ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၿမန္မာ ကိုယ္စား ျပဳ ေတာင္ႀကီး သူ ေလး နန္းေဇယ်ာခင္

Thursday, 4 October 2012

ၿမန္မာ ကိုယ္စား ျပဳ ေတာင္ႀကီး သူ ေလး နန္းေဇယ်ာခင္

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ အိုကီနာ၀ါ ကၽြန္း တြင္ က်င္း သည္ မယ္ ႏို္င္ငံ တကာ ၂၀၁၂ ၿပိဳင္
ပြဲ တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ ေနသည့္ ျမန္မာ ကိုယ္စား ျပဳ ေတာင္ႀကီး သူ
ေလး နန္းေဇယ်ာခင္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...