ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဓါတ္ပံုခိုးျပီး ျဖတ္၊ ညွပ္၊ဆက္ လုပ္ကာ လိင္၀န္ေဆာင္ေပးသည္ဟု Facebook အေကာင့္တုျဖင့္ ေႀကျငာ

Monday, 1 July 2013

ဓါတ္ပံုခိုးျပီး ျဖတ္၊ ညွပ္၊ဆက္ လုပ္ကာ လိင္၀န္ေဆာင္ေပးသည္ဟု Facebook အေကာင့္တုျဖင့္ ေႀကျငာ



No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...