ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ (၅-၉-၂ဝ၁၃ မွ ၁၁-၉-၂ဝ၁၃) ေဟာစတမ္း

Thursday, 5 September 2013

ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ (၅-၉-၂ဝ၁၃ မွ ၁၁-၉-၂ဝ၁၃) ေဟာစတမ္း

တနဂၤေႏြ
ဆက္ဆံရေသာ ဝန္းက်င္အတြင္း ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မည္။ ခရီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ ေဝးကြာေနေသာ သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းမည္။ ၿပီးဆံုးရပ္တန္႕သြားၿပီဟုထင္ေသာ ကိစၥမ်ားအား ျပန္လည္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဘဝလမ္းေၾကာင္း အသစ္တစ္ခုသုိ႕ ရည္ညႊန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အခါေကာင္း က်ေရာက္သည္။ မေရာက္ဖူးေသာ အရပ္ေဒသ

မ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ရမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ အုန္းထမင္း ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ
အတိုက္အခံမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊား၍ အဆင့္ျမင့္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဖန္တီးရယူႏုိင္သည္။ သူတစ္ပါးအေပၚ ေကာင္းေသာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ လိမ့္မည္။ အထင္လြဲမွားမႈမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္မည္။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ကူညီတတ္မႈ၊ စိတ္ေစတနာေကာင္းထားရွိျခင္းတို႕၏ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္ တံု႕ျပန္မႈမ်ား ကုိ ရရွိမည္။ မိဘအႀကီးအကဲမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းရေသာ အေနအထား ရွိသည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ကန္စြန္းရြက္ေၾကာ္ ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ
အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ အဆင့္ျမင့္ တိုးတက္မႈ မ်ား ဖန္တီးႏုိင္သည္။ ဆႏၵရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုရာကိစၥမ်ားအေပၚ အျပည့္ အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္။ ေနရာအေျပာင္းအလဲကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ ရေသာ ဝန္းက်င္အတြင္း အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အထူး ေအာင္ျမင္မည္။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနႏွင့္ အခြင့္အလမ္းအရပ္ရပ္ သည္ စိတ္ကူးသစ္၊ ဦးတည္ခ်က္သစ္ႏွင့္ လုပ္ကုိင္မွ အဆင္ေျပေသာ အေန အထားရွိသည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ရြက္လွ ၃ ညြန္႕ ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး
မူလမွန္းထားသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြာဟေနမည္။ ေငြကုန္စိတ္ပန္း၊ လူပန္း ျဖစ္မည္။ က်န္းမာေရးအညံ့ ရွိသည္။ အေပ်ာက္အရွ၊ အပ်က္အစီးမ်ားမည္။ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရတတ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားတြင္ မိမိေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚမႈ ကြာဟေနသည္။ ျဖစ္လိုေသာ အရာမ်ားကုိ သည္းခံေစာင့္ဆိုင္းရမည္။ စိတ္လိုက္မာန္ပါ အေလာ တႀကီးလုပ္ျခင္းမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ လိေမၼာ္ရည္ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု
ေကာင္းျခင္းအျဖာျဖာ မဂၤလာအေပါင္း ခေညာင္းေနသည္။ အမ်ဳိးသမီး မိတ္ေဆြတစ္ဦးထံမွ အေထာက္အကူေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ ရည္မွန္းခ်က္သစ္ မ်ားကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္း အက်ဳိးေပး မည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရျခင္း ရွိမည္။ ကာလအတန္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ႀကိဳးစားထားသည္ မ်ားမွေအာင္ျမင္မႈရမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔ညေနပုိင္းတြင္ လက္ဖက္သုပ္ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး
ယာယီအတိုက္အခံ ရွိမည္။ ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ ဦးတည္ လိုက္တိုင္း ေနရာတိုင္း၌ အတားအဆီးမ်ားေတြ႕မည္။ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။ စိတ္တိုေဒါသထြက္လြယ္မည္။ အရြဲ႕တုိက္ျခင္း၊ တဇြတ္ထုိး လုပ္ ျခင္းေၾကာင့္ အမွားအယြင္းေတြ႕မည္။ မည္သည့္အရာကိုမဆို အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္။ စာရြက္စာတမ္း၊ ငြေၾကး လက္ေျပာင္းလက္လႊဲ သတိရွိရမည္။ အနီး ကပ္လူဒုကၡေပးတတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ မီးသီး၊ မီးလံုးကြၽမ္းမ်ားစြန္႕ပစ္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ
စိတ္႐ႈပ္စရာမ်ား ရွိမည္။ ရန္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရမည္။ က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ၿပီးမွ အလိုရွိရာ ေအာင္ျမင္ မည္။ အပ်က္အစီး အေပ်ာက္အရွမ်ားမည္။ မိသားစုအႀကီးအကဲမ်ား၏ က်န္း မာေရးကုိ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ စီမံကိန္းခ်ၿပီး လုပ္၍မရ။ အေျခအေနေပးသည့္အေပၚ ေမွးထိန္းတာ အလုပ္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ ေသာကိစၥမ်ား အက်ဳိးေပးမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ဒန္အုိး၊ ဒန္ခြက္ေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႕ပစ္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန
ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ား အခုိင္အမာ ျဖစ္ပၚမည္။ ရည္မွန္းခ်က္ သစ္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွန္ ကန္မည္။ သူတစ္ပါးႏွင့္ မတူေသာ ႐ႈေထာင့္မွ လုပ္ကုိင္၍ တက္လမ္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ႀကံဳမည္။ ေငြေၾကးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ အလုပ္စီးပြား စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ား ျပဳ၍ အထူးေကာင္းသည္။ ဥစၥာလာဘ္လာဘႏွင့္ ဘဝအေျခအေန ျမင့္ျမင့္ မားမား ရႏုိင္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ပဲထမင္း ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

ေဗဒင္၀ါသနာအိုး

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...