ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကားေနာက္ခန္းထဲပုန္းကာ စင္ကာပူမွ တရားမဝင္ထြက္ခြာရန္ ႀကိဳစားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးမိ

Sunday, 24 February 2013

ကားေနာက္ခန္းထဲပုန္းကာ စင္ကာပူမွ တရားမဝင္ထြက္ခြာရန္ ႀကိဳစားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးမိ

ကားေနာက္ခန္းထဲပုန္းကာ စင္ကာပူမွ တရားမဝင္ထြက္ခြာရန္ ႀကိဳစားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးမိ

စင္ကာပူ၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၄ ။

စင္ကာပူ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားသည္ အသက္ 
၆၁ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအား ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန႔က ဝုဒ္လန္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ အျဖတ္တြင္ ကားေနာက္ခန္းအတြင္း ပုန္းေအာင္းလိုက္ပါကာ စင္ကာပူမွ တရားမဝင္ထြက္ခြာရန္ ႀကိဳစားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကားေနာက္ခန္းထဲ ပုန္းေအာင္းလိုက္ပါခဲ့သည့္ ယင္းျမန္မာႏိုင္ငံ
သားႏွင့္ အတူ ယဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ မေလးရွားလူမ်ိဳးတစ္ဦးကိုလည္း 
အတူဖမ္း ဆီးထားေၾကာင္း စင္ကာပူ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားအာဏာပိုင္အဖြဲ ့ICA က ေျပာၾကားသည္။ 

၎တို႔ စီးနင္းလာေသာ ကားမွာ မေလးရွားတြင္ မွတ္ပံုတင္ ထားေသာကားျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးေရးဂိတ္သို႔ နံနက္ ၁၂ နာရီေက်ာ္ အခ်ိန္ ျဖတ္သန္း လာစဥ္ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ၎တို႔ႏွစ္ဦးစလံုးကို တရားမဝင္ထြက္ခြာမႈျဖင့္ ရဲက စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည္။ ICA ကလည္းအဖြဲ႕သည္ စင္ကာပူတြင္
ေနခိုင္ခြင့္သက္ တမ္း ေက်ာ္လြန္ကာေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား
မ်ား၏ ႏိုင္ငံတြင္းသို ့အဝင္၊အထြက္မ်ားကို ေသခ်ာစစ္ေဆးေန
ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
 
Ref: Asiaone

စင္ကာပူ၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၄ ။

စင္ကာပူ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားသည္ အသက္ ၆၁ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအား
 ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန႔ကဝုဒ္လန္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္မွအျဖတ္တြင္ ကားေနာက္ခန္းအတြင္းပုန္းေအာင္း
လိုက္ပါကာစင္ကာပူမွတရားမဝင္ထြက္ခြာရန္ ႀကိဳစားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးမိခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။
ကားေနာက္ခန္းထဲ ပုန္းေအာင္းလိုက္ပါခဲ့သည့္ ယင္းျမန္မာႏိုင္ငံ သားႏွင့္ အတူ ယဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ မေလး
ရွားလူမ်ိဳးတစ္ဦးကိုလည္း အတူဖမ္း ဆီးထားေၾကာင္း စင္ကာပူ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္
မ်ားအာဏာပိုင္အဖြဲ ့ICA က ေျပာၾကားသည္။

၎တို႔ စီးနင္းလာေသာ ကားမွာ မေလးရွားတြင္ မွတ္ပံုတင္ ထားေသာကားျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးေရးဂိတ္သို႔ နံ
နက္ ၁၂ နာရီေက်ာ္ အခ်ိန္ ျဖတ္သန္း လာစဥ္ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ၎တို႔ႏွစ္ဦးစလံုးကို တရားမဝင္ထြက္ခြာမႈျဖင့္ ရဲက စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည္။ ICA ကလည္းအဖြဲ႕
သည္ စင္ကာပူတြင္ ေနခိုင္ခြင့္သက္ တမ္း ေက်ာ္လြန္ကာေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ား၏ ႏိုင္ငံတြင္းသို ့
အဝင္၊အထြက္မ်ားကို ေသခ်ာစစ္ေဆးေန ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

Ref: Asiaone

RND: 25.2.2013
The Myanma Age

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...