ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႐ိုက္ကူးစဥ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္၀ိညာဥ္ေျခာက္လွန္႔မႈမ်ားကို ဇာတ္လမ္းတိုအျဖစ္ ထည့္သြင္း ျပသမည့္ “သက္တံသစ္” ဇာတ္ကား

Friday, 12 July 2013

႐ိုက္ကူးစဥ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္၀ိညာဥ္ေျခာက္လွန္႔မႈမ်ားကို ဇာတ္လမ္းတိုအျဖစ္ ထည့္သြင္း ျပသမည့္ “သက္တံသစ္” ဇာတ္ကား


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...