ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: FEC ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ရာ အေမရိကန္ေဒၚလာအျပင္ က်ပ္ေငြျဖင့္ လဲလွယ္ႏိုင္သည့္ ကာလအား အခ်ိန္သံုးလသာ ခြင့္ျပဳ

Wednesday, 24 April 2013

FEC ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ရာ အေမရိကန္ေဒၚလာအျပင္ က်ပ္ေငြျဖင့္ လဲလွယ္ႏိုင္သည့္ ကာလအား အခ်ိန္သံုးလသာ ခြင့္ျပဳ


Photo: FEC ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ရာ အေမရိကန္ေဒၚလာအျပင္ က်ပ္ေငြျဖင့္ လဲလွယ္ႏိုင္သည့္ ကာလအား အခ်ိန္သံုးလသာ ခြင့္ျပဳ
Thursday, April 25, 2013

ျပည္တြင္းသုံးေငြႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာအၾကား တန္ဖိုးညႇိ သံုးစြဲခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလက္မွတ္ FEC (Foreign Exchange Certificate) ဖ်က္သိမ္းမည့္ အစီအစဥ္အား တရား၀င္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာအျပင္ က်ပ္ေငြျဖင့္ပါ တန္ဖိုးတူ လဲလွယ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး႒ာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

FEC အား ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနမွ တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ျပဳထားသည့္ ေငြလဲလွယ္ေကာင္တာမ်ားတြင္ တရား၀င္ လဲလွယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လဲလွယ္ရမည့္ ကာလအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္အထိသာ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ကာလ ေက်ာ္လြန္ပါက သံုးစြဲခြင့္ ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

FEC အား လက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ အေနျဖင့္ တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား ေငြလဲေကာင္တာမ်ား၌ အေမရိကန္ေဒၚလာအျပင္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းျဖစ္သည့္ က်ပ္ေငြျဖင့္ပါ လဲလွယ္ႏိုင္ၿပီး FEC ကိုင္ေဆာင္သူ၏ ႏုိင္ငံျခား ေငြစာရင္းတြင္ တန္ဖိုးတူ အေမရိကန္ေဒၚလာ ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း အသစ္ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းမ်ား အျပင္ လဲလွယ္သူ ဆႏၵအတိုင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ က်ပ္ေငြမ်ားအား တန္ဖိုးတူ၊ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း လဲလွယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သတ္မွတ္ကာလ ေက်ာ္လြန္ပါက FEC အား သံုးစြဲခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဗဟိုဘဏ္ အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ ေငြလဲလွယ္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း မလဲလွယ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ လဲလွယ္သူ၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားအား တင္ျပလဲလွယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေဖာ္ျပလဲလွယ္ရမည့္ ကာလအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိသာ လဲလွယ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါကာလ ေက်ာ္လြန္ပါက လဲလွယ္ျခင္း သံုးစြဲျခင္းမ်ားအား အၿပီးတိုင္ ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရိွကာလတြင္ FEC သံုးစြဲမႈ အေနျဖင့္ အစိုးရဘီလ္တခ်ဳိ႕ ေပးေဆာင္ရျခင္းႏွင့္ MFTB၊ MICB ဘဏ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လႊဲပို႔ေငြကို ျပန္ထုတ္ေပးျခင္း စသည့္ေနရာမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳေနၿပီး FEC ႐ုပ္သိမ္းရာတြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း သက္ေရာက္မႈ နည္းပါးစြာ ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အခက္အခဲမရွိ ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

"FEC ကို လဲလွယ္ဖို႔ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ကာလအတြင္းမွာပဲ သံုးစြဲခြင့္ ျပဳသြားမွာပါ။ လဲလွယ္ခြင့္ကာလ ေက်ာ္သြားရင္ေတာ့ သံုးစြဲခြင့္ မျပဳေတာ့ပါဘူး။ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း မလဲလွယ္ႏိုင္လို႔ ျပည္သူ႔လက္ထဲမွာ FEC က်န္ေနေသးရင္ သံုးစြဲခြင့္ မျပဳေပမဲ့ ဆက္လက္လဲလွယ္ခြင့္ေတာ့ ေပးအပ္မွာပါ" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ ထုတ္ေ၀သံုးစြဲခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ တန္ဖိုးတူ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ FEC အား အမ်ားျပည္သူမ်ားလက္တြင္း သံုးစြဲလည္ပတ္ေငြ ယူနစ္ေပါင္းမွာ ၃၀ ဒသမ ၉၂ သန္းေက်ာ္အထိ ရွိေနၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သို႔မဟုတ္ က်ပ္ေငြျဖင့္ တန္ဖိုးတူ လဲလွယ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တန္ဖိုးတူ လဲလွယ္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။    

Eleven Media Groupျပည္တြင္းသုံးေငြႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာအၾကား တန္ဖိုးညႇိ သံုးစြဲခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလက္မွတ္ FEC (Foreign Exchange Certificate) ဖ်က္သိမ္းမည့္ အစီအစဥ္အား တရား၀င္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာအျပင္ က်ပ္ေငြျဖင့္ပါ တန္ဖိုးတူ လဲလွယ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး႒ာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

FEC အား ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနမွ တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ျပဳထားသည့္ ေငြလဲလွယ္ေကာင္တာမ်ားတြင္ တရား၀င္ လဲလွယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လဲလွယ္ရမည့္ ကာလအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္အထိသာ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ကာလ ေက်ာ္လြန္ပါက သံုးစြဲခြင့္ ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

FEC အား လက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ အေနျဖင့္ တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား ေငြလဲေကာင္တာမ်ား၌ အေမရိကန္ေဒၚလာအျပင္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းျဖစ္သည့္ က်ပ္ေငြျဖင့္ပါ လဲလွယ္ႏိုင္ၿပီး FEC ကိုင္ေဆာင္သူ၏ ႏုိင္ငံျခား ေငြစာရင္းတြင္ တန္ဖိုးတူ အေမရိကန္ေဒၚလာ ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း အသစ္ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းမ်ား အျပင္ လဲလွယ္သူ ဆႏၵအတိုင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ က်ပ္ေငြမ်ားအား တန္ဖိုးတူ၊ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း လဲလွယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သတ္မွတ္ကာလ ေက်ာ္လြန္ပါက FEC အား သံုးစြဲခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဗဟိုဘဏ္ အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ ေငြလဲလွယ္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း မလဲလွယ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ လဲလွယ္သူ၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားအား တင္ျပလဲလွယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေဖာ္ျပလဲလွယ္ရမည့္ ကာလအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိသာ လဲလွယ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါကာလ ေက်ာ္လြန္ပါက လဲလွယ္ျခင္း သံုးစြဲျခင္းမ်ားအား အၿပီးတိုင္ ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရိွကာလတြင္ FEC သံုးစြဲမႈ အေနျဖင့္ အစိုးရဘီလ္တခ်ဳိ႕ ေပးေဆာင္ရျခင္းႏွင့္ MFTB၊ MICB ဘဏ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လႊဲပို႔ေငြကို ျပန္ထုတ္ေပးျခင္း စသည့္ေနရာမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳေနၿပီး FEC ႐ုပ္သိမ္းရာတြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း သက္ေရာက္မႈ နည္းပါးစြာ ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အခက္အခဲမရွိ ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

"FEC ကို လဲလွယ္ဖို႔ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ကာလအတြင္းမွာပဲ သံုးစြဲခြင့္ ျပဳသြားမွာပါ။ လဲလွယ္ခြင့္ကာလ ေက်ာ္သြားရင္ေတာ့ သံုးစြဲခြင့္ မျပဳေတာ့ပါဘူး။ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း မလဲလွယ္ႏိုင္လို႔ ျပည္သူ႔လက္ထဲမွာ FEC က်န္ေနေသးရင္ သံုးစြဲခြင့္ မျပဳေပမဲ့ ဆက္လက္လဲလွယ္ခြင့္ေတာ့ ေပးအပ္မွာပါ" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ ထုတ္ေ၀သံုးစြဲခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ တန္ဖိုးတူ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ FEC အား အမ်ားျပည္သူမ်ားလက္တြင္း သံုးစြဲလည္ပတ္ေငြ ယူနစ္ေပါင္းမွာ ၃၀ ဒသမ ၉၂ သန္းေက်ာ္အထိ ရွိေနၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သို႔မဟုတ္ က်ပ္ေငြျဖင့္ တန္ဖိုးတူ လဲလွယ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တန္ဖိုးတူ လဲလွယ္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...