ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အိမ္ေထာင္ရွင္မ ျဖစ္ေတာ့မည့္ ၀ိသာခါကို သူ႔မိဘမ်ား မွာၾကားလိုက္ေသာ စကား(၁၀)ခြန္း

Saturday, 29 June 2013

အိမ္ေထာင္ရွင္မ ျဖစ္ေတာ့မည့္ ၀ိသာခါကို သူ႔မိဘမ်ား မွာၾကားလိုက္ေသာ စကား(၁၀)ခြန္း


Photo: အိမ္ေထာင္ရွင္မ ျဖစ္ေတာ့မည့္ ၀ိသာခါကို သူ႔မိဘမ်ား မွာၾကားလိုက္ေသာ စကား(၁၀)ခြန္း

(၁) အိမ္တြင္းမီး အျပင္မထုတ္ရ
(၂) အိမ္ျပင္မီး အတြင္းမသြင္းရ
(၃) ျပန္ေပးမည့္သူကုိသာေပး။
(၄) ျပန္ မေပးမဲ့သူကုိ မေပးနဲ႔။
(၅) ေပးသင့္သူကုိလည္း ေပး။
(၆) ခ်မ္းသာစြာထုိင္။
(၇) ခ်မ္းသာစြာ စား။
(၈) ခ်မ္းသာစြာ အိပ္။
(၉) မီးကုိ ရုိေသစြာလုပ္ေကြ်း။
(၁၀) အိမ္တြင္းနတ္ကုိ ရွိခုိးပူေဇာ္။
တို႔ျဖစ္ပါသည္။

(၁) အိမ္တြင္းမီး အျပင္မထုတ္ရ။
အိမ္တြင္းမီး အျပင္မထုတ္ရဆုိတာ.. အိမ္တြင္းမွာရွိတဲ့ အိမ္တြင္းေရး ျပႆနာ ကိစၥအဝဝကုိ အျပင္ ေဖာက္သည္မခ်နဲ႔ဆုိလုိတာပါ။

(၂) အိမ္ျပင္မီး အတြင္းမသြင္းရ။
အိမ္ျပင္မီး အတြင္းမသြင္းရဆုိတာ .. ျပင္ပမွာျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာေတြ ကိုလည္ အိမ္တြင္းသည္မလာနဲ႔ လုိ႔ဆုိလုိတာပါ။

(၃) ျပန္ေပးမည့္သူကုိသာေပး။
ေခ်းငွားတဲ့အခါ ျပန္ေတာင္းရမည့္ သူကုိသာ ေခ်းငွားလုိ႔ဆုိတာပါ။

(၄) ျပန္ မေပးမဲ့သူကုိ မေပးနဲ႔။
ျပန္မေပးမယ့္ သူကိုမေပးနဲ႔ဆုိတာ…ပစၥည္းဥစၥာ ေခ်းငွားတဲ့အခါ ျပန္ေတာင္းရမ္းလု႔ိ မရမည့္သူကုိ မေခ်းငွားနဲ႔လုိ ့ဆုိလုိတာပါ။

(၅) ေပးသင့္သူကုိလည္း ေပး။
ေပးသင့္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေပးသင့္သည္ျဖစ္ေစ ေပးပါဆုိတာက…
မိမိေဆြမ်ဳိး အသုိင္းအဝုိ္င္းထဲမွာ.. ဘဝေပးအရ မျပည့္စုံတဲ့ သူေတြကိုေတာ့ ဘာမွ ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တမေနပဲ ေထာက္ပ့ံလုိက္ပါဟု ဆုိလုိတာပါ။

(၆) ခ်မ္းသာစြာထုိင္။
ခ်မ္းသာစြာထုိင္ပါဆုိတာ.. မိမိလင္ေယာက်္ား ၊ေယာကမၡေတြရဲ့ အထက္အရပ္ ၊ေလညာ အရပ္စေသာ မျပစ္မလြတ္ေသာေနမွာ မထုိင္ဘဲ အျပစ္ကင္းေသာ ေနရာမွာထုိင္လုိ႔ေျပာတာပါ။

(၇) ခ်မ္းသာစြာ စား။ ခ်မ္းသာစြာစားပါဆုိတာ…မိဘ၊ ေယာကၡမ၊ ခင္ပြန္းတုိ႔ကုိ ေရွးဦးစြားကြ်းၿပီး ေနာက္မွစားပါလုိ႔ ေျပာတာပါ။

(၈) ခ်မ္းသာစြာ အိပ္။
ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ပါဆုိတာ.. မိဘ၊ ေယာကၡမ၊ လင္ေယာက်္ားတုိ႔ ကုိ သင့္တင့္ေသာ ေဝယ်ာဝစၥျပဳၿပီးမွာ အိပ္ပါလုိ႔ေျပာတာပါ။

(၉) မီးကုိ ရုိေသစြာလုပ္ေကြ်း။ မီးကုိရုိေသစြာလုပ္ေကြ်းဆုိတာ.. ေယာကၡမေတြကုိ ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္လုိ႔ေျပာတာပါ။

(၁၀) အိမ္တြင္းနတ္ကုိ ရွိခုိးပူေဇာ္။
အိမ္ဦးနတ္ကုိ ရုိေသဆုိတာ.. မိမိလင္ေယာက်္ားကုိ အိမ္ဦးနတ္ကဲ့သုိ ဆက္ဆံရမယ္ လို ့ဆိုလုိတာပါ။

ထာ၀ရအလင္းတန္းမ်ား

(၁) အိမ္တြင္းမီး အျပင္မထုတ္ရ
(၂) အိမ္ျပင္မီး အတြင္းမသြင္းရ
(၃) ျပန္ေပးမည့္သူကုိသာေပး။
(၄) ျပန္ မေပးမဲ့သူကုိ မေပးနဲ႔။
(၅) ေပးသင့္သူကုိလည္း ေပး။
(၆) ခ်မ္းသာစြာထုိင္။
(၇) ခ်မ္းသာစြာ စား။
(၈) ခ်မ္းသာစြာ အိပ္။
(၉) မီးကုိ ရုိေသစြာလုပ္ေကြ်း။
(၁၀) အိမ္တြင္းနတ္ကုိ ရွိခုိးပူေဇာ္။
တို႔ျဖစ္ပါသည္။

(၁) အိမ္တြင္းမီး အျပင္မထုတ္ရ။
အိမ္တြင္းမီး အျပင္မထုတ္ရဆုိတာ.. အိမ္တြင္းမွာရွိတဲ့ အိမ္တြင္းေရး ျပႆနာ ကိစၥအဝဝကုိ အျပင္ ေဖာက္သည္မခ်နဲ႔ဆုိလုိတာပါ။

(၂) အိမ္ျပင္မီး အတြင္းမသြင္းရ။
အိမ္ျပင္မီး အတြင္းမသြင္းရဆုိတာ .. ျပင္ပမွာျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာေတြ ကိုလည္ အိမ္တြင္းသည္မလာနဲ႔ လုိ႔ဆုိလုိတာပါ။

(၃) ျပန္ေပးမည့္သူကုိသာေပး။
ေခ်းငွားတဲ့အခါ ျပန္ေတာင္းရမည့္ သူကုိသာ ေခ်းငွားလုိ႔ဆုိတာပါ။

(၄) ျပန္ မေပးမဲ့သူကုိ မေပးနဲ႔။
ျပန္မေပးမယ့္ သူကိုမေပးနဲ႔ဆုိတာ…ပစၥည္းဥစၥာ ေခ်းငွားတဲ့အခါ ျပန္ေတာင္းရမ္းလု႔ိ မရမည့္သူကုိ မေခ်းငွားနဲ႔လုိ ့ဆုိလုိတာပါ။

(၅) ေပးသင့္သူကုိလည္း ေပး။
ေပးသင့္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေပးသင့္သည္ျဖစ္ေစ ေပးပါဆုိတာက…
မိမိေဆြမ်ဳိး အသုိင္းအဝုိ္င္းထဲမွာ.. ဘဝေပးအရ မျပည့္စုံတဲ့ သူေတြကိုေတာ့ ဘာမွ ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တမေနပဲ ေထာက္ပ့ံလုိက္ပါဟု ဆုိလုိတာပါ။

(၆) ခ်မ္းသာစြာထုိင္။
ခ်မ္းသာစြာထုိင္ပါဆုိတာ.. မိမိလင္ေယာက်္ား ၊ေယာကမၡေတြရဲ့ အထက္အရပ္ ၊ေလညာ အရပ္စေသာ မျပစ္မလြတ္ေသာေနမွာ မထုိင္ဘဲ အျပစ္ကင္းေသာ ေနရာမွာထုိင္လုိ႔ေျပာတာပါ။

(၇) ခ်မ္းသာစြာ စား။ ခ်မ္းသာစြာစားပါဆုိတာ…မိဘ၊ ေယာကၡမ၊ ခင္ပြန္းတုိ႔ကုိ ေရွးဦးစြားကြ်းၿပီး ေနာက္မွစားပါလုိ႔ ေျပာတာပါ။

(၈) ခ်မ္းသာစြာ အိပ္။
ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ပါဆုိတာ.. မိဘ၊ ေယာကၡမ၊ လင္ေယာက်္ားတုိ႔ ကုိ သင့္တင့္ေသာ ေဝယ်ာဝစၥျပဳၿပီးမွာ အိပ္ပါလုိ႔ေျပာတာပါ။

(၉) မီးကုိ ရုိေသစြာလုပ္ေကြ်း။ မီးကုိရုိေသစြာလုပ္ေကြ်းဆုိတာ.. ေယာကၡမေတြကုိ ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္လုိ႔ေျပာတာပါ။

(၁၀) အိမ္တြင္းနတ္ကုိ ရွိခုိးပူေဇာ္။
အိမ္ဦးနတ္ကုိ ရုိေသဆုိတာ.. မိမိလင္ေယာက်္ားကုိ အိမ္ဦးနတ္ကဲ့သုိ ဆက္ဆံရမယ္ လို ့ဆိုလုိတာပါ။

ထာ၀ရအလင္းတန္းမ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...