ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: နီကုိလက္စ္ ေက့ဂ်္ မေသပါ

Friday, 18 January 2013

နီကုိလက္စ္ ေက့ဂ်္ မေသပါ


Photo: နီကုိလက္စ္ ေက့ဂ်္ မေသပါ

နီကုိလက္စ္ ေက့ဂ်္ ေသဆုံးၿပီဟု အင္တာနက္သတင္းမ်ား က်ယ္ျပန္႕စြာ ထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း ထုိသတင္းမွာ အင္တာနက္ လိမ္ညာေနာက္ေျပာင္မႈ သာျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္မႈမ႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကမာၻေက်ာ္ အေမရိကန္မင္းသား နီကုိလက္စ္ ေက့ဂ်္ ေသဆုံးၿပီဟု အင္တာနက္သတင္းမ်ား က်ယ္ျပန္႕စြာ ထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း ထုိသတင္းမွာ အင္တာနက္ လိမ္ညာေနာက္ေျပာင္မႈသာျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္မႈမ႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။ နီကုိလက္စ္မွာ ႏွင္းေလွ်ာစီးရင္း မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားေၾကာင္း Global Associated News ဝက္ဘ္ဆုိက္က ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Global Associated News သည္ ယခင္ကလည္း နာမည္ႀကီး အႏုပညာ႐ွင္မ်ားျဖစ္သည့္ အက္ဒီမာဖီ၊ အဒမ္ ဆန္ဒ္လာ၊ ဒန္ဇယ္ ဝါ႐ွင္တန္၊ ဂ်မ္ကာေရးႏွင့္ အာႏုိးတုိ႕ ေသဆုံးေၾကာင္း လိမ္ညာေနာက္ေျပာင္သည့္ သတင္းမ်ားကုိ ၎တုိ႕၏ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ လႊင့္တင္ေလ့႐ွိေၾကာင္း TravelersToday က ေျပာၾကားသည္။ Global Asssociated News က လႊင့္တင္ခဲ့သည့္ နာမည္ႀကီးအႏုပညာ႐ွင္မ်ား ေသဆုံးေၾကာင္း လိမ္ညာေနာက္ေျပာင္မႈ သတင္းမ်ားကုိ TravelersToday က ျပန္လည္ ႐ွင္းလင္းထားသည္ကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္ခ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ သြားေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

Planet Myanmar Networkနီကုိလက္စ္ ေက့ဂ်္ ေသဆုံးၿပီဟု အင္တာနက္သတင္းမ်ား က်ယ္ျပန္႕စြာ ထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း ထုိသတင္းမွာ အင္တာနက္ လိမ္ညာေနာက္ေျပာင္မႈ သာျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္မႈမ႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကမာၻေက်ာ္ အေမရိကန္မင္းသား နီကုိလက္စ္ ေက့ဂ်္ ေသဆုံးၿပီဟု အင္တာနက္သတင္းမ်ား က်ယ္ျပန္႕စြာ ထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း ထုိသတင္းမွာ အင္တာနက္ လိမ္ညာေနာက္ေျပာင္မႈသာျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္မႈမ႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။ နီကုိလက္စ္မွာ ႏွင္းေလွ်ာစီးရင္း မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားေၾကာင္း Global Associated News ဝက္ဘ္ဆုိက္က ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Global Associated News သည္ ယခင္ကလည္း နာမည္ႀကီး အႏုပညာ႐ွင္မ်ားျဖစ္သည့္ အက္ဒီမာဖီ၊ အဒမ္ ဆန္ဒ္လာ၊ ဒန္ဇယ္ ဝါ႐ွင္တန္၊ ဂ်မ္ကာေရးႏွင့္ အာႏုိးတုိ႕ ေသဆုံးေၾကာင္း လိမ္ညာေနာက္ေျပာင္သည့္ သတင္းမ်ားကုိ ၎တုိ႕၏ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ လႊင့္တင္ေလ့႐ွိေၾကာင္း TravelersToday က ေျပာၾကားသည္။ Global Asssociated News က လႊင့္တင္ခဲ့သည့္ နာမည္ႀကီးအႏုပညာ႐ွင္မ်ား ေသဆုံးေၾကာင္း လိမ္ညာေနာက္ေျပာင္မႈ သတင္းမ်ားကုိ TravelersToday က ျပန္လည္ ႐ွင္းလင္းထားသည္ကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္ခ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ သြားေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...