ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားLev yေၾကးအား ေပးေဆာင္ရမည္

Friday, 1 February 2013

မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားLev yေၾကးအား ေပးေဆာင္ရမည္

မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားLevyေၾကးအား ေပးေဆာင္ရမည္

မေလးရွားအစိုးရအဖြဲ႕မွ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ေပၚလစီအား ျပန္လည္က်င့္သံုးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ျပီးေနာက္ အဆိုပါေပၚလစီအရ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ Levyေၾကးအား အလုပ္ရွင္မ်ားက ေပးေဆာင္ရသည့္ အေနအထားမွ အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ေပးေဆာင္ရမည့္ အေနအထားသို႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္းမွ တရား၀င္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား ပါမစ္သက္တမ္းတိုးသည့္အခ်ိန္မွ စတင္သက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး အသစ္ေရာက္ရွိလာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ပါမစ္ရရွိျပီးခ်ိန္မွစ၍ စတင္သက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ပါမစ္သက္တမ္းတိုးရာတြင္ ရိုးရိုး Work pass,employment pass ႏွင့္ ယာယီအလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မ်ားပါ အၾကံဳး၀င္မည္ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါေပၚလစီအရ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားကို ခန္႔ထားရာတြင္ စရိတ္စကအနည္းငယ္ သက္သာသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုမေလးတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ က်င့္သံုးမည့္ အနည္းဆံုးလစာသတ္မွတ္ျခင္းအရ ႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံလစာမွာ ပွ်မ္းမွ် ၃၀% မွ ၅၀% တိုးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အေရအတြက္အားျဖင့္ ရင္းဂစ္၆၀၀-၇၀၀ မွ ရင္းဂစ္ ၉၀၀ သို႔ တိုးျမွင့္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တိုးျမွင့္လိုက္ေသာ အေျခခံလစာအေပၚမူတည္၍ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခပါ တိုးျမွင့္လာျပီး တစ္လ၀င္ေငြ စုစုေပါင္း ပွ်မ္းမွ် ရင္းဂစ္ ၁၂၀၀မွ ရင္းဂစ္၁၅၀၀အတြင္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ လစာကို ရင္းဂစ္၃၀၀မွ ရင္းဂစ္၅၀၀အတြင္း တိုးျမွင့္ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ယခင္အလုပ္သမားအတြက္ ေပးေဆာင္ေနရသည့္ Levy ေၾကးအား အလုပ္သမားမ်ားက ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

Levy ေၾကးေပးေဆာင္ရမည့္ ေပၚလစီသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္း ၁၉၉၂ခုႏွစ္မွစတင္က်င့္သံုးခဲ့ျပီး ၂၀၀၉ခုႏွစ္အထိ အလုပ္သမားမ်ားကသာ ေပးေဆာင္ခဲ့ရျပီး ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွစတင္၍ မေလးရွားအစိုးရမွ အလုပ္ရွင္မ်ားအား က်ခံေစရန္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္း က်င့္သံုးခဲ့သည့္ တရာမ၀င္အလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရး 6P အစီအစဥ္အရ တရား၀င္အလုပ္သမားဦးေရ တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ အလုပ္ရွင္မ်ားဖက္မွ Levyေၾကးေပးေဆာင္ရသည့္ ပမာဏျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား လစာတိုးျမွင့္ေပးျခင္းျဖင့္ Levy ေၾကးအား ကိုယ္တိုင္ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားဖက္မွ စရိတ္စကအခ်ိဳ႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံအတြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ သက္သာျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံအတြက္အခြန္ေငြ တိုးတက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ႏွစ္စဥ္ ရင္းဂစ္ ၂.၁ဘီလီယံရရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားဖက္မွ အစိုးရ၏အထက္ပါအစီအစဥ္အား ၾကိဳဆိုလိုက္ေသာ္လည္း Malaysian Trades Union Congress က အဆိုပါအစီအစဥ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေ၀ဖန္သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ မေလးရွားအစိုးရ၏ အစီအစဥ္သည္ အလုပ္ရွင္မ်ားဖက္မွ စရိတ္စကသက္သာေစရန္ သက္သက္သာရည္ရြယ္ျပီး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္၀န္ထုတ္၀န္ပိုးတစ္ခု ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသြားသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ Levyေၾကးအား ကိုယ္တိုင္ေပးေဆာင္ရမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား၏ တျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား [EPF(Employee Provident Fund) ႏွင့္ Socso(Social Security Organisation)] ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳသြားခဲ့သည္။
အလုပ္ရွင္အမ်ားစုက အစိုးရ၏အစီအစဥ္အား ၾကိဳဆိုလိုက္ေသာ္လည္း မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ အၾကီးမားဆံုး မီနီမတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ KK Mart Group ကမူ အဆိုပါအစီအစဥ္သည္ ၎တို႔အတြက္ အက်ိဳးမရွိေၾကာင္းေျပာဆိုသြားသည္။ 

၎တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအား ေနစရာ၊ အၾကိဳအပို႔စီစဥ္ေပးထားသည့္အျပင္ စားစရိတ္ပါ ေပးထားသျဖင့္ လစာတိုးျမွင့္ေပးရျခင္းအတြက္ အဆိုပါစရိတ္စကမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ား အိတ္စိုက္က်ခံသင့္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္သြားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ KK Group ၌ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား ၅၀၀ေက်ာ္အား တစ္ရက္ ၁၂နာရီအလုပ္ခ်ိန္အတြက္ အေျခခံလစာ ၉၀၀ရင္းဂစ္ ေပးေခ်ထားေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ အနည္းဆံုးလစာေပၚလစီ သက္ေရာက္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ား၏ လစာမွာ ၁၄၀၆ရင္းဂစ္သို႔ တိုးျမွင့္ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးထားသည့္ ေနစရာအေဆာက္အအံု၊ အၾကိဳအပို႔စသည့္ စရိတ္စကမ်ားပါ ဆက္လက္ကုန္က်မည္ဆိုလွ်င္ ၎တို႔အတြက္ ပို၍အခက္အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။ အလုပ္သမား၅၀၀ေက်ာ္အတြက္ တစ္လစာ လစာေငြေပးေခ်ရမည့္ပမာဏမွာ ေပၚလစီသက္ေရာက္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ရင္းဂစ္၂၅၀၀၀၀ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသြားပါသည္။
တခ်ိဳ႕ေသာ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကမူ ၎တို႔၏အလုပ္သမားမ်ားကို Levy ေၾကး ကိုယ္တိုင္ေပးေဆာင္ေစလိုျခင္း မရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေပၚလစီမသက္ေရာက္မွီ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားအတြက္ အလုပ္ရွင္မွ ေပးေဆာင္ရသည့္ တစ္ႏွစ္စာ Levyေၾကးမွာ တစ္ဦးလွ်င္  [Services Sector-Rm600-Rm1850, Plantation-Rm590, Manufacturing&Construction Sector-Rm1250] ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုက်င့္သံုးမည့္ Minimum Wage ေပၚလစီအရ အဆိုပါ Levy ေၾကးအား အလုပ္သမားကိုယ္တိုင္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး တိုးျမွင့္ခံရမည့္ လစာေငြမွာ အေနာက္ဖက္ ပင္နီဆူလာကၽြန္းဆြယ္တြင္ အလုပ္သမားတစ္ဦးလွ်င္ လစာေငြ အနည္းဆံုး တစ္လလွ်င္ ရင္းဂစ္၉၀၀ ရရွိမည္ျဖစ္ကာ အေရွ႕ဖက္ Sabah ႏွင့္ Sarawah တြင္ ရင္းဂစ္၈၀၀ အနည္းဆံုးရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအာမခံေၾကးမွာ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားတစ္ဦးအတြက္ ရင္းဂစ္၇၂ မွ ရင္းဂစ္၂၀၀ထိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနစရာႏွင့္ အၾကိဳအပို႔စရိတ္အား အလုပ္ရွင္မွ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္ရွင္ႏွင့္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တိုးျမွင့္ခံရမည့္လစာေငြႏွင့္ Levyေၾကးေပးေဆာင္ရမည့္ ပမာဏအေပၚမူတည္၍ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ေအးဂ်င့္မ်ားမွတဆင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္အတြက္ အဆိုပါအစီအစဥ္သည္ ၎တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္မဟုတ္ဟု စားေသာက္ဆိုင္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦးက ေျပာဆိုသြားပါသည္။ ၎အား အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္ခ်ိန္၁၂နာရီအတြက္ တစ္လလစာ ရင္းဂစ္၁၂၀၀အား ေအးဂ်င့္၏ ဘဏ္စာရင္းအတြင္း လစဥ္ထည့္သြင္းေပးျပီး ေအးဂ်င့္မွ ၎အား ရင္းဂစ္၉၀၀သာ ေပးေခ်ေၾကာင္း ေျပာျပသြားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုးျမွင့္ခံရမည့္ လစာေငြမ်ားမွာ အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမရွိႏိုင္ပဲ ေအးဂ်င့္မ်ားအတြက္သာ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ Levy ေၾကးကိုလည္း ေအးဂ်င့္ကသာ ေပးေဆာင္ျပီး ပိုလွ်ံသည့္လစာေငြအား ေအးဂ်င့္ကသာ ခံစားခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျငီးျငဴေျပာဆိုသြားပါသည္။ အဆိုပါသတင္းမ်ားအား ေအာက္ပါ၀က္ဆိုက္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2013/1/31/nation/20130131173335&sec=nation
http://www.nst.com.my/nation/general/bosses-no-longer-have-to-pay-foreign-workers-levies-1.210630

မေလးရွားအေျခစိုက္ ၀ံသာႏုသတင္းေထာက္ေပးပို႔ေသာ သတင္းအား တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသို႔ အသိေပးတင္ျပလိုပါလွ်င္ ၀ံသာႏုသတင္းဌာန၏ အီးေမးလ္ျဖစ္ေသာ wontharnu.com@gmail.com သို႔ျဖစ္ေစ၊ ယခုေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာသို႔ မက္ေဆ့ပို႔၍ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

မေလးရွားအစိုးရအဖြဲ႕မွ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ေပၚလစီအား ျပန္လည္က်င့္သံုးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ျပီးေနာက္ အဆိုပါေပၚလစီအရ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ Levyေၾကးအား အလုပ္ရွင္မ်ားက ေပးေဆာင္ရသည့္ အေနအထားမွ အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ေပးေဆာင္ရမည့္ အေနအထားသို႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္းမွ တရား၀င္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား ပါမစ္သက္တမ္းတိုးသည့္အခ်ိန္မွ စတင္သက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး အသစ္ေရာက္ရွိလာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ပါမစ္ရရွိျပီးခ်ိန္မွစ၍ စတင္သက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ပါမစ္သက္တမ္းတိုးရာတြင္ ရိုးရိုး Work pass,employment pass ႏွင့္ ယာယီအလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မ်ားပါ အၾကံဳး၀င္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေပၚလစီအရ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားကို ခန္႔ထားရာတြင္ စရိတ္စကအနည္းငယ္ သက္သာသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုမေလးတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ က်င့္သံုးမည့္ အနည္းဆံုးလစာသတ္မွတ္ျခင္းအရ ႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံလစာမွာ ပွ်မ္းမွ် ၃၀% မွ ၅၀% တိုးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အေရအတြက္အားျဖင့္ ရင္းဂစ္၆၀၀-၇၀၀ မွ ရင္းဂစ္ ၉၀၀ သို႔ တိုးျမွင့္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ထို႔အျပင္ တိုးျမွင့္လိုက္ေသာ အေျခခံလစာအေပၚမူတည္၍ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခပါ တိုးျမွင့္လာျပီး တစ္လ၀င္ေငြ စုစုေပါင္း ပွ်မ္းမွ် ရင္းဂစ္ ၁၂၀၀မွ ရင္းဂစ္၁၅၀၀အတြင္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ လစာကို ရင္းဂစ္၃၀၀မွ ရင္းဂစ္၅၀၀အတြင္း တိုးျမွင့္ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ယခင္အလုပ္သမားအတြက္ ေပးေဆာင္ေနရသည့္ Levy ေၾကးအား အလုပ္သမားမ်ားက ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

Levy ေၾကးေပးေဆာင္ရမည့္ ေပၚလစီသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္း ၁၉၉၂ခုႏွစ္မွစတင္က်င့္သံုးခဲ့ျပီး ၂၀၀၉ခုႏွစ္အထိ အလုပ္သမားမ်ားကသာ ေပးေဆာင္ခဲ့ရျပီး ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွစတင္၍ မေလးရွားအစိုးရမွ အလုပ္ရွင္မ်ားအား က်ခံေစရန္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္း က်င့္သံုးခဲ့သည့္ တရာမ၀င္အလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရး 6P အစီအစဥ္အရ တရား၀င္အလုပ္သမားဦးေရ တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ အလုပ္ရွင္မ်ားဖက္မွ Levyေၾကးေပးေဆာင္ရသည့္ ပမာဏျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
 
 ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား လစာတိုးျမွင့္ေပးျခင္းျဖင့္ Levy ေၾကးအား ကိုယ္တိုင္ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားဖက္မွ စရိတ္စကအခ်ိဳ႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံအတြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ သက္သာျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံအတြက္အခြန္ေငြ တိုးတက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ႏွစ္စဥ္ ရင္းဂစ္ ၂.၁ဘီလီယံရရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားဖက္မွ အစိုးရ၏အထက္ပါအစီအစဥ္အား ၾကိဳဆိုလိုက္ေသာ္လည္း Malaysian Trades Union Congress က အဆိုပါအစီအစဥ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေ၀ဖန္သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ မေလးရွားအစိုး
ရ၏ အစီအစဥ္သည္ အလုပ္ရွင္မ်ားဖက္မွ စရိတ္စကသက္သာေစရန္ သက္သက္သာရည္ရြယ္ျပီး အလုပ္သ
မားမ်ားအတြက္၀န္ထုတ္၀န္ပိုးတစ္ခု ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသြားသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ Levyေၾကးအား ကိုယ္တိုင္ေပးေဆာင္ရမည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား၏ တျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား [EPF
(Employee Provident Fund) ႏွင့္ Socso(Social Security Organisation)] ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳသြားခဲ့သည္။

အလုပ္ရွင္အမ်ားစုက အစိုးရ၏အစီအစဥ္အား ၾကိဳဆိုလိုက္ေသာ္လည္း မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ အၾကီးမားဆံုး မီနီ
မတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ KK Mart Group ကမူ အဆိုပါအစီအစဥ္သည္ ၎တို႔အ
တြက္ အက်ိဳးမရွိေၾကာင္းေျပာဆိုသြားသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအား ေနစရာ၊ အၾကိဳအပို႔စီစဥ္ေပးထားသည့္အျပင္ စားစ
ရိတ္ပါ ေပးထားသျဖင့္ လစာတိုးျမွင့္ေပးရျခင္းအတြက္ အဆိုပါစရိတ္စကမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ား အိတ္
စိုက္က်ခံသင့္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္သြားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ KK Group ၌အလုပ္လုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခား
သား အလုပ္သမားမ်ား ၅၀၀ေက်ာ္အား တစ္ရက္ ၁၂နာရီအလုပ္ခ်ိန္အတြက္ အေျခခံလစာ ၉၀၀ရင္းဂစ္
 ေပးေခ်ထားေၾကာင္း၊ 
 
အစိုးရ၏ အနည္းဆံုးလစာေပၚလစီ သက္ေရာက္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ား၏ လစာမွာ ၁၄၀၆ရင္းဂစ္သို႔ တိုးျမွင့္ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးထားသည့္ ေနစရာ
အေဆာက္အအံု၊ အၾကိဳအပို႔စသည့္ စရိတ္စကမ်ားပါ ဆက္လက္ကုန္က်မည္ဆိုလွ်င္ ၎တို႔အတြက္ ပို၍အ
ခက္အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။ 
 
အလုပ္သမား၅၀၀ေက်ာ္အတြက္တစ္လစာလစာေငြေပးေခ်ရမည့္ပမာဏမွာ ေပၚလစီသက္ေရာက္ျပီးေနာက္
ပိုင္းတြင္ ရင္းဂစ္၂၅၀၀၀၀ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသြားပါသည္။တခ်ိဳ႕ေသာ အေသးစားစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကမူ ၎တို႔၏အလုပ္သမားမ်ားကို Levy ေၾကး ကိုယ္တိုင္ေပးေဆာင္ေစလို
ၿခင္း မရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေပၚလစီမသက္ေရာက္မွီ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားအတြက္ အလုပ္ရွင္မွ ေပးေဆာင္ရသည့္ တစ္ႏွစ္စာ Levyေၾကးမွာ တစ္ဦးလွ်င္ [Services Sector-Rm600-Rm1850, Plantation-Rm590, Manufacturing&Co
nstruction Sector-Rm1250] ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
 
ယခုက်င့္သံုးမည့္Minimum Wage ေပၚလစီအရအဆိုပါ Levy ေၾကးအားအလုပ္သမားကိုယ္တိုင္ ေပးေဆာင္
ရမည္ျဖစ္ျပီး တိုးျမွင့္ခံရမည့္ လစာေငြမွာ အေနာက္ဖက္ ပင္နီဆူလာကၽြန္းဆြယ္တြင္ အလုပ္သမားတစ္ဦး
လွ်င္ လစာေငြ အနည္းဆံုး တစ္လလွ်င္ ရင္းဂစ္၉၀၀ ရရွိမည္ျဖစ္ကာ အေရွ႕ဖက္ Sabah ႏွင့္ Sarawah တြင္ ရင္းဂစ္၈၀၀ အနည္းဆံုးရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအာမခံေၾကးမွာ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားတစ္
ဦးအတြက္ ရင္းဂစ္၇၂ မွ ရင္းဂစ္၂၀၀ထိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနစရာႏွင့္ အ
ၾကိဳအပို႔စရိတ္အား အလုပ္ရွင္မွ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္ရွင္ႏွင့္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾက
သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တိုးျမွင့္ခံရမည့္လစာေငြႏွင့္ Levyေၾကးေပးေဆာင္ရမည့္ ပ
မာဏအေပၚမူတည္၍ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ေအးဂ်င့္မ်ားမွတဆင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္အတြက္ အဆိုပါအစီအစဥ္သည္ ၎တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္မဟုတ္ဟု စားေသာက္
ဆိုင္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦးက ေျပာဆိုသြားပါသည္။ ၎အား အလုပ္ရွင္မွ အ
လုပ္ခ်ိန္၁၂နာရီအတြက္ တစ္လလစာ ရင္းဂစ္၁၂၀၀အား ေအးဂ်င့္၏ ဘဏ္စာရင္းအတြင္း လစဥ္ထည့္သြင္း
ေပးျပီး ေအးဂ်င့္မွ ၎အား ရင္းဂစ္၉၀၀သာ ေပးေခ်ေၾကာင္း ေျပာျပသြားပါသည္။ 
 
ထို႔ေၾကာင့္ တိုးျမွင့္ခံရမည့္ လစာေငြမ်ားမွာ အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမရွိႏိုင္ပဲ ေအးဂ်င့္မ်ား
အတြက္သာ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊၎တို႔၏Levy ေၾကးကိုလည္း ေအးဂ်င့္ကသာ ေပးေဆာင္ျပီး ပိုလွ်ံသည့္
လစာေငြအား ေအးဂ်င့္ကသာ ခံစားခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျငီးျငဴေျပာဆိုသြားပါသည္။

  ၀ံသာႏုသတင္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...