ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကင္မရာအေဟာင္းေပး အသစ္ကိုင္ႏိုင္ မည္႕အခြင္႕အေရး Nikon မွေဆာင္ရြက္

Sunday, 13 October 2013

ကင္မရာအေဟာင္းေပး အသစ္ကိုင္ႏိုင္ မည္႕အခြင္႕အေရး Nikon မွေဆာင္ရြက္


Photo: ကင္မရာအေဟာင္းေပး အသစ္ကိုင္ႏိုင္ မည္႕အခြင္႕အေရး Nikon မွေဆာင္ရြက္
Monday, October 14, 2013

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Nikon ကင္မရာမ်ားတင္သြင္းေရာင္းခ်ၿပီး ွService လုပ္ငန္း
မ်ားကိုေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ Special Style Photo & Electronics မွ မည္သည့္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ Compact Camera အေဟာင္းကိုျဖစ္ေစJapan Brand DSLR ကင္မရာ အေဟာင္းကိုျဖစ္ေစအထူးေစ်း ႏႈန္းမ်ားျဖင့္လဲလွယ္
၀ယ္ယူရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

24 Pixel ရွိ Nikon DSLR ကင္မရာ D3200 Kit ကိုအသံုး ျပဳလိုလွ်င္မည္
သည့္ Compact Camera(အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အေဟာင္း)တစ္လံုးေပးပါက
လက္ ရွိေရာင္းေစ်းမွေငြက်ပ္သံုးေသာင္း ေလ်ာ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ Nikon DSLR ကင္မရာ D7000 Kit ကိုအသံုးျပဳလိုပါက၊မည္သည့္ Japan Brand DSLR (အသံုးျပဳ ႏိုင္ေသာအေဟာင္း)တစ္လံုးေပးပါက
လက္ရွိေရာင္းေစ်းမွေငြက်ပ္ တစ္သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ Nikon DSLR D600 ႏွင့္ D800 တို႔ကိုအသံုးျပဳလိုပါက (အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အေဟာင္း)
တစ္လံုးေပးပါကေငြ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲကိုလည္းေကာင္း လက္ရွိေရာင္းေစ်း
မွေလ်ာ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

““ကၽြန္မတို႔အခုလို Promotion လုပ္တာကင္မရာအေဟာင္း ကိုင္ထားတဲ့
သူေတြေမာ္ဒယ္ျမင့္ ကင္မရာအသစ္ေတြေျပာင္းကိုင္ ႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး
လုပ္ေပးတာပါ။ လက္ရွိေရာင္းေနတဲ့ကင္မရာေတြ ၀ယ္ရင္လက္ေဆာင္
ပစၥည္းေတြ လည္းေပးပါတယ္”” ဟု အေရာင္း မန္ေနဂ်ာထံမွသိရသည္။
ယင္းလဲလွယ္ေရာင္းခ်မႈကို ေအာက္တိုဘာ (၁၅) ရက္မွ ႏို၀င္ဘာ (၃၀) ရက္အထိမီးထြန္း ပြဲကာလ Nikon ကင္မရာ၀ယ္ယူ သူမ်ားအတြက္ ၈.၀ 8.0 GB SD တစ္ကဒ္၊ ကင္မရာအိတ္ႏွင့္ Nikon Jacket အက်ႌတစ္ထည္ လက္ေဆာင္(၃)မ်ဳိးလည္းရရွိ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းၾကားသိရသည္။

Hot News Journalဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Nikon ကင္မရာမ်ားတင္သြင္းေရာင္းခ်ၿပီး ွService လုပ္ငန္း
မ်ားကိုေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ Special Style Photo & Electronics မွ မည္သည့္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ Compact Camera အေဟာင္းကိုျဖစ္ေစJapan Brand DSLR ကင္မရာ အေဟာင္းကိုျဖစ္ေစအထူးေစ်း ႏႈန္းမ်ားျဖင့္လဲလွယ္
၀ယ္ယူရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

24 Pixel ရွိ Nikon DSLR ကင္မရာ D3200 Kit ကိုအသံုး ျပဳလိုလွ်င္မည္
သည့္ Compact Camera(အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အေဟာင္း)တစ္လံုးေပးပါက
လက္ ရွိေရာင္းေစ်းမွေငြက်ပ္သံုးေသာင္း ေလ်ာ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ Nikon DSLR ကင္မရာ D7000 Kit ကိုအသံုးျပဳလိုပါက၊မည္သည့္ Japan Brand DSLR (အသံုးျပဳ ႏိုင္ေသာအေဟာင္း)တစ္လံုးေပးပါက
လက္ရွိေရာင္းေစ်းမွေငြက်ပ္ တစ္သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ Nikon DSLR D600 ႏွင့္ D800 တို႔ကိုအသံုးျပဳလိုပါက (အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အေဟာင္း)
တစ္လံုးေပးပါကေငြ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲကိုလည္းေကာင္း လက္ရွိေရာင္းေစ်း
မွေလ်ာ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

““ကၽြန္မတို႔အခုလို Promotion လုပ္တာကင္မရာအေဟာင္း ကိုင္ထားတဲ့
သူေတြေမာ္ဒယ္ျမင့္ ကင္မရာအသစ္ေတြေျပာင္းကိုင္ ႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး
လုပ္ေပးတာပါ။ လက္ရွိေရာင္းေနတဲ့ကင္မရာေတြ ၀ယ္ရင္လက္ေဆာင္
ပစၥည္းေတြ လည္းေပးပါတယ္”” ဟု အေရာင္း မန္ေနဂ်ာထံမွသိရသည္။
ယင္းလဲလွယ္ေရာင္းခ်မႈကို ေအာက္တိုဘာ (၁၅) ရက္မွ ႏို၀င္ဘာ (၃၀) ရက္အထိမီးထြန္း ပြဲကာလ Nikon ကင္မရာ၀ယ္ယူ သူမ်ားအတြက္ ၈.၀ 8.0 GB SD တစ္ကဒ္၊ ကင္မရာအိတ္ႏွင့္ Nikon Jacket အက်ႌတစ္ထည္ လက္ေဆာင္(၃)မ်ဳိးလည္းရရွိ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းၾကားသိရသည္။

Hot News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...