ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သီရိ လကၤာ ႏုိင္ငံတြင္ မိုးရြာ သြန္းစဥ္ ေကာင္းကင္မွ ေရႊေရာင္ အဆင္းရွိ အရာ ဝတၴဳမ်ား ျပဳတ္က်

Monday, 18 February 2013

သီရိ လကၤာ ႏုိင္ငံတြင္ မိုးရြာ သြန္းစဥ္ ေကာင္းကင္မွ ေရႊေရာင္ အဆင္းရွိ အရာ ဝတၴဳမ်ား ျပဳတ္က်


Photo: သီရိ လကၤာ ႏုိင္ငံတြင္ မိုးရြာ သြန္းစဥ္ ေကာင္းကင္မွ ေရႊေရာင္ အဆင္းရွိ အရာ ဝတၴဳမ်ား ျပဳတ္က်

သီရိ လကၤာ ႏုိင္ငံ ဟက္တြန္ ေတာင္တန္းမ်ား ရွိရာ ဂါမီနီပူရာ ေဒသတြင္ မိုးရြာသြန္းစဥ္ ေကာင္းကင္မွ ေရႊ ေရာင္ အဆင္းရွိေသာ အမ်ဳိးအမည္မသိ အရာဝတၴဳမ်ား ျပဳတ္က်လာ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒသ အတြင္းရွိ လူအမ်ားသည္ ယင္းအရာဝတၴဳ မ်ားကို ေကာက္ယူ၍ ၎တို႔၏ ေနအိမ္သို႔ ယူေဆာင္သြား လ်က္ရွိေၾကာင္း Virakesari သတင္း စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလားတူပင္ ဒစ္ဘူလာ ေဒသတြင္ လည္းေကာင္းကင္မွ ေက်ာက္တံုးမ်ား က်ေရာက္ လာခဲ့ၿပီး ပူဝက္စ္သာ ဝါလာ ေဒသရွိ ဆာမန္ သာလာရာ အရပ္တြင္လည္း ေက်ာက္တံုး ကဲ့သို႔ေသာ အမည္းေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ႏွင့္ အဝါေရာင္ရွိေသာ ေက်ာက္ခဲ မ်ား ေကာင္းကင္ မွ ျပဳတ္က် လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာင္းကင္မွ က်ေရာက္လာေသာ အဆိုပါ အမ်ဳိးအမည္ မသိ အရာဝတၴဳ အခ်ဳိ႕ကို သိမ္းဆည္း ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ အရာရွိ မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။သီရိ လကၤာ ႏုိင္ငံ ဟက္တြန္ ေတာင္တန္းမ်ား ရွိရာ ဂါမီနီပူရာ ေဒသတြင္ မိုးရြာသြန္းစဥ္ ေကာင္းကင္မွ ေရႊ ေရာင္ အဆင္းရွိေသာ အမ်ဳိးအမည္မသိ အရာဝတၴဳမ်ား ျပဳတ္က်လာ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒသ အတြင္းရွိ လူအမ်ားသည္ ယင္းအရာဝတၴဳ မ်ားကို ေကာက္ယူ၍ ၎တို႔၏ ေနအိမ္သို႔ ယူေဆာင္သြား လ်က္ရွိေၾကာင္း Virakesari သတင္း စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလားတူပင္ ဒစ္ဘူလာ ေဒသတြင္ လည္းေကာင္းကင္မွ ေက်ာက္တံုးမ်ား က်ေရာက္ လာခဲ့ၿပီး ပူဝက္စ္သာ ဝါလာ ေဒသရွိ ဆာမန္ သာလာရာ အရပ္တြင္လည္း ေက်ာက္တံုး ကဲ့သို႔ေသာ အမည္းေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ႏွင့္ အဝါေရာင္ရွိေသာ ေက်ာက္ခဲ မ်ား ေကာင္းကင္ မွ ျပဳတ္က် လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာင္းကင္မွ က်ေရာက္လာေသာ အဆိုပါ အမ်ဳိးအမည္ မသိ အရာဝတၴဳ အခ်ဳိ႕ကို သိမ္းဆည္း ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ အရာရွိ မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...