ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဖ်ာ့ဖ်ာ့........ what a small world? လုိ ့ ေၿပာ ရမလားပဲ။

Thursday, 28 February 2013

ဖ်ာ့ဖ်ာ့........ what a small world? လုိ ့ ေၿပာ ရမလားပဲ။


Photo: ဖ်ာ့ဖ်ာ့........ what a small world? လုိ ့ ေၿပာ ရမလားပဲ။

လူတူမရွား နာမည္တူ မရွား ....အၿပင္.. ကားနံပတ္တူ မရွား လဲ ရွိတာပဲ။

ခု ေလာေလာ ဒီေန့ ၂၈။၂။၂၀၁၃ မွာ ကညန မွာ ၿဖစ္ေနတဲ့ ကား၂ စီး ၿပသာနာေလးပါ။

သိရသေလာက္ကေတာ့... ကားနံပတ္က တစ္စီးကုိ ၁စုံ ပဲ ထုတ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီးမ်ား ၂စီးအတြက္ ၂စုံ ကုိ နံပတ္တူ ထုတ္လုိက္လဲ မသိဘူး။

2စီးလုံး ကုိ စစ္ၾကည့္ေတာ့လည္း စာရြက္ စာတမ္း အားလုံးစုံ ၾကတယ္။ ၂စီးလုံး တရား၀င္ၾကတယ္ဆုိေတာ့......

Management ပုိင္းပဲ ေလ်ာ့ေနတာလား။ production အပုိင္းပဲ ေလ်ာ့ေနတာလား။ department အခ်ိတ္အဆက္ လြဲ ေနတာလား။

ေအာ္ ဒါမွမဟုတ္.......ခု ၾကည့္ ေနတဲ့ Facebook က လူမ်ားပဲ လြဲ ေနတာလား မသိေတာ့ပါဘူး။

ဒီတေန့ရဲ့ ထူးဆန္းေထြလား ၿပည္ ၿမန္မာ တခြင္ က ကညနမွာ ေတြ ့ခဲ့ တဲ့ Identical twins ကားေလးပါ။

April Maung Maungလူတူမရွား နာမည္တူ မရွား ....အၿပင္.. ကားနံပတ္တူ မရွား လဲ ရွိတာပဲ။

ခု ေလာေလာ ဒီေန့ ၂၈။၂။၂၀၁၃ မွာ ကညန မွာ ၿဖစ္ေနတဲ့ ကား၂ စီး ၿပသာနာေလးပါ။

သိရသေလာက္ကေတာ့... ကားနံပတ္က တစ္စီးကုိ ၁စုံ ပဲ ထုတ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီးမ်ား ၂စီးအတြက္ ၂စုံ ကုိ နံပတ္တူ ထုတ္လုိက္လဲ မသိဘူး။

2စီးလုံး ကုိ စစ္ၾကည့္ေတာ့လည္း စာရြက္ စာတမ္း အားလုံးစုံ ၾကတယ္။ ၂စီးလုံး တရား၀င္ၾကတယ္ဆုိေတာ့......

Management ပုိင္းပဲ ေလ်ာ့ေနတာလား။ production အပုိင္းပဲ ေလ်ာ့ေနတာလား။ department အခ်ိတ္အဆက္ လြဲ ေနတာလား။

ေအာ္ ဒါမွမဟုတ္.......ခု ၾကည့္ ေနတဲ့ Facebook က လူမ်ားပဲ လြဲ ေနတာလား မသိေတာ့ပါဘူး။

ဒီတေန့ရဲ့ ထူးဆန္းေထြလား ၿပည္ ၿမန္မာ တခြင္ က ကညနမွာ ေတြ ့ခဲ့ တဲ့ Identical twins ကားေလးပါ။

April Maung Maung

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...