ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၁၅၀၀ တန္ ဆင္းကဒ္ေတြ ထုုတ္ေပးေနေပမဲ့ ဂ်ီအက္စ္ အမ္ ဆင္းကဒ္ေတြကေတာ့ က်ပ္ ၂ သိန္း ၂ ေသာင္းေပါက္ေစ်း ရွိေန ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္

Saturday, 27 April 2013

၁၅၀၀ တန္ ဆင္းကဒ္ေတြ ထုုတ္ေပးေနေပမဲ့ ဂ်ီအက္စ္ အမ္ ဆင္းကဒ္ေတြကေတာ့ က်ပ္ ၂ သိန္း ၂ ေသာင္းေပါက္ေစ်း ရွိေန ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္

၁၅၀၀ တန္ ဆင္းကဒ္ေတြ ထုုတ္ေပးေနေပမဲ့ ဂ်ီအက္စ္ အမ္ ဆင္းကဒ္ေတြကေတာ့ က်ပ္ ၂ သိန္း ၂ ေသာင္းေပါက္ေစ်း ရွိေန ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီသတင္းကိုု ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း က တင္ဆက္ထားပါတယ္ ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...