ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ၁၀ ရက္အတြင္း အၿပီးထုတ္ေပးမည္

Tuesday, 19 March 2013

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ၁၀ ရက္အတြင္း အၿပီးထုတ္ေပးမည္


Photo: ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ၁၀ ရက္အတြင္း အၿပီးထုတ္ေပးမည္
Tuesday, March 19, 2013

ျပည္ပထြက္ခြာခြင့္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြကို ဒီကေန႔ကစတင္ၿပီး ၁၀ ရက္နဲ႔အၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပး
ေရးရံုးက အတည္ျပဳ ေျပာပါတယ္။

ျပည္သူေတြ ေငြအကုန္အက် သက္သာေအာင္နဲ႔ အရင္ကလို တင္းၾကပ္တာေတြကို အဆင့္ဆင့္ေျဖေလ်ွာ့ေပးမႈျဖစ္တယ္လို႔
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးရံုးက ဌာနခြဲမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇယ်
က ေျပာပါတယ္။

အရင္တုန္းကေတာ့ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလ်ွာက္ထားရင္ ရက္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ ၾကာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈ ရွိေနရတာ
ဟာ ပညာေရးကင္းရွင္းခ်က္ေတြ၊ အျမတ္ခြန္၊ ၀င္ေငြခြန္စတဲ့ အေထာက္
အထားေတြကို ပူးတြဲေလွ်ာက္ရတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အခုလို ၁၀ရက္နဲ႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း ထုတ္ေပးမယ့္ အစီအစဥ္မွာေတာ့ အရင္ကလို ကန္႔သတ္ထားတာေတြမရိွေတာ့ပဲ အေထာက္အထားေတြလည္း တင္ျပဖို႔မလိုေတာ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုန္က်စရိတ္အေနနဲ႔လည္း က်ပ္ ၂၃၀၀၀ ေလာက္ပဲ ရိွေတာ့မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFAျပည္ပထြက္ခြာခြင့္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြကို ဒီကေန႔ကစတင္ၿပီး ၁၀ ရက္နဲ႔အၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပး
ေရးရံုးက အတည္ျပဳ ေျပာပါတယ္။

ျပည္သူေတြ ေငြအကုန္အက် သက္သာေအာင္နဲ႔ အရင္ကလို တင္းၾကပ္တာေတြကို အဆင့္ဆင့္ေျဖေလ်ွာ့ေပးမႈျဖစ္တယ္လို႔
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးရံုးက ဌာနခြဲမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇယ်
က ေျပာပါတယ္။

အရင္တုန္းကေတာ့ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလ်ွာက္ထားရင္ ရက္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ ၾကာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈ ရွိေနရတာ
ဟာ ပညာေရးကင္းရွင္းခ်က္ေတြ၊ အျမတ္ခြန္၊ ၀င္ေငြခြန္စတဲ့ အေထာက္
အထားေတြကို ပူးတြဲေလွ်ာက္ရတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အခုလို ၁၀ရက္နဲ႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း ထုတ္ေပးမယ့္ အစီအစဥ္မွာေတာ့ အရင္ကလို ကန္႔သတ္ထားတာေတြမရိွေတာ့ပဲ အေထာက္အထားေတြလည္း တင္ျပဖို႔မလိုေတာ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုန္က်စရိတ္အေနနဲ႔လည္း က်ပ္ ၂၃၀၀၀ ေလာက္ပဲ ရိွေတာ့မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...