ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္္မာ့ဖန္ျပြန္သေႏၶသား၁၀၀ ေတြ့ဆံု

Saturday, 2 March 2013

ျမန္္မာ့ဖန္ျပြန္သေႏၶသား၁၀၀ ေတြ့ဆံု

ရန္ကုန္-မတ္၂
ျမန္္မာ့ဖန္ျပြန္သေႏၶသား ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ ေသာ BFC( Bahosi ferlility Center)၏
ဖန္ျပြန္သေႏၶသား၁၀၀ ေတြ့ဆံုပြဲကို ယေန့ ေနလယ္က ခ်က္ထရီယံဟိုတယ္၌က်င္းပသည္။
BFC( Bahosi ferlility Center)သည္ ၂၀၀၆ခုနစ္တြင္ ျမန္မာနိင္ငံ၏ပထမဆံုး ဖန္ျပြန္သေႏၶသားဌာနကို
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ဖန္ျပြန္သေႏၶသား၁၀၀ေက်ာ္ ကို ေအာင္ျမင္စြာေမြးထုတ္ေပးနိင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။


ၿမတ္စုျငိမ္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...