ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အေၾကာင္းျပ ေငြလိမ္မွဳေပၚေပါက္

Thursday, 17 January 2013

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အေၾကာင္းျပ ေငြလိမ္မွဳေပၚေပါက္

Photo: ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အေၾကာင္းျပ ေငြလိမ္မွဳေပၚေပါက္

January 17, 2013  Home, သတင္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊အုတ္တြင္းျမိဳ႕နယ္၊ေညာင္ေျခေထာက္ေက်းရြာအုပ္စု အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ေနဦးစု၀င္း(ခ)ဦးစုေ၀ႏွင့္ ၎၏ ညီေတာ္သူ ဦးတင္အုန္းတို႕က ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္အလုပ္အကိုင္ရရွိမည္ဟုေညာင္လြင့္ေက်းရြာေန ရာအိမ္မွဴးေဟာင္းဦးေဇာ္မင္းသိန္းထံသို႕ ေရာက္ရွိေျပာဆိုျပီး လူငယ္မ်ားကိုစုေဆာင္းခဲ့ေၾကာင္း ၊ တစ္ဦးလွ်င္(၂)သိန္းက်ပ္ႏွဳန္းျဖင့္(၁၂)ဦးရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ စုစုေပါင္းေငြ(၂၄)သိန္းက်ပ္ကိုဦးေဇာ္မင္းသိန္းမွ လက္ခံရယူျပီး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့၇ာ အလုပ္အကိုင္လုပ္လိုသူကိုယ္စားလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီး သက္ေသမ်ားအျဖစ္(၁)ဦးျမင့္သိန္း(ေညာင္ေျခေထာက္-၂ ရပ္ကြက္) ႏွင့္ (၂)ဦးသိန္းဟန္(ေညာင္လြင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း)တို႕မွလက္မွတ္ေ၇းထိုးခဲ့ျပီး ဦးစု၀င္း(ခ)ဦးစုေ၀ သို႕ေငြႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႕ေနာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားကို ျမ၀တီျမိဳ႕သို႕ ပို႕ေဆာင္ခဲ့ျပီး အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းခိုင္းကာ နံနက္ ၊ ည ၾကက္ဥတစ္လံုးစီျဖင့္ ထမင္း(၂)နပ္ေကၽြးကာ ရက္(၄၉)ရက္ၾကာ သည္အထိအလုပ္အကိုင္မရရွိေသာေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ဆႏၵသေဘာအရ(၁၂)ဦးစလံုးမွျပန္လာခဲ့ရေၾကာင္း ၊ယင္းကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေဇာ္မင္းသိန္း ႏွင့္ ဦးတင္အုန္း ၊ ဦးစု၀င္း(ခ)ဦးစုေ၀ တို႕အားမိမိတို႕၏ ေငြမ်ားအားျပန္လည္ေပးေဆာင္ရန္ အလုပ္မရရွိသည့္(၁၂)ဦးတို႕မွေျပာျပရာ ၎ေငြမ်ားကိုျပန္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ၊ တိုင္ခ်င္ရာသို႕တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလာမွုအေပၚ ၁၈.၁၂.၂၀၁၂ ေန႕တြင္ ေညာင္လြင့္ေက်းရြာမွ (၁)ေမာင္၀င္းလွိဳင္ ၊(၂)ေမာင္ေဇာ္ႏုိင္ဦး ၊ (၃)ေမာင္ဇင္မင္းထြန္း၊(၄)ေမာင္ရဲ၀င္းလတ္၊(၅) ေမာင္၀င္းကို၊(၆)ေမာင္၀င္းေဇာ္ဦး၊(၇)ေမာင္သန္႕ဇင္ဦးတို႕က ေညာင္ေျခေထာက္ရဲစခန္းသို႕ အမွဳဖြင့္တိုင္တန္းခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႕တြင္ ရဲစခန္းက(ပ)၄/၂၀၁၃ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ပုဒ္မ(၂၆)ျဖင့္ ဒု/ရဲအုပ္ မင္းမင္းလတ္မွ တရားလိုျပဳကာ အမွုဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 မင္းေနႏိုင္

ေအးခ်မ္းမြန္မွ  The Hot News တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္
https://www.facebook.com/excellencemedia

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊အုတ္တြင္းျမိဳ႕နယ္၊ေညာင္ေျခေထာက္ေက်းရြာအုပ္စု အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ေနဦးစု၀င္း(ခ)
ဦးစုေ၀ႏွင့္ ၎၏ ညီေတာ္သူ ဦးတင္အုန္းတို႕ကထိုင္းႏိုင္ငံတြင္အလုပ္အကိုင္ရရွိမည္ဟုေညာင္လြင့္ေက်းရြာ
ေန ရာအိမ္မွဴးေဟာင္းဦးေဇာ္မင္းသိန္းထံသို႕ ေရာက္ရွိေျပာဆိုျပီး လူငယ္မ်ားကိုစုေဆာင္းခဲ့ေၾကာင္း ၊ တစ္ဦးလွ်င္(၂)သိန္းက်ပ္ႏွဳန္းျဖင့္(၁၂)ဦးရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊စုစုေပါင္းေငြ(၂၄)သိန္းက်ပ္ကိုဦးေဇာ္မင္းသိန္းမွလက္
ခံရယူျပီး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့၇ာအလုပ္အကိုင္လုပ္လိုသူကိုယ္စားလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီး သက္ေသ
မ်ားအျဖစ္(၁)ဦးျမင့္သိန္း(ေညာင္ေျခေထာက္-၂ ရပ္ကြက္) ႏွင့္(၂)ဦးသိန္းဟန္(ေညာင္လြင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
ေဟာင္း)တို႕မွလက္မွတ္ေ၇းထိုးခဲ့ျပီးဦးစု၀င္း(ခ)ဦးစုေ၀သို႕ေငြႏွင့္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားကိုလႊဲေျပာင္းေပး
ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 
 
ထို႕ေနာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားကို ျမ၀တီျမိဳ႕သို႕ပို႕ေဆာင္ခဲ့ျပီးအလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ ေစာင့္ဆိုင္း
ခိုင္းကာ နံနက္၊ည ၾကက္ဥတစ္လံုးစီျဖင့္ထမင္း(၂)နပ္ေကၽြးကာရက္(၄၉)ရက္ၾကာသည္အထိအလုပ္အကိုင္
မရရွိေသာေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ဆႏၵသေဘာအရ(၁၂)ဦးစလံုးမွျပန္လာခဲ့ရေၾကာင္း ၊
 
ယင္းကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေဇာ္မင္းသိန္း ႏွင့္ ဦးတင္အုန္း ၊ ဦးစု၀င္း(ခ)ဦးစုေ၀ တို႕အားမိမိတို႕၏ ေငြမ်ား
အားျပန္လည္ေပးေဆာင္ရန္ အလုပ္မရရွိသည့္(၁၂)ဦးတို႕မွေျပာျပရာ ၎ေငြမ်ားကိုျပန္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ၊ တိုင္ခ်င္ရာသို႕တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလာမွုအေပၚ ၁၈.၁၂.၂၀၁၂ ေန႕တြင္ ေညာင္လြင့္ေက်းရြာမွ (၁)
မာင္၀င္းလွိဳင္ ၊(၂)ေမာင္ေဇာ္ႏုိင္ဦး ၊ (၃)ေမာင္ဇင္မင္းထြန္း၊(၄)ေမာင္ရဲ၀င္းလတ္၊(၅) ေမာင္၀င္းကို၊(၆)
ေမာင္၀င္းေဇာ္ဦး၊(၇)ေမာင္သန္႕ဇင္ဦးတို႕က ေညာင္ေျခေထာက္ရဲစခန္းသို႕ အမွဳဖြင့္တိုင္တန္းခဲ့ေၾကာင္း ၊ 
 
ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႕တြင္ရဲစခန္းက(ပ)၄/၂၀၁၃ ျပည္ပအလုပ္အ
ကိုင္ပုဒ္မ(၂၆)ျဖင့္ ဒု/ရဲအုပ္ မင္းမင္းလတ္မွ တရားလိုျပဳကာ အမွုဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

မင္းေနႏိုင္
The Hot News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...