ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္ ေညာင္ခါးရွည္ စံျပေက်းရြာ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား၏ ေဒသတြင္း ဖြံျဖိဳးေရ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ထည့္၀င္ထားေသာ ေငြေၾကး သိန္းေပါငး္မ်ားစြာ ကို မိမိတို႔ ကိုယ္က်ိဴး စီးပြါးအတြက္ အလြဲ သံုးစား ျပဳလုပ္

Monday, 5 August 2013

ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္ ေညာင္ခါးရွည္ စံျပေက်းရြာ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား၏ ေဒသတြင္း ဖြံျဖိဳးေရ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ထည့္၀င္ထားေသာ ေငြေၾကး သိန္းေပါငး္မ်ားစြာ ကို မိမိတို႔ ကိုယ္က်ိဴး စီးပြါးအတြက္ အလြဲ သံုးစား ျပဳလုပ္


ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္ ေညာင္ခါးရွည္ စံျပေက်းရြာ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား၏ ေဒသတြင္း ဖြံျဖိဳးေရ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ထည့္၀င္ထားေသာ ေငြေၾကး သိန္းေပါငး္မ်ားစြာ ကို မိမိတို႔ ကိုယ္က်ိဴး စီးပြါးအတြက္ အလြဲ သံုးစား ျပဳလုပ္ထားေသာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ပူးေပါငး္ႀကံစည္သူမ်ားကို  ဥပေဒအရ စစ္ေဆး အေရးယူေပးပါရန္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဴပ္ေရး ဦးစီး ဌာန၊ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန အသီးသီးတို႔ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ခါးရွည္ စံျပေက်းရြာ အတြင္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးနွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ထားေသာ ေငြေၾကးစာရင္းမ်ားမွာ
၁. ၂၀၀၅ ခုနွစ္ ေညာင္ခါးရွည္ တုိက္နယ္ေဆးရံု ေဆးပေဒသာပင္ ေက်းရြာေပါငး္ တစ္ဆယ့္ေလးရြာ စုေပါင္းထည့္၀င္ေငြ (က်ပ္သိန္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္)
၂.       ၂၀၀၉ ခုနွစ္ တုိက္နယ္ေဆးရံု ဓါတ္မွန္ခန္း တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အေထြေထြေဆးရံု ျပဳျပင္ရန္ ေကာက္ခံထားေသာေငြႏွင့္ သီးျခားအလွဴရွင္မ်ား၏ ထည့္၀င္ေငြ (ေငြက်ပ္ သိန္းေပါငး္ငါးဆယ္ေက်ာ္)
၃.       ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေညာင္ခါးရွည္ စံျပေက်းရြာ ပရဟိတ လူမႈ႕ကူညီေရးအဖြဲ႔ နာမည္ခံဖြဲ႔ထားေသာ (ၿမိဳ႔နယ္မွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရိွပါ) အသင္းမွ လူနာတင္ယာဥ္ ၀ယ္ယူရန္ ေျပစာျဖတ္ပိုင္းမ်ားျဖင့္ေကာက္ခံထားေသာ ေငြႏွင့္ သီးျခား အလွဴရွင္မ်ားမွ ထည့္၀င္ေငြ (ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္)
၄.       ေက်းရြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အေပါငး္ပါမ်ားသည္ ကၽြဲ၊ ႏြား တရားမ၀င္ သယ္ယူေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ ေငြေၾကးရယူ၍ နယ္ေၾကာ္သယ္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳျခင္း၊ ေက်းရြာတြင္း ေငြေပးေငြယူ ေခ်းငွားျခင္းကိစၥ ပိုင္ဆိုမႈ႕ ကိစၥမ်ားတြင္ ေငြေၾကးေပးႏိုင္သူမ်ားဘက္မွ  မတရားသက္ေသခံျခငး္ တဖက္အမႈ႕သည္မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသံုးျခ၍ မေလွ်ာ္ၾသဇာ သံုျခင္း ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။
ေက်းရြာ လွ်ပ္စစ္မီးတိုးခ်ဲ႔ရန္အတြက္ ေကာက္ခံထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးေကာ္မတီမွ တင္ျပေသာ စာရင္း ေျပစာ လယ္ခ်ာ မ်ားသည္ တိက်ေသာစာရင္းမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာရွင္လင္းျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ လည္ေကာင္းတို႔ တင္ျပေသာ ေငြေၾကးအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသို႔ လက္ေပး လက္ယူ မႈ႕ ကုိယ္က်ိဴးစီးပြါးအတြက္ အသံုးျပဳမႈ႔မွာ ပါ၀င္ေနပါသည္။ တရာ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးထားေသာ ေငြစာရင္းမ်ားအျဖင့္ ေပၚလြင္မႈ႕ မရိွသည့္အတြက္ ေက်းရြာလူထုမွ လက္မခံ အတည္ျပဳျခင္းမရိွခဲ့ပါ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ လစဥ္ေက်းရြာအတြင္းသံုး လွ်ပ္စစ္မီတာ ေပ်ာက္ဆံုးယူနစ္မ်ားအတြက္ ေပးဆာင္ရမည့္ေငြေၾကး (တစ္ဆယ့္ႏွစ္သိန္းက်ပ္) နီးပါးခန္႔ကို သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားသို႔ လစဥ္မွန္ကန္စြာေပးသြင္းျခင္း မရိွခဲ့သည္အတြက္ ေက်းရြာတြင္း ေငြေၾကးရႈတ္ေထြးမႈ႕၊ လွ်ပ္စစ္ မီးျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္း ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။
          အထက္ပါ ေငြေၾကးမ်ားကို စုေဆာင္းေကာက္ယူထားၿပီး စာရင္းရွင္းလင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား မရွိေသးပါ ထပ္မွန္၍ ေငြေၾကးမ်ား ေကာက္ခံလွ်က္ရိွပါသည္။ ေကာက္ခံထားေသာေငြေၾကးမ်ားကို ေက်းရြာလူထု သေဘာထား မေတာင္းခံပဲ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ခြဲေ၀ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရ ျပည္သူႏွင့္ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာတြင္ တာ၀န္ယူမႈ႔ တာ၀န္ခံမႈ႕ ပြင္းလင္ျမင္သာမႈ႔ ဥပေဒႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ရန္ မူ၀ါဒေျပာင္း စနစ္ေျပာင္းသြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အမူအက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလညး္ရန္ ထပ္ခါတလည္းလည္း ေျပာၾကား ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္ ေညာင္ခါးရွည္ စံျပေက်းရြာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူတို႔သည္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ အညီ မည္သည့္အရာမွ လုိက္ပါေျပာင္းလညး္ မႈ႔ မရိွပါ။ ၿမိဳ႔နယ္ အဆင့္ဆင့္ကို အလြဲသံုစားမႈ႕မ်ားအတြက္ တုိင္ၾကားမႈ႕မ်ား ရိွခဲ့ေသာ္လည္း အက်င့္ပ်က္.၀န္ထမ္း မ်ားႏွင့္ပူးေပါငး္ၿပီး တံစိုးလက္ေဆာင္ လပ္ေပးလပ္ယူ ျပဳုလပ္ၿပီး တုိင္ၾကားမႈ႔ အမႈ႕တြဲမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း ဖံုးကြယ္ထားျခင္းမ်ား ျပဳုလုပ္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေက်းရြာ ဖြံ့ျဖိဳးေရးအတြက္ စုေပါငး္ထည့္၀င္ေငြမ်ားကို အလြဲသံုးစား ကိုယ္က်ိဴးစီးပြါးအတြက္ အသံုးျပဳထားေသာ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္ ေညာင္ခါးရွည္ စံျပေက်းရြာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေငြေၾကးတာ၀န္၇ိွသူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ အညီကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေပးပါရန္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။
ေငြေၾကးထည့္၀င္ထားေသာ
ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္ ေညာင္ခါးရွည္ စံျပေက်းရြာ
ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...