ဂ)
ၿပည္ပမွ အကူအညီ လိုအပ္သည္ဟု ဆံုးၿဖတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အေၿခခံ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးၿခင္း။

(ဃ)
ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အရင္းအၿမစ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ကူညီေပးၿခင္း။

(င)
သဘာဝေဘး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစေရးနွင့္ အခက္အခဲ အဟန္႔အတား မရိွေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအား အလဲြသံုးစားမႈ မရိွေစေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝေဘး ႀကံဳေတြ႕ေနခိ်န္နွင့္ ႀကံဳေတြ႕ၿပီးခ်ိန္တြင္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ လည္းေကာင္း လိုအပ္ပါက အမိန္႔၊ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ား ထုတ္ၿပန္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။

 

(ပံု) သိန္းစိန္                 

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ               

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္
အမွတ္၊၄၅/၂ဝ၁၃
၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ ကဆုန္လဆန္း ၅ ရက္
(၂ဝ၁၃ ခုနွစ္ ၊ေမလ ၁၄ ရက္)
အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဖဲြ႕စည္းၿခင္း
--------------------------------------------------------------------------------------
၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း အခ်ိန္ကာလအေလ်ာက္ ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္တြက္ဆၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအမံမ်ား စနစ္တက် ၿပဳလုပ္ထားနိုင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝေဘးအနၲရာယ္ က်ေရာက္လာသည့္ အေၿခအေနတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လ်င္ၿမန္ သြက္လက္စြာနွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း ''အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ'' ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖဲြ႕စည္းလိုက္ပါသည္-

(က) ဒုတိယသမၼတ(၂) ဥကၠ႒

( ခ ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဥကၠ႒

( ဂ ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန
ဒုတိယဥကၠ႒

(ဃ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

( င ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

( စ ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ နိုင္ငံၿခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ဆ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ၿပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

( ဇ ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန(၅) အဖဲြ႕ဝင္

(ဈ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ ဆည္ေၿမာင္းဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ည) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေမြးၿမဴေရးနွင့္ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ဋ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ဌ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ဍ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ဎ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ဏ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(တ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ထ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဘ႑ာေရးနွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ဒ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္


(ဓ) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(န) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(ပ) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ၿပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕အားလံုး၊ အဖဲြ႕ဝင္

(ဖ)ဒုတိယဝန္ႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အတြင္းေရးမွဴး

(ဗ)ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ရံုး တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး

၂။ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္ပါသည္-

(က)
ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးၿခင္း၊ အဆင့္ဆင့္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား မူဝါဒေပးၿခင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ တိုးတက္မႈကို ၿပန္လည္ သံုးသပ္၍ လိုအပ္သလိုလမ္းညႊန္ၿခင္း။

(ခ)
သဘာဝေဘး ႀကံဳေတြ႕ေနခ်ိန္တြင္ ၿပည္တြင္းစြမ္းအားစုမ်ားကို လိုအပ္သလို ထုတ္နုတ္ သံုးစြဲႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးၿခင္း။

(ဂ)
ၿပည္ပမွ အကူအညီ လိုအပ္သည္ဟု ဆံုးၿဖတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အေၿခခံ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးၿခင္း။

(ဃ)
ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အရင္းအၿမစ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ကူညီေပးၿခင္း။

(င)
သဘာဝေဘး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစေရးနွင့္ အခက္အခဲ အဟန္႔အတား မရိွေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအား အလဲြသံုးစားမႈ မရိွေစေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝေဘး ႀကံဳေတြ႕ေနခိ်န္နွင့္ ႀကံဳေတြ႕ၿပီးခ်ိန္တြင္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ လည္းေကာင္း လိုအပ္ပါက အမိန္႔၊ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ား ထုတ္ၿပန္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။(ပံု) သိန္းစိန္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...