ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လက္ကိုင္ အိတ္မ်ား၌ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ေတြ႔ရိွရ

Sunday, 19 May 2013

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လက္ကိုင္ အိတ္မ်ား၌ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ေတြ႔ရိွရ

Photo: အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လက္ကိုင္ အိတ္မ်ား၌ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ေတြ႔ရိွရ

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လက္ကိုင္အိတ္မ်ား၌ သာမန္ သန္႔စင္ ခန္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ ဘက္တီးရီးယား မ်ား ထက္ ပိုမို မ်ားျပားေသာ ဘက္တီးရီးယား ေရာဂါပိုးမ်ား ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္ တစ္ရပ္အရ သိရွိရသည္။ 

အမ်ဳိးသမီး လက္ကိုင္အိတ္ ငါးလံုးလွ်င္ တစ္လံုးမွာ လူ၏ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ ေစႏိုင္ေသာ ဘက္တီးရီးယား အလံုအေလာက္ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း စမ္းသပ္ စစ္ေဆးခ်က္ မ်ားအရ သိရွိရသည္။ အဆိုပါ သုေတသနတြင္ လက္ကိုင္ အိတ္မ်ား၌ ေတြ႔ရွိရသည့္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ အညစ္ပတ္ဆံုးမွာ လက္တြင္ လိမ္း ေသာ ခရင္မ္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ခရင္မ္ဘူးမ်ားမွာ ေရအိမ္ထိုင္ခံု တစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ ဘက္တီးရီးယား ပမာဏထက္ ပိုမိုမ်ားျပား ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ႏႈတ္ခမ္းနီေတာင့္ႏွင့္ မ်က္ခံုးေမြး အလွျခယ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ ဘက္တီးရီးယား ပိုမို နည္းပါးေ ၾကာင္း ေတြ႔ရိွ ခဲ့ရသည္။ 

သားေရ လက္ကိုင္ အိတ္မ်ားမွာ ေရျမႇဳပ္ ပံုသဏၭာန္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံု ရွိသျဖင့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ပိုမို ခိုေအာင္းႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေ နျဖင့္ ၎တို႔၏ လက္ႏွင့္ လက္ကိုင္အိတ္မ်ားကို ဘက္တီးရီးယား တိုက္ဖ်က္ ေဆးရည္မ်ား အသံုးျပဳ ေဆးေၾကာျခင္းျဖင့္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီ မ်ားက အႀကံ ျပဳၾက သည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လက္ကိုင္အိတ္မ်ား၌ သာမန္ သန္႔စင္ ခန္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ ဘက္တီးရီးယား မ်ား ထက္ ပိုမို မ်ားျပားေသာ ဘက္တီးရီးယား ေရာဂါပိုးမ်ား ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္ တစ္ရပ္အရ သိရွိရသည္။

အမ်ဳိးသမီး လက္ကိုင္အိတ္ ငါးလံုးလွ်င္ တစ္လံုးမွာ လူ၏ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ ေစႏိုင္ေသာ ဘက္တီးရီးယား အလံုအေလာက္ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း စမ္းသပ္ စစ္ေဆးခ်က္ မ်ားအရ သိရွိရသည္။ အဆိုပါ သုေတသနတြင္ လက္ကိုင္ အိတ္မ်ား၌ ေတြ႔ရွိရသည့္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ အညစ္ပတ္ဆံုးမွာ လက္တြင္ လိမ္း ေသာ ခရင္မ္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ခရင္မ္ဘူးမ်ားမွာ ေရအိမ္ထိုင္ခံု တစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ ဘက္တီးရီးယား ပမာဏထက္ ပိုမိုမ်ားျပား ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ႏႈတ္ခမ္းနီေတာင့္ႏွင့္ မ်က္ခံုးေမြး အလွျခယ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ ဘက္တီးရီးယား ပိုမို နည္းပါးေ ၾကာင္း ေတြ႔ရိွ ခဲ့ရသည္။

သားေရ လက္ကိုင္ အိတ္မ်ားမွာ ေရျမႇဳပ္ ပံုသဏၭာန္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံု ရွိသျဖင့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ပိုမို ခိုေအာင္းႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေ နျဖင့္ ၎တို႔၏ လက္ႏွင့္ လက္ကိုင္အိတ္မ်ားကို ဘက္တီးရီးယား တိုက္ဖ်က္ ေဆးရည္မ်ား အသံုးျပဳ ေဆးေၾကာျခင္းျဖင့္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီ မ်ားက အႀကံ ျပဳၾက သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...