ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဒုရဲအုပ္တစ္ဦးမွ ဇနီးႏွင့္သမီးစီးသြားေသာ ဆိုင္ကယ္ကို ရုပ္ရွင္ဆန္ဆန္ကားျဖင့္တိုက္သတ္ရန္ ေသေႀကာင္းႀကံ

Saturday, 4 May 2013

ဒုရဲအုပ္တစ္ဦးမွ ဇနီးႏွင့္သမီးစီးသြားေသာ ဆိုင္ကယ္ကို ရုပ္ရွင္ဆန္ဆန္ကားျဖင့္တိုက္သတ္ရန္ ေသေႀကာင္းႀကံ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...