ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေမရိကန္မွဘရာဇီးလ္သုိ႕ ေဘာလံုးကုိပုတ္၍သြားသူကားတုိက္ေသဆံုး

Monday, 20 May 2013

အေမရိကန္မွဘရာဇီးလ္သုိ႕ ေဘာလံုးကုိပုတ္၍သြားသူကားတုိက္ေသဆံုး

အေမရိကန္မွဘရာဇီးလ္သုိ႕ ေဘာလံုးကုိပုတ္၍သြားသူကားတုိက္ေသဆံုး
Monday, May 20, 2013

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဆီယဲတဲလ္ၿမိဳ႕မွ အသက္ ၄၂ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ရစ္ခ်တ္စြမ္ဆန္သည္ ၎၏ၿမိဳ႕မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအား အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပမည့္ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံအထိ ခရီးကီလိုမီ တာ ၁၆၀၀၀ ကို ေဘာလံုးအား လက္ျဖင့္ပုတ္၍သယ္ေဆာင္သြားရန္ ႀကံစည္ခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္၎သည္ခရီးစတင္ ထြက္ခြာ၍ ရက္သတၱပတ္ႏွစ္ ပတ္မျပည့္မီတြင္ပင္ေအာ္ရီဂြန္ ျပည္နယ္ကမ္းေျခ၌ကားတိုက္ခံ ရ ၍ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး ၎၏ အျပာေရာင္ေဘာလံုးမွအနီးအနား တြင္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ရဲဘက္မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

စြမ္ဆန္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္က်င္းပမည့္ကမၻာ့ေဘာလံုး ပြဲအမီ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ရီယိုဒီဂ်ေနး႐ိုးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိရန္ စီစဥ္ထားခဲ့သည္။ ၎သည္ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိရန္ အတြက္မကၠဆီကို နီကရာဂြါႏွင့္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံမ်ားအားျဖတ္ ေက်ာ္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ဆြမ္ဆန္သည္သူ၏ခရီးစဥ္ အား ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္စတင္ ထြက္ခြာလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးေအာ္ရီဂြန္ ျပည္နယ္၏ ပင္လယ္ကမ္းေျခၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ နယူူပို႕ၿမိဳ႕တြင္ ေနာက္တစ္ဆင့္ခရီးတစ္ေထာက္ ရပ္နားရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း ထိုၿမိဳ႕သို႕မေရာက္ရွိမီ ၈ ကီလိုမီ တာအကြာတြင္ ကားတိုက္ခံခဲ့ ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဆြမ္ဆန္သည္၎၏ခရီးစဥ္ အား႐ိုက္ကူးထားသည့္ေနာက္ဆံုး ဗီဒီယိုပိုင္းကေလးအား ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ကအင္တာနက္သို႕ေနာက္ဆံုး လႊင့္တင္ထားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ၎သည္လင္ကြန္းၿမိဳ႕သို႕ေရာက္ ရွိေနခဲ့ၿပီး ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကမ္း ေျခ၏အလွအားၾကည့္႐ႈ၍ၾကည္ႏူး ေပ်ာ္ရႊင္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ဆြမ္ဆန္ကြယ္လြန္သြားခ်ိန္၌ ၎တြင္ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ ႏွင့္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္သားႏွစ္ဦး က်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

Source: Reuters
ဥကၠာေအာင္

The Hot News

Monday, May 20, 2013
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဆီယဲတဲလ္ၿမိဳ႕မွ အသက္ ၄၂ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ရစ္ခ်တ္စြမ္ဆန္သည္ ၎၏ၿမိဳ႕မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအား အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပမည့္ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံအထိ ခရီး
ကီလိုမီ တာ ၁၆၀၀၀ ကို ေဘာလံုးအား လက္ျဖင့္ပုတ္၍သယ္ေဆာင္သြားရန္ ႀကံစည္ခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္၎သည္ခရီးစတင္ ထြက္ခြာ၍ ရက္သတၱပတ္ႏွစ္ ပတ္မျပည့္မီတြင္ပင္ေအာ္ရီဂြန္ ျပည္နယ္ကမ္း
ေၿခ၌ကားတိုက္ခံ ရ ၍ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး ၎၏ အျပာေရာင္ေဘာလံုးမွအနီးအနား တြင္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ရဲ
ဘက္မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

စြမ္ဆန္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္က်င္းပမည့္ကမၻာ့ေဘာလံုး ပြဲအမီ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ရီယိုဒီဂ်

ေနး႐ိုးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိရန္ စီစဥ္ထားခဲ့သည္။ ၎သည္ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိရန္ အတြက္မကၠဆီကို နီ
ကရာဂြါႏွင့္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံမ်ားအားျဖတ္ ေက်ာ္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ဆြမ္ဆန္သည္သူ၏ခရီးစဥ္ အား ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္စတင္ ထြက္ခြာလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးေအာ္ရီဂြန္ ျပည္နယ္

၏ ပင္လယ္ကမ္းေျခၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ နယူူပို႕ၿမိဳ႕တြင္ ေနာက္တစ္ဆင့္ခရီးတစ္ေထာက္ ရပ္နားရန္ရည္
ရြယ္ထားေသာ္လည္း ထိုၿမိဳ႕သို႕မေရာက္ရွိမီ ၈ ကီလိုမီ တာအကြာတြင္ ကားတိုက္ခံခဲ့ ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဆြမ္ဆန္သည္၎၏ခရီးစဥ္ အား႐ိုက္ကူးထားသည့္ေနာက္ဆံုး ဗီဒီယိုပိုင္းကေလးအား ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔က

အင္တာနက္သို႕ေနာက္ဆံုး လႊင့္တင္ထားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ၎သည္လင္ကြန္းၿမိဳ႕သို႕ေရာက္ ရွိေနခဲ့ၿပီး ပစိ
ဖိတ္သမုဒၵရာကမ္း ေျခ၏အလွအားၾကည့္႐ႈ၍ၾကည္ႏူး ေပ်ာ္ရႊင္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ဆြမ္ဆန္ကြယ္လြန္သြားခ်ိန္၌၎တြင္အသက္၂၂ ႏွစ္အရြယ္ ႏွင့္၁၈ ႏွစ္အရြယ္သားႏွစ္ဦး က်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္း

လည္းသိရသည္။

Source: Reuters
The Hot News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...