ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မ်က္စိ တစ္စုံျဖင့္ စာလံုးေရ ၄ဝဝဝဝ ပါဝင္ေသာ စာအုပ္ကို ေရးသားခ့ဲသူ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား ဝမ္က်န္ဟြာ

Friday, 8 March 2013

မ်က္စိ တစ္စုံျဖင့္ စာလံုးေရ ၄ဝဝဝဝ ပါဝင္ေသာ စာအုပ္ကို ေရးသားခ့ဲသူ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား ဝမ္က်န္ဟြာ


Photo: မ်က္စိ တစ္စုံျဖင့္ စာလံုးေရ ၄ဝဝဝဝ ပါဝင္ေသာ စာအုပ္ကို ေရးသားခ့ဲသူ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား ဝမ္က်န္ဟြာ

ဆြံ႕အနားမၾကား ျဖစ္ေနသည့္ အျပင္ အေၾကာမ်ား ေသ၍ အိပ္ရာေပၚတြင္ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ လဲေလ်ာင္း ေနခဲ့ရၿပီး စက္ပစၥည္း၏ အကူအညီ ျဖင့္သာ အသက္ ဆက္ခဲ့ရသည့္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား ဝမ္က်န္ဟြာသည္ ၎၏ လႈပ္ရွားႏုိင္ေသာ မ်က္လံုးတစ္စံုျဖင့္ စာလံုးေပါင္း ၄ဝဝဝဝ ပါဝင္ေသာ စာအုပ္ တစ္အုပ္ကို ေရးသား ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဝမ္က်န္ဟြာ၏ စာအုပ္တြင္ ၎၏ ဘဝအေၾကာင္း တစ္ဝက္ႏွင့္ ကဗ်ာတစ္ဝက္ ပါရွိသည္။ ဝမ္က်န္ဟြာသည္ အသက္ ၅၇ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ Amyotrophic Lateral Sclerosis ဟုေခၚသည့္ ကုသ၍ မရေသာ Motor Disease ေရာဂါကို ခံစားေနရသူ ျဖစ္သည္။

Motor disease ေရာဂါသည္ ၾကြက္သား လႈပ္ရွားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးေနသည့္ ဦးေႏွာက္ေၾကာမႀကီးႏွင့္ ဦးေႏွာက္တြင္းရွိ နာ့ဗ္ဆဲလ္မ်ား၏ ေရာဂါ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဝမ္က်န္ဟြာ ၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ၎၏ ႀကံဳေတြ႕ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဘဝအေၾကာင္းႏွင့္ ဘဝကို အ႐ႈံးမေပးသည့္ ၎၏ စိတ္ဓာတ္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တစ္ဝန္း သိရွိ ေစခဲ့သည္။

ဝမ္က်န္ဟြာသည္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား၍ မရသည့္အျပင္ အသက္႐ွဴႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း စက္ပစၥည္း၏ အကူအညီျဖင့္ အသက္ ဆက္ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးတြင္ လႈပ္ရွား၍ရသည့္ အရာမွာ ၎၏ မ်က္လံုး တစ္စံုသာ ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ရာတြင္ ဝမ္က်န္ဟြာသည္ စာလံုးကို မ်က္လံုးျဖင့္ ၫႊန္ျပခဲ့ၿပီး ဇနီးသည္ျဖစ္သူ ဝူမိုင္လီ၏ အကူအညီျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။

ေျခာက္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဝူမိုင္လီသည္ ခင္ပြန္းသည္ ေရွ႕တြင္ စာလံုးမ်ား၊ အသံထြက္မ်ား ေရးသား ထားသည့္ ဘုတ္တစ္ခုကို ကိုင္ေဆာင္ ထားခဲ့ရၿပီး ခင္ပြန္းသည္ မ်က္လံုးျဖင့္ ၫႊန္ျပသည့္ စကားလံုး မ်ားကို ေထာက္ျပ ဖတ္ျပၿပီး ေရးသားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ဆြံ႕အနားမၾကား ျဖစ္ေနသည့္ အျပင္ အေၾကာမ်ား ေသ၍ အိပ္ရာေပၚတြင္ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ လဲေလ်ာင္း ေနခဲ့ရၿပီး စက္ပစၥည္း၏ အကူအညီ ျဖင့္သာ အသက္ ဆက္ခဲ့ရသည့္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား ဝမ္က်န္ဟြာသည္ ၎၏ လႈပ္ရွားႏုိင္ေသာ မ်က္လံုးတစ္စံုျဖင့္ စာလံုးေပါင္း ၄ဝဝဝဝ ပါဝင္ေသာ စာအုပ္ တစ္အုပ္ကို ေရးသား ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဝမ္က်န္ဟြာ၏ စာအုပ္တြင္ ၎၏ ဘဝအေၾကာင္း တစ္ဝက္ႏွင့္ ကဗ်ာတစ္ဝက္ ပါရွိသည္။ ဝမ္က်န္ဟြာသည္ အသက္ ၅၇ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ Amyotrophic Lateral Sclerosis ဟုေခၚသည့္ ကုသ၍ မရေသာ Motor Disease ေရာဂါကို ခံစားေနရသူ ျဖစ္သည္။

Motor disease ေရာဂါသည္ ၾကြက္သား လႈပ္ရွားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးေနသည့္ ဦးေႏွာက္ေၾကာမႀကီးႏွင့္ ဦးေႏွာက္တြင္းရွိ နာ့ဗ္ဆဲလ္မ်ား၏ ေရာဂါ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဝမ္က်န္ဟြာ ၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ၎၏ ႀကံဳေတြ႕ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဘဝအေၾကာင္းႏွင့္ ဘဝကို အ႐ႈံးမေပးသည့္ ၎၏ စိတ္ဓာတ္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တစ္ဝန္း သိရွိ ေစခဲ့သည္။

ဝမ္က်န္ဟြာသည္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား၍ မရသည့္အျပင္ အသက္႐ွဴႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း စက္ပစၥည္း၏ အကူအညီျဖင့္ အသက္ ဆက္ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးတြင္ လႈပ္ရွား၍ရသည့္ အရာမွာ ၎၏ မ်က္လံုး တစ္စံုသာ ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ရာတြင္ ဝမ္က်န္ဟြာသည္ စာလံုးကို မ်က္လံုးျဖင့္ ၫႊန္ျပခဲ့ၿပီး ဇနီးသည္ျဖစ္သူ ဝူမိုင္လီ၏ အကူအညီျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။

ေျခာက္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဝူမိုင္လီသည္ ခင္ပြန္းသည္ ေရွ႕တြင္ စာလံုးမ်ား၊ အသံထြက္မ်ား ေရးသား ထားသည့္ ဘုတ္တစ္ခုကို ကိုင္ေဆာင္ ထားခဲ့ရၿပီး ခင္ပြန္းသည္ မ်က္လံုးျဖင့္ ၫႊန္ျပသည့္ စကားလံုး မ်ားကို ေထာက္ျပ ဖတ္ျပၿပီး ေရးသားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...