ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကေလးေမွာင္ခို ကူးသည္႕ ဂိုဏ္း တစ္ဂိုဏ္းအား အင္ဒိုနီးရွား ရဲတပ္ဖြဲ႕ စံုစမ္း စစ္ေဆးခဲ႕

Monday, 11 February 2013

ကေလးေမွာင္ခို ကူးသည္႕ ဂိုဏ္း တစ္ဂိုဏ္းအား အင္ဒိုနီးရွား ရဲတပ္ဖြဲ႕ စံုစမ္း စစ္ေဆးခဲ႕


Photo: ကေလးေမွာင္ခို ကူးသည္႕ ဂိုဏ္း တစ္ဂိုဏ္းအား အင္ဒိုနီးရွား ရဲတပ္ဖြဲ႕ 
စံုစမ္း စစ္ေဆးခဲ႕
Monday, February 11, 2013

အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတြင္ သံသယ ရွိဖြယ္ ကေလးေမွာင္ခို ကူးသည့္ ဂိုဏ္းတစ္ဂိုဏ္းအား ရဲတပ္ဖြဲ႕က စံုစမ္းစစ္ ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း ေမွာင္ခိုကူးသည့္ ဂုိဏ္းသည္ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံမွ ႏို႔စို႔ ကေလးငယ္ မ်ားအား စင္ကာပူသို႔ ေခၚေဆာင္ သြားၿပီး အျခား ႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ် သြားမည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ခ်ိန္တြင္ အရပ္ သားဖြား ဆရာမ မ်ားႏွင့္ သူမ၏ ကေလးအား ေရာင္းခ်မည္ဟု ယူဆရသည့္ ကေလးအေမ တစ္ဦး အပါအဝင္ လူခုနစ္ဦးအား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး အျခား ကေလး သံုးဦးအား ျပန္လည္ ကယ္တင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

စံုစမ္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ား အရ အဆုိပါ ကေလးမ်ားအား ဆင္းရဲေသာ မိသားစု ဝင္မ်ား ထံမွ မက္လံုး ေပး၍ ေဒၚလာေငြ အနည္းငယ္ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လူခုနစ္ဦး ထံမွ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ အတြက္ ဝယ္ယူထားသည့္ လက္မွတ္ မ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္။

၎ေမွာင္ခို ဂိုဏ္းသည္ ကေလးမ်ားအား ႏိုင္ငံ အသီးသီးရွိ ေမြးစား မိဘမ်ား ထံ၌ ေရာင္းခ် ခဲ့သည့္ သက္ေသ အေထာက္ အထားမ်ား ကိုလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေတြ႕ရွိ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၎လုပ္ငန္းအား ၁၉၉ဝ ျပည့္ ႏွစ္မွစ၍ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကေလး သူငယ္မ်ား အကာအကြယ္
ေပးေရး ဆိုင္ရာ တာဝန္ ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ကေလးမ်ားအား ၾသစေၾတးလ်၊ အေရွ႕ ဥေရာပ၊ စင္ကာပူ၊ တ႐ုတ္ (တုိင္ေပ)ႏွင့္ မေလးရွား ႏိုင္ငံ မ်ားသုိ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကေလး လိုခ်င္သူ မိခင္မ်ားသည္ ကေလး တစ္ဦးလွ်င္ ႐ူပီယာ သန္း ၂ဝ ႏွင့္ အထက္ သို႔မဟုတ္ ခ်စ္စဖြယ္ ေကာင္းေသာ ကေလး တစ္ဦးလွ်င္ ႐ူပီယာ သန္း ၄ဝ ႏွင့္အထက္ ေပးၿပီး ဝယ္ယူခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတြင္ သံသယ ရွိဖြယ္ ကေလးေမွာင္ခို ကူးသည့္ ဂိုဏ္းတစ္ဂိုဏ္းအား ရဲတပ္ဖြဲ႕က စံုစမ္းစစ္ ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း ေမွာင္ခိုကူးသည့္ ဂုိဏ္းသည္ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံမွ ႏို႔စို႔ ကေလးငယ္ မ်ားအား စင္ကာပူသို႔ ေခၚေဆာင္ သြားၿပီး အျခား ႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ် သြားမည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ခ်ိန္တြင္ အရပ္ သားဖြား ဆရာမ မ်ားႏွင့္ သူမ၏ ကေလးအား ေရာင္းခ်မည္ဟု ယူဆရသည့္ ကေလးအေမ တစ္ဦး အပါအဝင္ လူခုနစ္ဦးအား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး အျခား ကေလး သံုးဦးအား ျပန္လည္ ကယ္တင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

စံုစမ္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ား အရ အဆုိပါ ကေလးမ်ားအား ဆင္းရဲေသာ မိသားစု ဝင္မ်ား ထံမွ မက္လံုး ေပး၍ ေဒၚလာေငြ အနည္းငယ္ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လူခုနစ္ဦး ထံမွ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ အတြက္ ဝယ္ယူထားသည့္ လက္မွတ္ မ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္။

၎ေမွာင္ခို ဂိုဏ္းသည္ ကေလးမ်ားအား ႏိုင္ငံ အသီးသီးရွိ ေမြးစား မိဘမ်ား ထံ၌ ေရာင္းခ် ခဲ့သည့္ သက္ေသ အေထာက္ အထားမ်ား ကိုလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေတြ႕ရွိ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၎လုပ္ငန္းအား ၁၉၉ဝ ျပည့္ ႏွစ္မွစ၍ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကေလး သူငယ္မ်ား အကာအကြယ္
ေပးေရး ဆိုင္ရာ တာဝန္ ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ကေလးမ်ားအား ၾသစေၾတးလ်၊ အေရွ႕ ဥေရာပ၊ စင္ကာပူ၊ တ႐ုတ္ (တုိင္ေပ)ႏွင့္ မေလးရွား ႏိုင္ငံ မ်ားသုိ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကေလး လိုခ်င္သူ မိခင္မ်ားသည္ ကေလး တစ္ဦးလွ်င္ ႐ူပီယာ သန္း ၂ဝ ႏွင့္ အထက္ သို႔မဟုတ္ ခ်စ္စဖြယ္ ေကာင္းေသာ ကေလး တစ္ဦးလွ်င္ ႐ူပီယာ သန္း ၄ဝ ႏွင့္အထက္ ေပးၿပီး ဝယ္ယူခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...