ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မုိဘုိင္းဖုန္းအင္တာနက္စနစ္ဆက္သြယ္မႈ အသံုးျပဳလုိသည့္ျပည္သူမ်ား မိမိတုိ႕ၿမဳိ႕နယ္ဆက္သြယ္ေရးရံုးမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရရန္လုိလားၾက

Wednesday, 1 May 2013

မုိဘုိင္းဖုန္းအင္တာနက္စနစ္ဆက္သြယ္မႈ အသံုးျပဳလုိသည့္ျပည္သူမ်ား မိမိတုိ႕ၿမဳိ႕နယ္ဆက္သြယ္ေရးရံုးမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရရန္လုိလားၾက


Photo: မုိဘုိင္းဖုန္းအင္တာနက္စနစ္ဆက္သြယ္မႈ အသံုးျပဳလုိသည့္ျပည္သူမ်ား မိမိတုိ႕ၿမဳိ႕နယ္ဆက္သြယ္ေရးရံုးမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရရန္လုိလားၾက
Wednesday ,May 01,2013

က်ပ္ ၁၅၀၀ – တန္ဖုိးနည္းပုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္းဆင္းကဒ္္မ်ား ခ်ထားေပးၿပီးသည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ-၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ“ျပည္သူမ်ားသုိ႕ တန္ဖုိးနည္းမုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္မံအသိေပးေၾကညာခ်က္´´ ကုိႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစားမ်ား၌ အသိေပးေၾကညာခဲ့သည္။ အဆုိပါေၾကညာခ်က္တြင္“ MECTEL အမွတ္တံဆိပ္ပါတန္ဖုိးနည္း CDMA 800MHz မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္းစနစ္ သည္လက္ရွိမုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္းမ်ားကဲ့သုိ႕ အထြက္ေခၚဆိုမႈအတြက္ တစ္မိနစ္(၅၀) က်ပ္ျဖစ္သည္။ 

အ၀င္ေခၚဆုိမႈအတြက္ ေပးေဆာင္ရန္မလုိအပ္ပါ။အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈအတြက္ ေငြေကာက္ခံမႈႏႈန္းမွာ ယခင္ CDMA 800 MHz မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္းမ်ားကဲ့သုိ႕တစ္မိနစ္အသံုးျပဳခ (၄)က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္အသံုးျပဳလုိပါက သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီးမန္ေနဂ်ာ ရုံးမ်ားတြင္အင္တာနက္စနစ္ ဆက္သြယ္မႈ ကနဦးတပ္ဆင္ခ က်ပ္(၁၀၀၀၀)ေပးသြင္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါမည္´´ ဟု ပါရွိေၾကာင္းသိရသည္။အဆုိပါေၾကညာခ်က္ပါ “အင္တာနက္အသံုးျပဳလုိပါက သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး မန္ေနဂ်ာရံုုးမ်ားတြင္ အင္တာနက္စနစ္ဆက္သြယ္မႈ ကနဦးတပ္ဆင္ခ က်ပ္(၁၀၀၀၀)ေပးသြင္းေလွ်ာက္ထားရပါမည္´´ ဆုိေသ ာအခ်က္နွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိလားလွ်က္ရွိေနေၾကာင္းသိရပါသည္။

ျပည္သူေတြအတြက္ဆက္သြယ္မႈတြင္ အဆင္ေျပဖုိ႕အတြက္ က်ပ္-၁၅၀၀ တန္တယ္လီဖုန္းေတြေျဖေလွ်ာ့ခ်ထားေပးတဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြအားလံုးက ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ 

ဒါေပမဲ့ “ အင္တာနက္အသံုးျပဳလုိပါက သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီး မန္ေနဂ်ာရံုးမ်ားတြင္ အင္တာနက္စနစ္ဆက္သြယ္မႈ ကနဦးတပ္ဆင္ခက်ပ္ (၁၀၀၀၀) ေပးသြင္းေလွ်ာက္ထားရပါမည္။´´ ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိေတာ့ ထပ္မံ ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႕ လုိအပ္ေနေၾကာင္းေျပာေနၾကသည္။ အင္တနကအသံုးျပဳလုိရင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီးမန္ေနဂ်ာရံုုးမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္က ျပည္သူေတြကုိကုန္က်စရိတ္ပုိမုိကုန္က်ေအာင္ႏွင့္ ခက္ခဲမႈရွိေအာင္သတ္မွတ္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေနပါတယ္။ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏုိင္မႈကုိသြယ္၀ုိက္ပိတ္ပင္တဲ့သေဘာမ်ဳိးလည္းသက္ေရာက္ေနတယ္။ေနာက္ၿပီးၾကားပြဲစားေတြေပၚေပါက္ေအာင္ အေျခအေနဖန္တီးသလုိမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။


ဥပမာေျပာရင္ စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕က ျပည္သူတစ္ဦးက အင္တာနက္အသံုးျပဳခ်င္တယ္ဆုိရင္ တုိင္းေဒသႀကီးမန္ေနဂ်ာရံုး ရွိတဲ့မံုရြာၿမဳိ႕ကုိ သြားၿပီးေလွ်ာက္ရမယ္။ လမ္းစရိတ္နဲ႔ စားစရိတ္ကတစ္ေခါက္ကုိ ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းအနည္းဆုံုးပုိကုန္ရမယ္။ တစ္ေခါက္နဲ႕မၿပီးျပတ္ရင္ ဒီထက္ပုိကုန္မယ္။ စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္ကလူေတြက စစ္ကုိင္းဆက္သြယ္ေရးရံုုးမွာပဲ အင္တာနက္ေလွ်ာက္ခြင့္ရရင္ အခ်ိန္ေရာ ၊အပုိေငြေရာ အပုိကုန္စရာမလုိေတာ့ဘူး။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ခႏီၱး၊ဟုမၼလင္း၊ တမူး၊ ကေလး၊ ကသာ၊ ေကာလင္း၊ ဗန္းေမာက္၊ ၊ပင္လယ္ဘူးလုိၿမဳိ႕နယ္ေတြက မံုရြာၿမဳိ႕ လာေလွ်ာက္ရမယ့္ ကုန္က်စရိတ္ဆုိရင္ သိန္းဂဏန္းအထိ္ ေရာက္သြားႏုိင္တယ္။ 

ကုိယ့္ၿမဳိ႕နယ္မွ ာဆက္သြယ္ ေရးရံုးေတြရွိေနပါလွ်က္နဲ႕ ျပည္နယ္နဲ႕ တုိင္းေဒသႀကီး မန္ေနဂ်ာရံုးေတြအထိ သြားေလွ်ာက္ရမယ္ဆုိတာ မျဖစ္သင့္ဘူး။ အရင္တုန္းက အခ်ိန္မေပးႏုိင္လုိ႕ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္ဆက္သြယ္ေရးရံုးေတြကုိ ကုိယ္တုိင္သြာမေလွ်ာက္ႏုိင္ရင္ ၾကားပြဲစားေတြကုိ ၀န္ေဆာင္ခက်ပ္ငါးေထာင္၊ တစ္ေသာင္း အနည္းဆံုးေပးၿပီးလုပ္ခုိင္းၾကရတယ္။ 

ပြဲးစားလုပ္တဲ့သူေတြကလဲ တစ္ျခားကလူေတြမဟုတ္ဘူး။ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ ဆက္စပ္သူေတြက လုပ္ေနၾကတာ။ ကုိယ္တုိင္သြားေလွ်ာက္ရင္ေတာင္မွရံုးေရာက္ရင္ ပြဲစားလုပ္ခ်င္တဲ့ သူေတြ ၀ုိင္း၀ုိင္းလည္ေနတာ။ သမၼတႀကီးေျပာတဲ့သန္႕ရွင္းေသာအစုိးရ၊ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အေနနဲ႕ တစ္နည္းအားျဖင့္ မရုိးမသား၊ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားရွာေနၾကတဲ့ ၾကားပြဲစားေတြ “ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အင္တာနက္ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ကုိယ့္ၿမဳိ႕မွာပဲ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳ ၊ခ်ထားေပးဖုိ႕ သက္ဆုိင္ရာကို တင္ျပအႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္´´ ဟု စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕မွ မုိဘုုိင္းဖုန္းျဖင္ ့ အငိတာနက္စနစ္ ဆက္သြယ္အသံုးျပဳလုိသူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

နႏၵာမင္းလြင္
HotNewsWeekly


က်ပ္ ၁၅၀၀ – တန္ဖုိးနည္းပုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္းဆင္းကဒ္္မ်ား ခ်ထားေပးၿပီးသည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ-၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ“ျပည္သူမ်ားသုိ႕ တန္ဖုိးနည္းမုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္မံအသိေပးေၾကညာခ်က္´´ ကုိႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစားမ်ား၌ အသိေပးေၾကညာခဲ့သည္။ အဆုိပါေၾကညာခ်က္တြင္“ MECTEL အမွတ္တံဆိပ္ပါတန္ဖုိးနည္း CDMA 800MHz မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္းစနစ္ သည္လက္ရွိမုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္းမ်ားကဲ့သုိ႕ အထြက္ေခၚဆိုမႈအတြက္ တစ္မိနစ္(၅၀) က်ပ္ျဖစ္သည္။

အ၀င္ေခၚဆုိမႈအတြက္ ေပးေဆာင္ရန္မလုိအပ္ပါ။အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈအတြက္ ေငြေကာက္ခံမႈႏႈန္းမွာ ယခင္ CDMA 800 MHz မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္းမ်ားကဲ့သုိ႕တစ္မိနစ္အသံုးျပဳခ (၄)က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္အသံုးျပဳလုိပါက သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီးမန္ေနဂ်ာ ရုံးမ်ားတြင္အင္တာနက္စနစ္ ဆက္သြယ္မႈ ကနဦးတပ္ဆင္ခ က်ပ္(၁၀၀၀၀)ေပးသြင္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါမည္´´ ဟု ပါရွိေၾကာင္းသိရသည္။အဆုိပါေၾကညာခ်က္ပါ “အင္တာနက္အသံုးျပဳလုိပါက သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး မန္ေနဂ်ာရံုုးမ်ားတြင္ အင္တာနက္စနစ္ဆက္သြယ္မႈ ကနဦးတပ္ဆင္ခ က်ပ္(၁၀၀၀၀)ေပးသြင္းေလွ်ာက္ထားရပါမည္´´ ဆုိေသ ာအခ်က္နွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိလားလွ်က္ရွိေနေၾကာင္းသိရပါသည္။

ျပည္သူေတြအတြက္ဆက္သြယ္မႈတြင္ အဆင္ေျပဖုိ႕အတြက္ က်ပ္-၁၅၀၀ တန္တယ္လီဖုန္းေတြေျဖေလွ်ာ့ခ်ထားေပးတဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြအားလံုးက ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။

ဒါေပမဲ့ “ အင္တာနက္အသံုးျပဳလုိပါက သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီး မန္ေနဂ်ာရံုးမ်ားတြင္ အင္တာနက္စနစ္ဆက္သြယ္မႈ ကနဦးတပ္ဆင္ခက်ပ္ (၁၀၀၀၀) ေပးသြင္းေလွ်ာက္ထားရပါမည္။´´ ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိေတာ့ ထပ္မံ ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႕ လုိအပ္ေနေၾကာင္းေျပာေနၾကသည္။ အင္တနကအသံုးျပဳလုိရင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီးမန္ေနဂ်ာရံုုးမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္က ျပည္သူေတြကုိကုန္က်စရိတ္ပုိမုိကုန္က်ေအာင္ႏွင့္ ခက္ခဲမႈရွိေအာင္သတ္မွတ္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေနပါတယ္။ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏုိင္မႈကုိသြယ္၀ုိက္ပိတ္ပင္တဲ့သေဘာမ်ဳိးလည္းသက္ေရာက္ေနတယ္။ေနာက္ၿပီးၾကားပြဲစားေတြေပၚေပါက္ေအာင္ အေျခအေနဖန္တီးသလုိမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။


ဥပမာေျပာရင္ စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕က ျပည္သူတစ္ဦးက အင္တာနက္အသံုးျပဳခ်င္တယ္ဆုိရင္ တုိင္းေဒသႀကီးမန္ေနဂ်ာရံုး ရွိတဲ့မံုရြာၿမဳိ႕ကုိ သြားၿပီးေလွ်ာက္ရမယ္။ လမ္းစရိတ္နဲ႔ စားစရိတ္ကတစ္ေခါက္ကုိ ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းအနည္းဆုံုးပုိကုန္ရမယ္။ တစ္ေခါက္နဲ႕မၿပီးျပတ္ရင္ ဒီထက္ပုိကုန္မယ္။ စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္ကလူေတြက စစ္ကုိင္းဆက္သြယ္ေရးရံုုးမွာပဲ အင္တာနက္ေလွ်ာက္ခြင့္ရရင္ အခ်ိန္ေရာ ၊အပုိေငြေရာ အပုိကုန္စရာမလုိေတာ့ဘူး။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ခႏီၱး၊ဟုမၼလင္း၊ တမူး၊ ကေလး၊ ကသာ၊ ေကာလင္း၊ ဗန္းေမာက္၊ ၊ပင္လယ္ဘူးလုိၿမဳိ႕နယ္ေတြက မံုရြာၿမဳိ႕ လာေလွ်ာက္ရမယ့္ ကုန္က်စရိတ္ဆုိရင္ သိန္းဂဏန္းအထိ္ ေရာက္သြားႏုိင္တယ္။

ကုိယ့္ၿမဳိ႕နယ္မွ ာဆက္သြယ္ ေရးရံုးေတြရွိေနပါလွ်က္နဲ႕ ျပည္နယ္နဲ႕ တုိင္းေဒသႀကီး မန္ေနဂ်ာရံုးေတြအထိ သြားေလွ်ာက္ရမယ္ဆုိတာ မျဖစ္သင့္ဘူး။ အရင္တုန္းက အခ်ိန္မေပးႏုိင္လုိ႕ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္ဆက္သြယ္ေရးရံုးေတြကုိ ကုိယ္တုိင္သြာမေလွ်ာက္ႏုိင္ရင္ ၾကားပြဲစားေတြကုိ ၀န္ေဆာင္ခက်ပ္ငါးေထာင္၊ တစ္ေသာင္း အနည္းဆံုးေပးၿပီးလုပ္ခုိင္းၾကရတယ္။

ပြဲးစားလုပ္တဲ့သူေတြကလဲ တစ္ျခားကလူေတြမဟုတ္ဘူး။ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ ဆက္စပ္သူေတြက လုပ္ေနၾကတာ။ ကုိယ္တုိင္သြားေလွ်ာက္ရင္ေတာင္မွရံုးေရာက္ရင္ ပြဲစားလုပ္ခ်င္တဲ့ သူေတြ ၀ုိင္း၀ုိင္းလည္ေနတာ။ သမၼတႀကီးေျပာတဲ့သန္႕ရွင္းေသာအစုိးရ၊ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အေနနဲ႕ တစ္နည္းအားျဖင့္ မရုိးမသား၊ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားရွာေနၾကတဲ့ ၾကားပြဲစားေတြ “ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အင္တာနက္ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ကုိယ့္ၿမဳိ႕မွာပဲ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳ ၊ခ်ထားေပးဖုိ႕ သက္ဆုိင္ရာကို တင္ျပအႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္´´ ဟု စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕မွ မုိဘုုိင္းဖုန္းျဖင္ ့ အငိတာနက္စနစ္ ဆက္သြယ္အသံုးျပဳလုိသူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

နႏၵာမင္းလြင္
HotNewsWeekly


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...