ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တစ္နာရီလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ေသဆံုးေနရေသာအိႏ္ၵိယ ႏုိင္ငံ၏သတို႔သမီးလက္ဖြဲ႕ဓေလ့ထံုးစံ--

Thursday, 5 September 2013

တစ္နာရီလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ေသဆံုးေနရေသာအိႏ္ၵိယ ႏုိင္ငံ၏သတို႔သမီးလက္ဖြဲ႕ဓေလ့ထံုးစံ--

(နယူးေဒလီ စက္တင္ဘာ ၄)
အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံတြင္ သတို႔သမီးဘက္ကေပးရေသာ မဂၤလာလက္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္နာရီလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ေသဆံုးေနရေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈတြင္ အဆိုပါ မျဖစ္မေနေပးရေသာ လက္ဖြဲ႕ဓေလ့ထံုးစံေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနသည္ ကို ၫႊန္ျပေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကား သည္။ အိႏ္ၵိယ အမ်ဴိးသားျပစ္မႈမွတ္တမ္းဌာနက လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံတစ္၀န္း၌ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမဂၤလာအခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ သတို႔သမီးမိသားစုမွ သတို႔သားမိသားစုသို႔ ေပးရသည့္ မဂၤလာခန္း၀င္ပစ္ၥည္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး ၈၂၃၃ဦး ေသဆံုးခဲ့ရ သည္ဟု ဆိုသည္။
မဂၤလာလက္ဖြဲ႕ေပးရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားမွာ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္ရွိေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က ထုတ္ျပန္ေသာ ျပစ္မႈမွတ္တမ္း ဌာန၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။ အိႏ္ၵိယတြင္ သတို႔သမီးဘက္ကေပးရ ေသာ မဂၤလာလက္ဖြဲ႕ေပးျခင္းႏွင့္ လက္ခံရယူျခင္းကို ဥပေဒအရ တားျမစ္ထား ေသာ္လည္း ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ အဆိုပါလူမႈေရးဓေလ့ ထံုးစံမွာ အျမစ္တြယ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ မဂၤလာလက္ဖြဲ႕ပစ္ၥည္းေတာင္းခံျခင္းမွာ လက္ထပ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ေတာင္းယူေနၾကသည္။ အိႏ္ၵိယအမ်ဳိးသမီး ငယ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ သတို႔သားမိသားစုဘက္သို႔ လက္ဖြဲ႕ပစ္ၥည္း အလုံအေလာက္မေပးႏုိင္သည့္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ ခံေနရသည္။
ယင္းကိစ္ၥကို အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားျမစ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ ““လက္ထပ္ထိမ္းျမားတာဟာ စီးပြားေရးအျမတ္ ထုတ္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ သတို႔သားနဲ႔ သတို႔သားမိသားစုက မဂၤလာလက္ဖြဲ႕ ပစ္ၥည္းကို မတန္တဆ ေတာင္းတာရွိသလို ခ်မ္းသာတဲ့ သတို႔သမီး မိသားစုက လည္း ေတာင္းတာထက္ကို ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးတာလည္းရွိပါတယ္””ဟု အမ်ဳိး သမးီအခြင္ ့အ ေရးလူပ္ ရွ ာ းသ ူ ရာဂ်နန္ကူမ ာရကီ ေျပာၾကားသည။္( ေအပီ)

*ေအ၀မ္းစိုး*

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...