ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: နားလည္မႈ လြဲ၍ ေတးသံရွင္ ပေလးဘိြဳင္း သန္းႏုိင္ အေပၚ ဆဲေရး တိုင္းထြာမႈ ျပဳခဲ့ သည့္ ျမန္မာ ေဂါက္သီးရိုက္ အသင္း ဥကၠ႒ တို႔ ေျပလည္မႈ ရရွိ

Monday, 18 February 2013

နားလည္မႈ လြဲ၍ ေတးသံရွင္ ပေလးဘိြဳင္း သန္းႏုိင္ အေပၚ ဆဲေရး တိုင္းထြာမႈ ျပဳခဲ့ သည့္ ျမန္မာ ေဂါက္သီးရိုက္ အသင္း ဥကၠ႒ တို႔ ေျပလည္မႈ ရရွိ

နားလည္မႈ လြဲ၍ ဆဲေရး တိုင္းထြာမႈ ျပဳခဲ့ သည့္ ေတးသံရွင္ ပေလးဘိြဳင္း သန္းႏုိင္ႏွင့္ ျမန္မာ ေဂါက္သီးရိုက္ အသင္း ဥကၠ႒ တို႔ ေျပလည္မႈ ရရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဂါက္သီးရိုက္ အသင္းတြင္  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ညက ေတးသံရွင္ ပေလးဘိြဳင္း သန္းႏိုင္ႏွင့္ ေဂါက္ အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတို႔ အၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ နားလည္မႈ လြဲျခင္းအေပၚ ယခုအခါ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေျပလည္မႈ ရရွိခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ဝ၃၂

http://www.myanmarij.com/?p=10103

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဂါက္သီးရိုက္ အသင္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ညက ေတးသံရွင္ ပေလးဘိြဳင္း သန္းႏိုင္ႏွင့္ ေဂါက္ အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတို႔ အၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ နားလည္မႈ လြဲျခင္းအေပၚ ယခုအခါ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေျပလည္မႈ ရရွိခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ဝ၃၂
RND: 18.2.2013
myanmarij

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...