ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တုိင္တည္ေတး-နႏၵစုိင္း(NanDa Sai )[ CD ]

Monday, 20 May 2013

တုိင္တည္ေတး-နႏၵစုိင္း(NanDa Sai )[ CD ]Nan Da Sai Front Cover

Nan Da Sai Back Cover
01 Nal Nal Shot – Na Da Sai @ MAMC.mp3 3.2Mb
02 Tine Tal Tay – Nan Da Sai @ MAMC.mp3 3.3Mb
03 Chit…Nat Tha Me – Nan Da Sai @ MAMC.mp3 3.7Mb
04 Ta Phat That – Nan Da Sai @ MAMC.mp3 3.7Mb
05 Pha Yar Su – Nan Da Sai @ MAMC.mp3 4.1Mb
06 Ka Lay…Lay Yal – Nan Da Sai @ MAMC.mp3 3.6Mb
07 November – Nan Da Sai @ MAMC.mp3 3.2Mb
08 Kyoune Tor Ka Chit Thu – Nan Da Sai @ MAMC.mp3 4.3Mb
09 Hnit Lon Sate Ku – Nan Da Sai @ MAMC.mp3 3.3Mb
10 Mayt Pyout Chin Tal – Nan Da Sai @ MAMC.mp3 3.0Mb
11 Ma Shi Ma Phyit – Nan Da Sai @ MAMC.mp3 4.2Mb
All: 39.6Mb (11 files)
တုိင္တည္ေတး-နႏၵစုိင္း(NanDar Sai-ႊTine Tel Tay )[Solo Album ] Mediafire Download Link
တုိင္တည္ေတး-နႏၵစုိင္း(NanDar Sai-ႊTine Tel Tay )[Solo Album ] Dropbox Download Link

Singers: .myanmarallmusicchannel
HTML5 MP3 Player with Playlist


play  
display
back
play
next
refresh
00.00   /   00:00
Playlist
 1. နည္းနည္းေလ်ာ့
  နႏၵစုိင္း
 2. တုိင္တည္ေတး
  နႏၵစုိင္း
 3. ခ်စ္ ... နတ္သမီး
  နႏၵစုိင္း
 4. တစ္ဖက္သတ္
  နႏၵစုိင္း
 5. ဘုရားစူး
  နႏၵစုိင္း
 6. ကေလး .. ေလးရယ္
  နႏၵစုိင္း
 7. ႏိုဝင္ဘာ
  နႏၵစုိင္း
 8. ေက်ာင္းေတာ္ကခ်စ္သူ
  နႏၵစုိင္း
 9. ႏွစ္လြန္စိတ္ကူး
  နႏၵစုိင္း
 10. ေမ့ေပ်ာက္ခ်င္တယ္
  နႏၵစုိင္း
 11. မရွိမျဖစ္
  နႏၵစုိင္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...