ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ယခုတစ္ပတ္အတြက္ေဟာကိန္း [May 27th မွ June 2nd]

Tuesday, 28 May 2013

ယခုတစ္ပတ္အတြက္ေဟာကိန္း [May 27th မွ June 2nd]

မိႆရာသီဖြား
အလုပ္သစ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္သစ္မ်ား လုပ္ကုိင္ ျဖစ္မည္။ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း၊ အႀကီးအကဲမ်ား ထံမွ အေထာက္အကူ ရမည္။ သရဖူပံုပါေသာ ခြက္တစ္ခု လက္ေဆာင္ရက အထူးေကာင္းသည္။ မဂၤလာေဆာင္ ကိစၥမ်ား ၾကံဳမည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား စန္းပြင့္မည္။ ေနာက္ေနာင္ မလုပ္ေတာ့ဟူ၍ ဆံုးျဖတ္ ရပ္တန္႔ထားေသာ

ကိစၥမ်ား ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မည္။ တစ္ပါးသူငွာ မလုပ္ေသာ အလုပ္စီးပြားမ်ား လုပ္ကုိင္ရမည္။ မိသားစုအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားတတ္သည္။ ပညာအတြက္ ရည္စူးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ တူညီေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအား ကိုယ္တိုင္ လုပ္၍ အက်ိဳးမရွိ။ လုပ္ငန္းခြင္မွ သူမ်ားအဖို႔ အလုပ္တြင္ ပံုစံသစ္၊ ဖြဲ႔စည္းမႈ သစ္မ်ားၾကံဳ၍ ႐ုတ္ခ်ည္းျမႇဳပ္ႏွံမႈသစ္မ်ား ၾကံဳမည္။

ၿပိႆရာသီဖြား

ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။ မူလ မွန္ထားသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ လုပ္ကုိင္ရျခင္းမ်ား အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္မည္။ ကိုယ္ပုိင္ အစြမ္းအစကို အသံုးခ်၍ အဆင့္ျမင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိလာမည္။ သေဘာထား ကြဲလဲြ၍ လုပ္ငန္း တူသူႏွင့္ လမ္းခြဲရျခင္းၾကံဳမည္။ အမႈအခင္းမ်ား ျဖစ္လြယ္သည္။ ႐ံုးေရာက္၊ ဂါတ္ေရာက္ လိုက္လံ ေျဖရွင္းရမည္။ ေရာင္းမွား၊ ၀ယ္မွား ျဖစ္တတ္သည္။ ပစၥည္းေပ်ာက္မည္။ အႀကီးအကဲမ်ား က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာမည္။ အတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။ ပန္းၿခံတစ္ခုအတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ခု၌ လိုက္လံ စားေသာက္ရမည္။ ထုိသို႔ ၾကံဳရၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ေကာင္းျခင္းကံမ်ား တစ္စစေပၚေပါက္လာမည္။ အနစ္နာခံ၍ ေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္ ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။

ေမထုန္ရာသီဖြား

ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ ေမတၱာေရးကံ ေကာင္းမည္။ မိသားစု အလုပ္စီးပြားကိစၥမ်ား ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည္။ မိတ္ေဆြသစ္ တုိးပြားမည္။ စုေပါင္းတြဲဖက္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အခါေကာင္း ႀကံဳမည္။ စြန္႔စားၿပီး ေဆာင္ရြက္လိုက္သည့္ ကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ လုပ္ငန္းဝင္ေငြ တုိးတက္ျခင္းရွိမည္။ မိဘအႀကီးအကဲ က်န္းမာေရး အညံ့ရွိမည္။ ၾကာသပေတးေန႔၊ ေသာၾကာေန႔ ေမြးေသာသူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာေရးကိစၥမ်ား ႀကံဳမည္။ ကိုယ္တုိင္တြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္ လည္းေကာင္း နစ္နာဆံုး႐ႈံးေနသည့္ ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မည္။ က်န္းမာေရး အညံ့ရွိသည္။ အစားအေသာက္ မွားယြင္းတတ္သည္။

သိဟ္ရာသီဖြား

တစ္ၿပိဳက္နက္တည္း ကိစၥႏွစ္မ်ဳိး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။ အေႏွာင့္အယွက္၊ အတိုက္အခံျပဳသူမ်ား အားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ အလိုျပည့္ျခင္း၊ တုိးတက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ကာလၾကာျမင့္စြာ ဆံုးျဖတ္ၿပီးလွ်က္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းငွာ မသင့္ေသာ ကိစၥမ်ား ႀကံဳမည္။ ကိုယ္ပိုင္အရည္အေသြးမ်ား အထင္အရွား ေပၚလြင္မည္။ ဆႏၵလိုအင္ ရွိသေလာက္ ေရွ႕တုိးလုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္။ မေတာ္မတရား လက္လြန္ထားေသာ ေငြေၾကးမ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ ရရွိႏုိင္ေသာ အေနအထားရွိသည္။ မျပတ္မသား ျဖစ္ေနသည္။ တစ္စံုတစ္ရာအေပၚ ယတိျပတ္ဆံုးျဖတ္ရာမွ ေအာင္ျမင္မည့္ကာလ ျဖစ္သည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ စကားမ်ားျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ အရပ္တစ္ပါးသို႔ သြားေရာက္ျခင္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။

ကန္ရာသီဖြား

လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ား အလုပ္တုိးတက္ျခင္း ရွိမည္။ ဝင္ေငြတုိးမည္။ ပညာသင္တန္း ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ အခါတုိင္းထက္ ပိုမုိေငြဝင္လင့္ ကစား ရရွိေသာ ေငြတုိ႔သည္ လက္ဝယ္မေရာက္မီပင္ ကုန္ကိန္းႀကံဳမည္။ တစ္ပါးသူအေပၚ ထိေရာက္ေသာ အကူအညီမ်ား ေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေန အဆင့္ကိုရရွိမည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ား ဦးစားေပး၍မရ။ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ၍ လုပ္ကုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ထြန္းမည္။ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ မဟုတ္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ မလုိအပ္ဘဲ အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္အေလ အလြင့္ အကုန္အက်မ်ားမည္။

တူရာသီဖြား

အခက္အခဲအည့ံမွန္သမွ် ကင္းစင္ပေပ်ာက္၍ အလုိဆႏၵရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အျပည့္အဝ ေအာင္ျမင္ရန္ အေျခအေနေပးျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးေကာင္း ေပၚထြန္းျခင္း မ်ားရွိမည္။ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနေသာ ကိစၥမ်ားကိုစနစ္တက် ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏုိင္ လိမ့္မည္။ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ျပန္လည္စုစည္းသင့္သည္။ လူလိမ္၊ လူ႐ႈပ္မ်ား အႏၲရာယ္ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ ဆက္ဆံေနေသာ ဝန္းက်င္အတြင္းအေျပာင္းအလဲႏွင့္ တုိးတက္မႈ သစ္မ်ား အခုိင္အမာျဖစ္ေပၚမည္။ အိမ္တြင္း ပစၥည္းေပ်ာက္တတ္သည္။ ေရခ်ိဳးခန္း ၊ လက္ေဆးေရကန္ အနီးအပါးတြင္ နာရီ၊ လက္ဝတ္ရတနာ ေပ်ာက္တတ္သည္။ သြားလာစဥ္ ေမ့က်န္ခဲ့၍ ေပ်ာက္႐ွျခင္း မ်ားျဖစ္မည္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးသူတုိ႔၏ က်န္းမာေရးကို ေငြကုန္စိတ္ပန္းခံေဆာင္ရြက္ ရမည္။

ၿဗိစာၧရာသီဖြား

အေျပာင္းအလဲတုိ႔ကို ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ စတင္ပါ။ ေရွ႕သို႔ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တေျပးညီ အလ်င္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အလုပ္အေျပာင္းအလဲ ရွိမည္။ ေနအိမ္ျပင္ ရမည္။ အလုပ္ေနရာတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္လာမည္။ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ မဟုတ္ေသာ အက်ယ္ခ်ဲ႕ အလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။ အရပ္ေဝးသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား အလုပ္အဆင္ေျပမည္။ အသစ္လက္ခံလုိက္ေသာခ်စ္သူသည္ အခ်စ္ေဟာင္းႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အလြန္ေသး သိမ္ညံ့ဖ်င္းလွ၍ အခ်စ္ေဟာင္းထံ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္၍ နားလည္မႈကို ျပန္လည္ရယူရ လိမ့္မည္။ ဝယ္ယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ား မသံုးတတ္၍ စိတ္ညစ္ရမည္။

ဓႏုရာသီဖြား

အၿပိဳင္အဆုိင္ အားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ ရည္မွန္းခ်က္အားလံုးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ ရရွိေသာေငြထက္ ပိုမိုေသာ သံုးစြဲမႈမ်ား ျပဳရလိမ့္မည္။ စုေဆာင္းထားသည္မ်ားကို ထုခြဲျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း ျပဳရလိမ့္မည္။ မိဘအႀကီးအကဲတို႔၏ က်န္းမာေရးကို သတိရွိရမည္။ ပစၥည္းမ်ား တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး ေပ်ာက္တတ္သည္။ အတြင္းလူ သတိထားပါ။ အေလာတႀကီး ဝယ္ယူမိ၍ ေစ်းႀကီးမိျခင္း ႀကံဳမည္။ ဝယ္ယူေသာ ပစၥည္းအသစ္ပင္ ျဖစ္လင့္ကစား အရည္အေသြး မမီွျခင္း၊ အပ်က္အစီး ပါလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရာင္းသူတို႔ႏွင့္ စကားမ်ား အၿငိဳျငင္ခံရကာ ျပန္လည္အလဲအလွယ္ ျပဳရမည္။ ပညာေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လိမ္ညာေသာသူႏွင့္ ေတြ႕မည္။

ကုမ္ရာသီဖြား

ကိုယ္ပိုင္အရည္အေသြးမ်ား ထက္ျမက္၍ ထြန္းထြန္း ေပါက္ေပါက္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ ဘဝအေျခအေန ျမင့္မား တုိးတက္ျခင္းရွိမည္။ အေရးပါေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ အလုပ္ကိစၥမ်ားကို တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္းရျခင္းရွိမည္။ တစ္ပါးသူမွ မနာလုိစိတ္ႏွင့္ တုိက္ခိုက္ေႏွာင့္ ယွက္ျခင္း ကိုႀကံဳမည္။ အာမခံျခင္း၊ ၾကားဝင္တာဝန္ယူ အာမခံျခင္းမျပဳရ။ ရန္ၾကြင္းရန္စေဟာင္းမ်ား ျပန္ေပၚတတ္သည္။ အနီးကပ္ေပါင္းၿပီး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းခံ ရတတ္သည္။ နာမည္သိကၡာ ထိခိုက္ေအာင္ စြပ္စြဲခံရ တတ္သည္။

မိန္ရာသီဖြား

အေႏွာင့္အယွက္၊ အခက္အခဲ မွန္သမွ် ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္ ၾကားမွ တိုးတက္မည္။ ဥစၥာေငြေၾကး တိုးပြားမည္။ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းတြင္လည္း အဆင္ေျပေနဆဲ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ေပၚမည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား အဖုိ႔လည္း ရွိရင္းစြဲ ခ်စ္သူႏွင့္ ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္ဆဲ ပိုမို သာလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်စ္သစ္ေပၚမည္။ အသစ္မွန္သမွ်ကို လက္ခံျခ္ငးထက္ ရွိရင္းစြဲ အေနအထားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ ေနထုိင္သင့္သည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ အသစ္အဆန္း ေကာင္းျခင္းတုိ႔သည္ ေရရွည္တည္တံ့မႈမရွိသည့္အျပင္ ကိုယ့္ဘ၀ႏွင့္လည္း အံ၀င္ခြင္က်မႈ မရွိ။ ပညာအတတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တုိးတက္မႈမ်ား အထင္အရွား ၾကံဳမည္။

ကရကဋ္ရာသီဖြား

အလိုျပည့္စံုျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ျခင္း အဆင့္ျမင့္ဘဝအေျခႏွင့္ တက္လမ္းအခုိင္အမာ ျဖစ္ေပၚျခင္းတို႔ကို ႀကံဳမည္။ ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ အလုပ္၏ အဆင့္တက္လမ္းကိုလည္း ႀကံဳမည္။ ႀကီးကဲေသာသူမ်ား၊ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း မ်ားႏွင့္ေတြ႕၍ အႀကံေကာင္းရရွိျခင္း၊ အေထာက္အကူေကာင္းရျခင္းတို႔ ႀကံဳမည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ား ရာထူးတုိးျခင္း၊ အလုပ္အဆင့္ တုိးတက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး ျမႇဳပ္ႏွံ၍ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းစြာ ရရွိမည္။ နီးစပ္မႈကို အေျခတည္၍ အခ်စ္ေရး ကံေကာင္းမည္။ မိသားစုတြင္ လုပ္ငန္းဥစၥာ၊ စီးပြားေရးရာ အလံုးစံုတိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားလ်က္မရဘဲ ၾကန္႔ၾကာ ေနေသာ ေငြမ်ားရခ်ိန္ ႀကံဳေနၿပီျဖစ္၏။

မကာရရာသီဖြား

အေႏွာင့္အယွက္ အတိုက္အခံမ်ားကို ရင္ဆိုင္၍ ေအာင္ျမင္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္။ တစ္ပါးသူေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္မည္။ ခရီးသြား၍ အဆင္ေျပမည္။ အေတြးအေခၚ သစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ႏုိင္သည္။ ကုိယ့္အေပၚ အသံုးခ်မည့္သူမ်ား၊ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးသူမ်ားၾကားမွ အလိုဆႏၵ တုိ႔ကို ပံုေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ လိမ့္မည္။ ေငြေၾကး အေပးအယူ ကိစၥမွန္သမွ် သတိရွိပါ။ နားလည္မႈ မရွိသူမ်ား၊ အတၱႀကီးသူမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္ ရျခင္းမ်ားရွိမည္။ ျပည္ပႏုိင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ခရီးကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခါေကာင္း က်ေရာက္သည္။

စံဇာဏီဘို

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...