ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္တြင္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံေနရေသာ ဖားမ်ဳိးစိတ္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

Sunday, 19 May 2013

ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္တြင္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံေနရေသာ ဖားမ်ဳိးစိတ္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

ဆန္ဒီေယဂို   ေမ   ၁၈
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ ဆန္ဒီေယဂိုၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေျခသည္းလက္သည္းပါ အာဖရိက ဖားမ်ဳိးစိတ္ ႏွစ္မ်ဳိးသည္ ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ပိုးတစ္မ်ဳိး ကူးစက္ခံ ေနရသည္ကို စတန္းဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္ ေဆးသိပၸံေက်ာင္းမွ  သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ဖားမ်ဳိးစိတ္ တစ္ခုစီတြင္ ကပ္ပါးပိုး တစ္မ်ဳိးကူးစက္ ခံေနရၿပီး ၎ေရာဂါပိုးသည္ ေရမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ မိႈအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ၍ အျခားကုန္းေန ေရေန သတၱဝါမ်ားကို ကူးစက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ အသက္ဆံုး႐ႈံးသည္ အထိ အႏၲရာယ္ျဖစ္ ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနပညာရွင္ မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။
ထို႔ျပင္ အဆိုပါ ေရာဂါပိုးသည္ ဖားမ်ဳိးစိတ္မ်ားကို မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိၿပီး ေဒသတြင္း ေဂဟစနစ္ အေပၚတြင္ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈတစ္ရပ္  ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း   စတန္းဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာ ရွာရီလ္ဂရင္း ေျပာၾကားခ်က္
မ်ားအရ သိရသည္။
အာဖရိက ဖားမ်ဳိးစိတ္မ်ားသည္ ဆန္ဒီေယဂိုၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ က်က္စားေလ့ မရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ၎ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္က်က္စား လ်က္ရွိသည္ကို သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎ၿမိဳ႕သည္ ေရႏုတ္ေျမာင္း ေပါမ်ားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔ မ်ဳိးပြားရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာေၾကာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
by- myawady

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...