ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အထီးက်န္ေဝလငါးကုိ ႐ွာေဖြရန္ သိပၸံပညာ႐ွင္းမ်ား ျပင္ဆင္

Friday, 19 July 2013

အထီးက်န္ေဝလငါးကုိ ႐ွာေဖြရန္ သိပၸံပညာ႐ွင္းမ်ား ျပင္ဆင္


Photo: အထီးက်န္ေဝလငါးကုိ ႐ွာေဖြရန္ သိပၸံပညာ႐ွင္းမ်ား ျပင္ဆင္
Friday, July 19, 2013

တစ္ခါမွ် မေတြ႕မျမင္ဖူးသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္လြန္းေသာ ကမာၻ႕အထီးအက်န္ ဆံုး ေဝလငါးကို ရွာေဖြရန္အတြက္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္း ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ ေဝလငါး သည္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္မွ် ကာလအတြင္း အလြန္အထီး က်န္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ယင္းကို Lonelyဟု အမည္ေပးထားသည္။ 

သာမန္အားျဖင့္ ေဝလငါးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္တူမ်ားကို ဆက္သြယ္ရန္ အသံျပဳ ဆက္သြယ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း Lonely၏ ေအာ္ျမည္သံမွာ အျခားေဝလငါးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ မဟုတ္ဘဲ မိမိကိုယ္ကိုယ္အတြက္ ရည္စူးသည့္ ပံုစံမ်ိဳး ကြဲထြက္ေနသည္။ ပညာရွင္မ်ားက Lonelyသည္ ႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္မွ် မိမိကိုယ္ကိုယ္သာ သီခ်င္းဆို အေဖာ္ျပဳေနခဲ့ရေၾကာင္း တင္စားထားသည္။

ယခုအခါ ေျမာက္ပိုင္း ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာအတြင္း က်င္လည္ က်က္စားေနသည့္ ထူးျခားေသာ စရိုက္လကၡဏာရွိသည့္ ေဝလငါး၏ လွည့္လည္က်က္စားရာ လမ္းေၾကာင္းကို ေျခရာခံရန္ သုေတသီ အဖြဲ႕တစ္ခုက ျပင္ဆင္ေနသည္။ ေဆာင္းဦးေပါက္ခ်ိန္တြင္ Lonelyကို ရွာပံုေတာ္ဖြင့္ရန္ အသင့္ျပင္ထားၾကသည္။ သုေတသီမ်ားက Lonely၏ ႀကိမ္ႏႈန္းကြဲျပားေသာ ျမည္ေၾကြးသံကို ဖမ္းယူရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၎သည္ မည္သို႔ေသာ ေဝလငါးတစ္ေကာင္ ျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို ယခုအခ်ိန္ထိ အမ်ိဳးအမည္ မခြဲျခားႏုိင္ေသးေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း ဆူးေတာင္ ေဝလငါး၊ သို႔မဟုတ္ ေဝလငါးျပာ ျဖစ္မည္ဟု ေယဘုယ် မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ ယင္းေဝလငါး ႏွစ္မ်ိဳးစပ္ထားသည့္ မ်ိဳးစပ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ယူဆထားသည္။

အေမရိကန္ ေရတပ္သည္ (၁၉၈၀)ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားက ယင္းေဝလငါး၏ အသံကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေထာက္လွမ္း မွတ္သားႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဏၰဝါ သတၱေဗဒ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ Lonelyသည္ ထူးျခားအံ့ဩဖြယ္ ပေဟဠိတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။ ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ ဆူးေတာင္ ေဝလငါး အထီးတစ္ေကာင္၏ အသံသည္ ႀကိမ္ႏႈန္း (၁၇)ႏွင့္ (၁၈)ဟတ္ဇ္မွ်သာ ရွိရာ ေရနက္ပိုင္းတြင္ က်က္စားသည့္ ၎တို႔၏ အသံအား လူသားတို႔ နားျဖင့္ၾကားရန္ ခက္ခဲလြန္းေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း Lonely၏ ျမည္ေၾကြးသံမွာ (၅၂)ဟက္ဇ္မွ်ထိ ျမင့္မားသည္။ Lonelyကို မ်က္ျမင္ ေတြ႕ရွိခ်ိန္တြင္မူ ယင္း၏ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေနေသာ ဆက္သြယ္မႈ ဘာသာေဗဒအေၾကာင္း ပိုမို၍ ထဲထဲဝင္ဝင္ သုေတသနျပဳႏုိင္ရန္ ပညာရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

Planet Myanmar Network
တစ္ခါမွ် မေတြ႕မျမင္ဖူးသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္လြန္းေသာ ကမာၻ႕အထီးအက်န္ ဆံုး ေဝလငါးကို ရွာေဖြရန္အတြက္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္း ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ ေဝလငါး သည္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္မွ် ကာလအတြင္း အလြန္အထီး က်န္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ယင္းကို Lonelyဟု အမည္ေပးထားသည္။

သာမန္အားျဖင့္ ေဝလငါးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္တူမ်ားကို ဆက္သြယ္ရန္ အသံျပဳ ဆက္သြယ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း Lonely၏ ေအာ္ျမည္သံမွာ အျခားေဝလငါးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ မဟုတ္ဘဲ မိမိကိုယ္ကိုယ္အတြက္ ရည္စူးသည့္ ပံုစံမ်ိဳး ကြဲထြက္ေနသည္။ ပညာရွင္မ်ားက Lonelyသည္ ႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္မွ် မိမိကိုယ္ကိုယ္သာ သီခ်င္းဆို အေဖာ္ျပဳေနခဲ့ရေၾကာင္း တင္စားထားသည္။

ယခုအခါ ေျမာက္ပိုင္း ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာအတြင္း က်င္လည္ က်က္စားေနသည့္ ထူးျခားေသာ စရိုက္လကၡဏာရွိသည့္ ေဝလငါး၏ လွည့္လည္က်က္စားရာ လမ္းေၾကာင္းကို ေျခရာခံရန္ သုေတသီ အဖြဲ႕တစ္ခုက ျပင္ဆင္ေနသည္။ ေဆာင္းဦးေပါက္ခ်ိန္တြင္ Lonelyကို ရွာပံုေတာ္ဖြင့္ရန္ အသင့္ျပင္ထားၾကသည္။ သုေတသီမ်ားက Lonely၏ ႀကိမ္ႏႈန္းကြဲျပားေသာ ျမည္ေၾကြးသံကို ဖမ္းယူရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၎သည္ မည္သို႔ေသာ ေဝလငါးတစ္ေကာင္ ျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို ယခုအခ်ိန္ထိ အမ်ိဳးအမည္ မခြဲျခားႏုိင္ေသးေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း ဆူးေတာင္ ေဝလငါး၊ သို႔မဟုတ္ ေဝလငါးျပာ ျဖစ္မည္ဟု ေယဘုယ် မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ ယင္းေဝလငါး ႏွစ္မ်ိဳးစပ္ထားသည့္ မ်ိဳးစပ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ယူဆထားသည္။

အေမရိကန္ ေရတပ္သည္ (၁၉၈၀)ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားက ယင္းေဝလငါး၏ အသံကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေထာက္လွမ္း မွတ္သားႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဏၰဝါ သတၱေဗဒ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ Lonelyသည္ ထူးျခားအံ့ဩဖြယ္ ပေဟဠိတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။ ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ ဆူးေတာင္ ေဝလငါး အထီးတစ္ေကာင္၏ အသံသည္ ႀကိမ္ႏႈန္း (၁၇)ႏွင့္ (၁၈)ဟတ္ဇ္မွ်သာ ရွိရာ ေရနက္ပိုင္းတြင္ က်က္စားသည့္ ၎တို႔၏ အသံအား လူသားတို႔ နားျဖင့္ၾကားရန္ ခက္ခဲလြန္းေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း Lonely၏ ျမည္ေၾကြးသံမွာ (၅၂)ဟက္ဇ္မွ်ထိ ျမင့္မားသည္။ Lonelyကို မ်က္ျမင္ ေတြ႕ရွိခ်ိန္တြင္မူ ယင္း၏ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေနေသာ ဆက္သြယ္မႈ ဘာသာေဗဒအေၾကာင္း ပိုမို၍ ထဲထဲဝင္ဝင္ သုေတသနျပဳႏုိင္ရန္ ပညာရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...