ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ပင္လယ္ေရေမွာ္ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္မႈ နည္းပါးသြားၿပီး မ်ဳိးထိန္းေနရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေန

Sunday, 20 October 2013

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ပင္လယ္ေရေမွာ္ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္မႈ နည္းပါးသြားၿပီး မ်ဳိးထိန္းေနရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေန

Photo: ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ပင္လယ္ေရေမွာ္ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္မႈ နည္းပါးသြားၿပီး မ်ဳိးထိန္းေနရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေန
Monday, October 21, 2013

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔မွ စတင္ကာ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ ပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ားမွာ ယခုအခါ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္မႈ နည္းပါးသြားၿပီး မ်ဳိးထိန္းေနရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ပင္လယ္ေရေမွာ္ Seaweed မ်ားကို စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္ လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔က ကိုရီးယားကုမၸဏီ တစ္ခုမွ ေဒၚလာသန္းခ်ီ၍ လာေရာက္ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ား စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေရေမွာ္လာေရာက္ စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားကို ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထြက္ရွိလာေသာ ေရေမွာ္အေျခာက္မ်ားကို ျပန္လည္၀ယ္ယူကာ ျပည္ပသို႔ ကုန္ၾကမ္းအေနထားအျဖစ္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

"ပင္လယ္ေရေမွာ္က အခုဆိုရင္ စိုက္ပ်ဳိးသူေတြ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီ ကုမၸဏီ အေနႏွင့္ မ်ဳိးထိန္းတာေတြ လုပ္ထားတာေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ေဒသခံေတြႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္းကေတာ့ စိုက္တဲ့သူေတြ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီ ေရတပ္စခန္းေတြမွာေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးထားတာ ရွိတယ္။ အရင္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကြၽန္းေတြနားမွာေတာ့ မရွိၾကေတာ့ဘူး။ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြမ်ားလို႔ နားကုန္ၾကတာ ျဖစ္တယ္" ဟု ပင္လယ္ေရေမွာ္ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ားကို ၿမိတ္ကြၽန္းစု အတြင္းရွိ ဒံုးကြၽန္းတန္း တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကြၽန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၿပီး ျပင္စဘုကြၽန္း အနီးတြင္လည္း စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ားမွာ ေရငန္ပါ၀င္ႏႈန္းမ်ားသည့္ ေရျပင္မ်ားႏွင့္ လႈိင္းေလကြယ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရာ ဒံုးကြၽန္းအနီး ေရျပင္မွာ စိုက္ပ်ဳိးရန္ သင့္ေတာ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားအျပား စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

"ဒီေနရာေတြက အခုစိုက္လို႔ မရေတာ့ဘူး ေရငန္တက္ေပမယ့္ မယ္ေတာ္လက္သည္းငါးေတြ အုပ္လိုက္ေရေမွာ္ေတြကို ၀င္စားတာေတြ၊ ေရေမွာ္ပင္ အနာက်တာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ရာသီဥတုကလည္း မမွန္ေတာ့ ငါးအုပ္ေတြ ခဏခဏ ၀င္တယ္။ အပင္ေတြကလည္း သက္တမ္းကုန္လာတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနၿပီး စိုက္လို႔မရွင္သန္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ေရေမွာ္စိုက္တဲ့သူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား အ႐ႈံးေပၚၿပီး အခုဆို လုပ္ငန္းေျပာင္းသြားၾကၿပီ" ဟု ေရေမွာ္စိုက္သူမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Eleven Media Group 

ၿမိတ္ကြၽန္းစုတြင္ ပင္လယ္ေရေမွာ္ စိုက္ပ်ဳိးေနသူမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္

Monday, October 21, 2013
ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔မွ စတင္ကာ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ ပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ားမွာ ယခုအခါ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္မႈ နည္းပါးသြားၿပီး မ်ဳိးထိန္းေနရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
ပင္လယ္ေရေမွာ္ Seaweed မ်ားကို စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္ လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔က ကိုရီးယားကုမၸဏီ တစ္ခုမွ ေဒၚလာသန္းခ်ီ၍ လာေရာက္ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ား စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေရေမွာ္လာေရာက္ စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားကို ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထြက္ရွိလာေသာ ေရေမွာ္အေျခာက္မ်ားကို ျပန္လည္၀ယ္ယူကာ ျပည္ပသို႔ ကုန္ၾကမ္းအေနထားအျဖစ္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

"ပင္လယ္ေရေမွာ္က အခုဆိုရင္ စိုက္ပ်ဳိးသူေတြ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီ ကုမၸဏီ အေနႏွင့္ မ်ဳိးထိန္းတာေတြ လုပ္ထားတာေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ေဒသခံေတြႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္းကေတာ့ စိုက္တဲ့သူေတြ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီ ေရတပ္စခန္းေတြမွာေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးထားတာ ရွိတယ္။ အရင္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကြၽန္းေတြနားမွာေတာ့ မရွိၾကေတာ့ဘူး။ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြမ်ားလို႔ နားကုန္ၾကတာ ျဖစ္တယ္" ဟု ပင္လယ္ေရေမွာ္ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ားကို ၿမိတ္ကြၽန္းစု အတြင္းရွိ ဒံုးကြၽန္းတန္း တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကြၽန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၿပီး ျပင္စဘုကြၽန္း အနီးတြင္လည္း စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ားမွာ ေရငန္ပါ၀င္ႏႈန္းမ်ားသည့္ ေရျပင္မ်ားႏွင့္ လႈိင္းေလကြယ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရာ ဒံုးကြၽန္းအနီး ေရျပင္မွာ စိုက္ပ်ဳိးရန္ သင့္ေတာ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားအျပား စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

"ဒီေနရာေတြက အခုစိုက္လို႔ မရေတာ့ဘူး ေရငန္တက္ေပမယ့္ မယ္ေတာ္လက္သည္းငါးေတြ အုပ္လိုက္ေရေမွာ္ေတြကို ၀င္စားတာေတြ၊ ေရေမွာ္ပင္ အနာက်တာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ရာသီဥတုကလည္း မမွန္ေတာ့ ငါးအုပ္ေတြ ခဏခဏ ၀င္တယ္။ အပင္ေတြကလည္း သက္တမ္းကုန္လာတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနၿပီး စိုက္လို႔မရွင္သန္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ေရေမွာ္စိုက္တဲ့သူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား အ႐ႈံးေပၚၿပီး အခုဆို လုပ္ငန္းေျပာင္းသြားၾကၿပီ" ဟု ေရေမွာ္စိုက္သူမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Eleven Media Group

ၿမိတ္ကြၽန္းစုတြင္ ပင္လယ္ေရေမွာ္ စိုက္ပ်ဳိးေနသူမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...