ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာပတ္ေနတဲ့ ခရီးသြားကားေတြဘယ္လိုၿပဳလုပ္သလဲ...

Tuesday, 26 February 2013

ကမၻာပတ္ေနတဲ့ ခရီးသြားကားေတြဘယ္လိုၿပဳလုပ္သလဲ...

ကားေတြကို လူေနအိမ္အျဖစ္ျပဳလုပ္ၿပီး ကမၻာပတ္ေနတဲ့ ခရီးသြားကားေတြ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိေန လည္ပတ္ေနၾကပါတယ္။ ဦးအံ့ဘုန္းျမတ္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္မွာ ရႈ႕စားႏိုင္ၾကမွာပါ။ ရိုက္ကူး - အိမ္ခိုင္ျမဲ(DVB)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...