ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဒီဇိုင္းအသစ္ ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ ေငြစကၠဴ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝမည္

Wednesday, 24 April 2013

ဒီဇိုင္းအသစ္ ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ ေငြစကၠဴ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝမည္


Photo: ဒီဇိုင္းအသစ္ ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ ေငြစကၠဴ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝမည္

၂၅.၄.၂၀၁၃၊ ၾကာသပေတးေန႔

ပံုစံဒီဇိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားျပီး လုံျခံဳေရးစနစ္အား အဆင့္ျမွင့္တင္ထားျပီး အတုျပဳလုပ္ရန္ လြန္စြာခက္ခဲမည့္ ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ ေငြစကၠဴအား လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ထုတ္ေဝ သြားမည္ဟု အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္က ယေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အတုျပဳလုပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အသစ္ပါဝင္လာမည့္ လုံျခံဳေရးစနစ္တြင္ ေငြစကၠဴအတြင္း ေရစာအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားမည့္ အျပာေရာ သံုးဖက္ျမင္ အဝတ္စႏွင့္ အေရာင္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေလာင္း၏ ပံုတုိ႔ ပါဝင္လာမည္ဟု သိရွိရသည္။

ဤေငြစကၠဴေပၚတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈ၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Benjamin Franklin ၏ ရုပ္ပုံမွာမူ ဆက္လက္ပါရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ဒီဇိုင္းအသစ္ ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ ေငြစကၠဴအား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧပရယ္လအတြင္းက ပထမဆုံးအၾကိမ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ျပီး ၂၀၁၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း အသံုးျပဳသည့္ စကၠဴ၏ အရည္အေသြး မျပည့္မွီျခင္းႏွင့္ ပံုႏွိပ္စက္ဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ယခုမွသာ ထုတ္ေဝႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Myanmar Consumer Guide
ပံုစံဒီဇိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားျပီး လုံျခံဳေရးစနစ္အား အဆင့္ျမွင့္တင္ထားျပီး အတုျပဳလုပ္ရန္ လြန္စြာခက္ခဲမည့္ ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ ေငြစကၠဴအား လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ထုတ္ေဝ သြားမည္ဟု အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္က ယေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အတုျပဳလုပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အသစ္ပါဝင္လာမည့္ လုံျခံဳေရးစနစ္တြင္ ေငြစကၠဴအတြင္း ေရစာအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားမည့္ အျပာေရာ သံုးဖက္ျမင္ အဝတ္စႏွင့္ အေရာင္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေလာင္း၏ ပံုတုိ႔ ပါဝင္လာမည္ဟု သိရွိရသည္။

ဤေငြစကၠဴေပၚတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈ၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Benjamin Franklin ၏ ရုပ္ပုံမွာမူ ဆက္လက္ပါရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ဒီဇိုင္းအသစ္ ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ ေငြစကၠဴအား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧပရယ္လအတြင္းက ပထမဆုံးအၾကိမ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ျပီး ၂၀၁၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း အသံုးျပဳသည့္ စကၠဴ၏ အရည္အေသြး မျပည့္မွီျခင္းႏွင့္ ပံုႏွိပ္စက္ဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ယခုမွသာ ထုတ္ေဝႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Myanmar Consumer Guide

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...