ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဘာ္စတြန္ၿမဳိ႕ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားကို လွဴဒါန္းရန္ ေရာ့ခ္ကာႀကီးမ်ား ေဖ်ာ္ေျဖပြဲက်င္းပ(vedio)

Tuesday, 4 June 2013

ေဘာ္စတြန္ၿမဳိ႕ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားကို လွဴဒါန္းရန္ ေရာ့ခ္ကာႀကီးမ်ား ေဖ်ာ္ေျဖပြဲက်င္းပ(vedio)


Photo: ေဘာ္စတြန္ၿမဳိ႕ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားကို လွဴဒါန္းရန္
 ေရာ့ခ္ကာႀကီးမ်ား ေဖ်ာ္ေျဖပြဲက်င္းပ
Tuesday, June 04, 2013

ဧၿပီလ ၁၅ရက္က ေဘာ္စတြန္ၿမဳိ႕က မာရသြန္ၿပဳိင္ပြဲ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈတြင္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို လွဴဒါန္း ေငြေပးအပ္ရန္ အဲ႐ိုစမစ္( Aerosmith)၊ ဂ်ိမ္းစ္ေတလာ(James Taylor) ႏွင့္ ဂ်င္မီဘက္ဖက္ (Jimmy Buffett)ကဲ့သုိ႔ ကမၻာေက်ာ္ ေရာ့ခ္ကာႀကီးမ်ားက ေမလ ၃ဝ ရက္ တြင္ ရန္ပံုေငြ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ ၄င္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ေဘာ္စတြန္ၿမဳိ႕၏ TD ဥယ်ာဥ္တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လူေပါင္း တစ္ေသာင္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ လာေရာက္ အားေပးခဲ့ၾကသည္။ 

၄င္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၁သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး အားလံုးကို One Fund ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕အား လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဘာ္စတြန္ၿမဳိ႕ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈတြင္ လူသံုးဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၂၆၄ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားစု မွာ ေျခေထာက္ ျပတ္သည့္ အထိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Popular News
ဧၿပီလ ၁၅ရက္က ေဘာ္စတြန္ၿမဳိ႕က မာရသြန္ၿပဳိင္ပြဲ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈတြင္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို လွဴဒါန္း ေငြေပးအပ္ရန္ အဲ႐ိုစမစ္( Aerosmith)၊ ဂ်ိမ္းစ္ေတလာ(James Taylor) ႏွင့္ ဂ်င္မီဘက္ဖက္ (Jimmy Buffett)ကဲ့သုိ႔ ကမၻာေက်ာ္ ေရာ့ခ္ကာႀကီးမ်ားက ေမလ ၃ဝ ရက္ တြင္ ရန္ပံုေငြ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ ၄င္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ေဘာ္စတြန္ၿမဳိ႕၏ TD ဥယ်ာဥ္တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လူေပါင္း တစ္ေသာင္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ လာေရာက္ အားေပးခဲ့ၾကသည္။


၄င္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၁သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး အားလံုးကို One Fund ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕အား လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဘာ္စတြန္ၿမဳိ႕ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈတြင္ လူသံုးဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၂၆၄ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားစု မွာ ေျခေထာက္ ျပတ္သည့္ အထိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Popular News
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...