ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မွ (၃)ႏွစ္သားအရြယ္ကေလးနွစ္ဦးအားတရား၀င္လက္ထပ္ေပးမည္