ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အရက္မူးသမားကဆင္ရုိင္းထံသုိ႕တဟုန္ထုိးေျပးသြား

Monday, 20 May 2013

အရက္မူးသမားကဆင္ရုိင္းထံသုိ႕တဟုန္ထုိးေျပးသြား


Photo: အရက္မူးသမားကဆင္ရုိင္းထံသုိ႕တဟုန္ထုိးေျပးသြား
Monday, May 20, 2013

ေတာင္အာဖရိက၏နာမည္ ေက်ာ္က႐ူဂါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ တြင္ အရက္မူးသမားတစ္ဦးက ေတာဆင္႐ိုင္းတစ္ေကာင္ထံသို႕ တစ္ဟုန္ထိုးေျပးလႊားသြားခဲ့သည့္ ဗြီဒီယိုပံုအား အင္တာနက္တြင္ လႊင့္တင္ေပးခဲ့သျဖင့္ အုတ္ေအာ္ ေသာင္းနင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။
ကနဦးတြင္ထိုသူအား ကမၻာလွည့္ခရီးသည္တစ္ဦးဟု ထင္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္းထိုသူသည္ နားရက္ရရွိထားသည့္ လမ္းျပ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ထိုသူအား သဘာ၀ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္တြင္အလုပ္ ဆက္လက္ခန္႕ထားျခင္းမျပဳေတာ့ ဘဲအလုပ္မွထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း အျခားပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ား အားလည္း စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ ရာမ်ားအတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္မွေျပာၾကားလိုက္သည္။

လႊင့္တင္ထားေသာဗြီဒီယိုပိုင္း တြင္ သိသိသာသာအရက္မူးေန သူကကားတြင္းမွထြက္၍ေတာဆင္ ႐ိုင္းထံသို႔တစ္ဟုန္ထိုးေျပးလႊား သြားသည္ကိုအေပါင္းအသင္းမ်ား က အားေပးေနၾကၿပီး၊ထိုသူသည္ ေျပးလႊားရင္းလဲက်သြားေသာ္လည္း ျပန္ထ၍ဆင္ရွိရာသို႔ထပ္မံေျပး သြားသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။

“ဆင္ဆီကိုတည့္တည့္ေျပး” ဟုေအာ္ဟစ္လိုက္ေသာအသံတစ္ သံကိုလည္းၾကားရၿပီး ထိုသူမွာ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးေနသူျဖစ္ဟန္တူ သည္။ ဆင္႐ိုင္းသည္ ပထမတြင္ ႏွာေမာင္းအားေရွ႕သို႔ရမ္းလိုက္ ေသာ္လည္းခ်က္ခ်င္းပင္လႊတ္ရာသို႕ ေရွာင္တိမ္းသြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ က်မွအရက္မူးသမားသည္သူ႕အား အားေပးေနသည့္အေပါင္းအသင္း မ်ားထံသို႔ေလထဲတြင္လက္သီး လက္ေမာင္းတန္း၍ ျပန္လာခဲ့ သည္။

ထိုဗြီဒီယိုပိုင္းကေလးသည္ ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္၏ လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ႏွင့္လံုး၀ဆန္႔က်င္ေနသျဖင့္မ်ားစြာ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း၊ ဟက္တာ ႏွစ္သန္းက်ယ္၀န္းေသာ သဘာ၀ ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္အတြင္း တိရစၦာန္ ႐ိုင္းမ်ားသည္တစ္ခါတစ္ရံလာ ေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအား တိုက္ခိုက္တတ္ေၾကာင္း၊ဆင္မ်ား မွာ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအားေမွာက္ပစ္ တတ္သည္ကိုသိရွိထားၾကေၾကာင္း ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္မွေျပၾကားလိုက္သည္။

Source: Yahoo! News
ဥကၠာေအာင္

The Hot News
ေတာင္အာဖရိက၏နာမည္ ေက်ာ္က႐ူဂါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ တြင္ အရက္မူးသမားတစ္ဦးက ေတာဆင္႐ိုင္းတစ္ေကာင္ထံသို႕ တစ္ဟုန္ထိုးေျပးလႊားသြားခဲ့သည့္ ဗြီဒီယိုပံုအား အင္တာနက္တြင္ လႊင့္တင္ေပးခဲ့သျဖင့္ အုတ္ေအာ္ ေသာင္းနင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။
ကနဦးတြင္ထိုသူအား ကမၻာလွည့္ခရီးသည္တစ္ဦးဟု ထင္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္းထိုသူသည္ နားရက္ရရွိထားသည့္ လမ္းျပ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ထိုသူအား သဘာ၀ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္တြင္အလုပ္ ဆက္လက္ခန္႕ထားျခင္းမျပဳေတာ့ ဘဲအလုပ္မွထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း အျခားပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ား အားလည္း စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ ရာမ်ားအတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္မွေျပာၾကားလိုက္သည္။

လႊင့္တင္ထားေသာဗြီဒီယိုပိုင္း တြင္ သိသိသာသာအရက္မူးေန သူကကားတြင္းမွထြက္၍ေတာဆင္ ႐ိုင္းထံသို႔တစ္ဟုန္ထိုးေျပးလႊား သြားသည္ကိုအေပါင္းအသင္းမ်ား က အားေပးေနၾကၿပီး၊ထိုသူသည္ ေျပးလႊားရင္းလဲက်သြားေသာ္လည္း ျပန္ထ၍ဆင္ရွိရာသို႔ထပ္မံေျပး သြားသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။

“ဆင္ဆီကိုတည့္တည့္ေျပး” ဟုေအာ္ဟစ္လိုက္ေသာအသံတစ္ သံကိုလည္းၾကားရၿပီး ထိုသူမွာ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးေနသူျဖစ္ဟန္တူ သည္။ ဆင္႐ိုင္းသည္ ပထမတြင္ ႏွာေမာင္းအားေရွ႕သို႔ရမ္းလိုက္ ေသာ္လည္းခ်က္ခ်င္းပင္လႊတ္ရာသို႕ ေရွာင္တိမ္းသြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ က်မွအရက္မူးသမားသည္သူ႕အား အားေပးေနသည့္အေပါင္းအသင္း မ်ားထံသို႔ေလထဲတြင္လက္သီး လက္ေမာင္းတန္း၍ ျပန္လာခဲ့ သည္။

ထိုဗြီဒီယိုပိုင္းကေလးသည္ ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္၏ လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ႏွင့္လံုး၀ဆန္႔က်င္ေနသျဖင့္မ်ားစြာ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း၊ ဟက္တာ ႏွစ္သန္းက်ယ္၀န္းေသာ သဘာ၀ ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္အတြင္း တိရစၦာန္ ႐ိုင္းမ်ားသည္တစ္ခါတစ္ရံလာ ေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအား တိုက္ခိုက္တတ္ေၾကာင္း၊ဆင္မ်ား မွာ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအားေမွာက္ပစ္ တတ္သည္ကိုသိရွိထားၾကေၾကာင္း ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္မွေျပၾကားလိုက္သည္။

Source: Yahoo! News
ဥကၠာေအာင္

The Hot News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...