ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမွ အြန္လိုင္း မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း ၾသဇာအရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးခ်ယ္ ခံရေၾကာင္း သိရပါသည္။

Wednesday, 17 April 2013

တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမွ အြန္လိုင္း မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း ၾသဇာအရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးခ်ယ္ ခံရေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အြန္လိုင္း မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈ ေနာက္ဆံုး အဆင့္တြင္ ေပါ့ပ္အဆိုေတာ္ ေလဒီဂါဂါႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈကို ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဧျပီလ ၁၇ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ရပ္နားခဲ့ျပီး ရရွိေသာ ဆႏၵမဲ ရလဒ္မ်ား အရ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆႏၵမဲ အေရ အတြက္ စုစုေပါင္း၏ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း

ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရရွိခဲ့ျပီး ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလဒီဂါဂါက ရွိခဲ့ပါသည္။
ကမာၻေက်ာ္Timeမဂၢဇင္းႀကီးက ေရြးခ်ယ္သည့္၁၀စုႏွစ္ တစ္ခုအတြင္း ၾသဇာလႊမး္မုိးမွဳ အရွိဆုံးပုဂၢိဳလ္ (၁၀၀)စာရင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အြန္လိုင္း မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ကမာၻေက်ာ္ ေပါ့အဆုိေတာ္ ေလဒီဂါဂါကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး အနိုင္ရရိွခဲ႔ေၾကာင္း ယင္းမဂၢဇင္း၏ အင္တာနက္စာမ်က္နွာတြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈကို ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဧျပီလ ၁၇ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ရပ္နားခဲ့ျပီး ရရွိေသာ ဆႏၵမဲ ရလဒ္မ်ား အရ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆႏၵမဲ အေရ အတြက္ စုစုေပါင္း၏ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရရွိခဲ့ျပီး ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ေလဒီဂါဂါက ရွိခဲ့သည္။

http://time100.time.com/2013/04/11/face-off-whos-the-most-influential/

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...