ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: iPhone 5 အတြက္ သက္ကယ္ ကာဗာ

Wednesday, 30 October 2013

iPhone 5 အတြက္ သက္ကယ္ ကာဗာ


Photo: iPhone 5 အတြက္ သက္ကယ္ ကာဗာ

ေရလမ္းခရီးသြားသူမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ ပါတယ္။ ေရလမ္း ခရီး ရယ္လို႔ မဟုတ္ပဲ မိုးေရစိုစြတ္တဲ့ ေဒသမွာေနထုိင္သူတုိ႔၊ ပင္လယ္ ကမ္းေျခ ခရီးသြားသူတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေရအနက္ ၆.၆ ေပအထိ က်လို႔ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး။ ပင္လယ္ထဲက်လည္း ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိ ေရေပၚမွာ ေပၚေစမွာမို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ Life jacket ကာဗာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရေပၚေပၚေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရလံု၊ ဖံုလုံ ျပီး အၾကမ္းခံေစမယ့္ ကာဗာလို႔ ဆုိပါတယ္။ 

Lifeproof လို႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။ အျပာ၊ အျဖဴ၊ အနက္၊ အနီ အေရာင္ ေလးမ်ိဳးနဲ႔ ထုတ္လုပ္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ နဲ႔ အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပတို႔မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: pocketlint
ေရလမ္းခရီးသြားသူမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ ပါတယ္။ ေရလမ္း ခရီး ရယ္လို႔ မဟုတ္ပဲ မိုးေရစိုစြတ္တဲ့ ေဒသမွာေနထုိင္သူတုိ႔၊ ပင္လယ္ ကမ္းေျခ ခရီးသြားသူတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရအနက္ ၆.၆ ေပအထိ က်လို႔ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး။ ပင္လယ္ထဲက်လည္း ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိ ေရေပၚမွာ ေပၚေစမွာမို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ Life jacket ကာဗာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရေပၚေပၚေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရလံု၊ ဖံုလုံ ျပီး အၾကမ္းခံေစမယ့္ ကာဗာလို႔ ဆုိပါတယ္။

Lifeproof လို႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။ အျပာ၊ အျဖဴ၊ အနက္၊ အနီ အေရာင္ ေလးမ်ိဳးနဲ႔ ထုတ္လုပ္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ နဲ႔ အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပတို႔မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: pocketlint

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...