ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရုံးမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

Friday, 18 January 2013

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရုံးမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

· Popular Myanmar News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...