ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မြန္ျပည္နယ္မႇ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရင္း ေမြးဖြား လာေသာ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆုံး႐ႈံးေနၿပီး ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ပါ ထိခုိက္လာႏုိင္

Thursday, 19 September 2013

မြန္ျပည္နယ္မႇ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရင္း ေမြးဖြား လာေသာ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆုံး႐ႈံးေနၿပီး ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ပါ ထိခုိက္လာႏုိင္


Photo: မြန္ျပည္နယ္မႇ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရင္း ေမြးဖြား
လာေသာ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆုံး႐ႈံးေနၿပီး ႏုိင္ငံသား
ျဖစ္ခြင့္ပါ ထိခုိက္လာႏုိင္
Friday, September 20, 2013

မြန္ျပည္နယ္မႇ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရင္း ေမြးဖြား
လာေသာ ကေလးငယ္ အမ်ားစုမႇာ ျပည္တြင္း၌ ပညာသင္ၾကားရန္အတြက္
ေမြးစာရင္း မရႇိေသာေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆံုး႐ႈံးေနရၿပီး ႀကီးျပင္း
လာခ်ိန္ တြင္လည္း ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ပါ ထိခိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမႇန္ အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ က်ဳိက္မေရာၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမႇတ္ (၁)မႇ ဦးလႇထြန္းက
ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ အမ်ားစုမႇာ ေက်းလက္
ေန အလုပ္လက္မဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း အိမ္ေထာင္က်ကာ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလး
မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းရန္ မိဘမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ က်ဳိက္မေရာၿမဳိ႕နယ္ ကြမ္ငန္းေက်းရြာမႇ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ
တြင္ အလုပ္လုပ္ရင္း အိမ္ေထာင္က် ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးမ်ားအား မိဘမ်ားထံ ပို႔ထားၾကၿပီး၊ ေကြၽးေမြးျပဳစု ေစာင့္ေရႇာက္ ထားရာတြင္ အရြယ္ေရာက္၍ ေက်ာင္းအပ္သည့္အခါ ေမြးစာရင္း မရိႇသျဖင့္ ေက်ာင္း
မထားရေသာ ကေလးမ်ား ရႇိေနေၾကာင္း၊ ထိုကေလးငယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံျခား
တြင္ ေမြးဖြားလာၿပီး ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ ေပးပို႔ထားသည့္ ကေလးမ်ား ၿမဳိ႕ရြာအမ်ားအျပားတြင္ ရိႇႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေမြးစာရင္းမရႇိ၍ ပညာမသင္ၾကား
ရသည့္ ကေလးမ်ား အေနျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာလွ်င္လည္း အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မ၀င္၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရိႇလာႏိုင္
ပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲသို႔ ကေလးငယ္မ်ား ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး မဆံုး႐ံႈးေစရန္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည္ႏႇင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ သတ္မႇတ္ျခင္း ရႇိ-မရႇိ၊ ေမြးစာရင္းကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ပံုစံေၾကး မည္မွ် သတ္မႇတ္ထားသည္ကို ေျဖၾကားေစလိုေၾကာင္း ဦးလႇထြန္းက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ျပင္ပတြင္ ေမြးဖြားေသာ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးအတြက္ ေမြးဖြားေၾကာင္း
မႇတ္ပံုတင္ျခင္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၈၂ ခုႏႇစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အက္ဥပေဒ
ပုဒ္မ-၁၀၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပထမပိုဒ္-၁၃၊ အပိုဒ္ခဲြငယ္ -၁ တြင္ မိဘ/
အုပ္ထိန္းသူက ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၀ အရ ေမြးဖြားသည့္ ေန႔မႇစ၍ တစ္ႏႇစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သံ႐ံုး၊ ေကာင္စစ္၀န္႐ံုး၊ လ၀ကဌာန၏ သတ္မႇတ္ေသာအဖဲြ႕မ်ား၌ သတ္မႇတ္နည္းလမ္း မ်ားႏႇင့္အညီ ေမြးဖြားေၾကာင္း
မႇတ္ပံုတင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသံ႐ံုး၊ ေကာင္စစ္
၀န္႐ံုးက ေပးပို႔ေသာ မႇတ္တမ္းလႊာ ပံုစံ ႏိုင္-၈ ကို လက္ခံရရိႇသည့္အခါ မႇန္ကန္ျပည့္စံုစြာ ေရးသြင္းၿပီးေနာက္ မိဘႏိုင္ငံသား ပံုစံ ႏိုင္-၆ တြင္ ကေလးအမည္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္၊ ယင္းလက္မႇတ္ႏႇင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ
ျမန္မာႏိုင္ငံသံ႐ံုး၊ ေကာင္စစ္၀န္႐ံုး၊ လ၀က ဦးစီးဌာနသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးေမြးဖြားသည့္ ေန႔မႇစ၍ တစ္ႏႇစ္အတြင္း မႇတ္ပံုမတင္ ႏိုင္သည့္အခါ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူက အက်ဳိးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပ
၍ ေမြးစာရင္းမိတၲဴ အေထာက္အထားႏႇင့္ မႇတ္ပံုတင္ ေခ်ာစာျဖင့္ နီးစပ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သံ႐ံုး၊ ေကာင္စစ္၀န္႐ံုး၊ လ၀ကထံသုိ႔ ေလွ်ာက္ ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ က်သင့္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာႏႇင့္ လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႇဴးႀကီး
ေဌးျမင့္ေအာင္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တရားမ၀င္ သြားေရာက္ပါက ၁၉၄၇ ခုႏႇစ္ လ၀က လတ္တေလာ
ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ-၃၂၊ ၁၃-၁ အရ အေရးယူခံရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း
ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ဆံုး႐ံႈးမႈ မရိႇေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေမြးစာရင္း ထုတ္ေပးမႈႏႇင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရိႇက်င့္သံုးေနေသာ စနစ္အရ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ကေလးမ်ားအား က်န္းမာေရးဌာနမႇ ေမြးလက္မႇတ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရိႇေၾကာင္း၊ ေမြးဖြားျခင္းဆိုင္ရာ ေမြးစာရင္းအတြက္ ပုံစံေၾကး သတ္မႇတ္ျခင္း မရိႇေၾကာင္း ၎က ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္မႇ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ တစ္သန္းခန္႔
ရႇိေၾကာင္း ရာမညေလဘာ ယူနီယံမႇ ဒါ႐ိုက္တာ ႏိုင္ေကာင္းတလေရာက
ေျပာၾကားသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားမ၀င္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္
ရင္း ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ စိစစ္ရာတြင္ ဒဏ္ေၾကးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သလို ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သန္းေခါင္
စာရင္း ေကာက္ခံမႈတြင္လည္း ထည့္သြင္းေကာက္ခံ သင့္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အမ်ားအျပား ရႇိေနၿပီး မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏႇင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔မႇ အမ်ားဆံုး သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ အဆိုပါ ျမန္မာအလုပ္သမား မ်ားတြင္ တရားမ၀င္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူမႇာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ထိုင္းအလုပ္ရႇင္
မ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ၊ လူေမႇာင္ခို ပြဲစားမ်ား၏ ေရာင္းစားခံရမႈ၊ ထိုင္း
အာဏာပိုင္မ်ား၏ အႏိုင္က်င့္ ႏႇိပ္စက္မႈတို႔ကို ခံေနရေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံရႇိ
ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနသူ
မ်ားက ဆိုသည္။

''ထိုင္းကလည္း သူတို႔ႏိုင္ငံမႇာ ေမြးတဲ့ ျမန္မာေတြကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမႇတ္ မျပဳဘူး။ ျမန္မာကလည္း ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ စိစစ္ဖို႔ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္း မရႇိဘူးဆိုရင္ ေမြးလာတဲ့ ကေလးေတြဟာ ႏိုင္ငံမဲ့ ျဖစ္သြားပါ
လိမ့္မယ္။ ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ားစုဟာ ပညာအရည္အခ်င္း နိမ့္ပါးသူေတြျဖစ္လို႔ ဌာနဆိုင္ရာနဲ႔ ဆက္သြယ္ရာမႇာ အားနည္းၾကပါတယ္'' ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ဳိင္ေဒသရႇိ ျမန္မာအလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေန
သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

eleven media group
မြန္ျပည္နယ္မႇ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရင္း ေမြးဖြား
လာေသာ ကေလးငယ္ အမ်ားစုမႇာ ျပည္တြင္း၌ ပညာသင္ၾကားရန္အတြက္
ေမြးစာရင္း မရႇိေသာေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆံုး႐ႈံးေနရၿပီး ႀကီးျပင္း
လာခ်ိန္ တြင္လည္း ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ပါ ထိခိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမႇန္ အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ က်ဳိက္မေရာၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမႇတ္ (၁)မႇ ဦးလႇထြန္းက
ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ အမ်ားစုမႇာ ေက်းလက္
ေန အလုပ္လက္မဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း အိမ္ေထာင္က်ကာ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလး
မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းရန္ မိဘမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ က်ဳိက္မေရာၿမဳိ႕နယ္ ကြမ္ငန္းေက်းရြာမႇ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ
တြင္ အလုပ္လုပ္ရင္း အိမ္ေထာင္က် ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးမ်ားအား မိဘမ်ားထံ ပို႔ထားၾကၿပီး၊ ေကြၽးေမြးျပဳစု ေစာင့္ေရႇာက္ ထားရာတြင္ အရြယ္ေရာက္၍ ေက်ာင္းအပ္သည့္အခါ ေမြးစာရင္း မရိႇသျဖင့္ ေက်ာင္း
မထားရေသာ ကေလးမ်ား ရႇိေနေၾကာင္း၊ ထိုကေလးငယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံျခား
တြင္ ေမြးဖြားလာၿပီး ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ ေပးပို႔ထားသည့္ ကေလးမ်ား ၿမဳိ႕ရြာအမ်ားအျပားတြင္ ရိႇႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေမြးစာရင္းမရႇိ၍ ပညာမသင္ၾကား
ရသည့္ ကေလးမ်ား အေနျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာလွ်င္လည္း အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မ၀င္၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရိႇလာႏိုင္
ပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲသို႔ ကေလးငယ္မ်ား ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး မဆံုး႐ံႈးေစရန္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည္ႏႇင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ သတ္မႇတ္ျခင္း ရႇိ-မရႇိ၊ ေမြးစာရင္းကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ပံုစံေၾကး မည္မွ် သတ္မႇတ္ထားသည္ကို ေျဖၾကားေစလိုေၾကာင္း ဦးလႇထြန္းက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ျပင္ပတြင္ ေမြးဖြားေသာ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးအတြက္ ေမြးဖြားေၾကာင္း
မႇတ္ပံုတင္ျခင္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၈၂ ခုႏႇစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အက္ဥပေဒ
ပုဒ္မ-၁၀၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပထမပိုဒ္-၁၃၊ အပိုဒ္ခဲြငယ္ -၁ တြင္ မိဘ/
အုပ္ထိန္းသူက ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၀ အရ ေမြးဖြားသည့္ ေန႔မႇစ၍ တစ္ႏႇစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သံ႐ံုး၊ ေကာင္စစ္၀န္႐ံုး၊ လ၀ကဌာန၏ သတ္မႇတ္ေသာအဖဲြ႕မ်ား၌ သတ္မႇတ္နည္းလမ္း မ်ားႏႇင့္အညီ ေမြးဖြားေၾကာင္း
မႇတ္ပံုတင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသံ႐ံုး၊ ေကာင္စစ္
၀န္႐ံုးက ေပးပို႔ေသာ မႇတ္တမ္းလႊာ ပံုစံ ႏိုင္-၈ ကို လက္ခံရရိႇသည့္အခါ မႇန္ကန္ျပည့္စံုစြာ ေရးသြင္းၿပီးေနာက္ မိဘႏိုင္ငံသား ပံုစံ ႏိုင္-၆ တြင္ ကေလးအမည္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္၊ ယင္းလက္မႇတ္ႏႇင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ
ျမန္မာႏိုင္ငံသံ႐ံုး၊ ေကာင္စစ္၀န္႐ံုး၊ လ၀က ဦးစီးဌာနသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးေမြးဖြားသည့္ ေန႔မႇစ၍ တစ္ႏႇစ္အတြင္း မႇတ္ပံုမတင္ ႏိုင္သည့္အခါ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူက အက်ဳိးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပ
၍ ေမြးစာရင္းမိတၲဴ အေထာက္အထားႏႇင့္ မႇတ္ပံုတင္ ေခ်ာစာျဖင့္ နီးစပ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သံ႐ံုး၊ ေကာင္စစ္၀န္႐ံုး၊ လ၀ကထံသုိ႔ ေလွ်ာက္ ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ က်သင့္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာႏႇင့္ လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႇဴးႀကီး
ေဌးျမင့္ေအာင္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တရားမ၀င္ သြားေရာက္ပါက ၁၉၄၇ ခုႏႇစ္ လ၀က လတ္တေလာ
ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ-၃၂၊ ၁၃-၁ အရ အေရးယူခံရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း
ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ဆံုး႐ံႈးမႈ မရိႇေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေမြးစာရင္း ထုတ္ေပးမႈႏႇင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရိႇက်င့္သံုးေနေသာ စနစ္အရ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ကေလးမ်ားအား က်န္းမာေရးဌာနမႇ ေမြးလက္မႇတ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရိႇေၾကာင္း၊ ေမြးဖြားျခင္းဆိုင္ရာ ေမြးစာရင္းအတြက္ ပုံစံေၾကး သတ္မႇတ္ျခင္း မရိႇေၾကာင္း ၎က ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္မႇ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ တစ္သန္းခန္႔
ရႇိေၾကာင္း ရာမညေလဘာ ယူနီယံမႇ ဒါ႐ိုက္တာ ႏိုင္ေကာင္းတလေရာက
ေျပာၾကားသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားမ၀င္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္
ရင္း ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ စိစစ္ရာတြင္ ဒဏ္ေၾကးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သလို ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သန္းေခါင္
စာရင္း ေကာက္ခံမႈတြင္လည္း ထည့္သြင္းေကာက္ခံ သင့္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အမ်ားအျပား ရႇိေနၿပီး မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏႇင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔မႇ အမ်ားဆံုး သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ အဆိုပါ ျမန္မာအလုပ္သမား မ်ားတြင္ တရားမ၀င္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူမႇာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ထိုင္းအလုပ္ရႇင္
မ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ၊ လူေမႇာင္ခို ပြဲစားမ်ား၏ ေရာင္းစားခံရမႈ၊ ထိုင္း
အာဏာပိုင္မ်ား၏ အႏိုင္က်င့္ ႏႇိပ္စက္မႈတို႔ကို ခံေနရေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံရႇိ
ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနသူ
မ်ားက ဆိုသည္။

''ထိုင္းကလည္း သူတို႔ႏိုင္ငံမႇာ ေမြးတဲ့ ျမန္မာေတြကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမႇတ္ မျပဳဘူး။ ျမန္မာကလည္း ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ စိစစ္ဖို႔ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္း မရႇိဘူးဆိုရင္ ေမြးလာတဲ့ ကေလးေတြဟာ ႏိုင္ငံမဲ့ ျဖစ္သြားပါ
လိမ့္မယ္။ ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ားစုဟာ ပညာအရည္အခ်င္း နိမ့္ပါးသူေတြျဖစ္လို႔ ဌာနဆိုင္ရာနဲ႔ ဆက္သြယ္ရာမႇာ အားနည္းၾကပါတယ္'' ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ဳိင္ေဒသရႇိ ျမန္မာအလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေန
သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

eleven media group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...