ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “ ျမန္ မာႏိုင္ ငံ ရုပ္ ရွင္ အစည္း ရံုး ဥကၠဌ ဦး ဇင္ ဝိုင္းနွတ္ထြက္”

Thursday, 6 June 2013

“ ျမန္ မာႏိုင္ ငံ ရုပ္ ရွင္ အစည္း ရံုး ဥကၠဌ ဦး ဇင္ ဝိုင္းနွတ္ထြက္”


Photo: “ ျမန္ မာႏိုင္ ငံ ရုပ္ ရွင္ အစည္း ရံုး ဥကၠဌ ဦး ဇင္ ဝိုင္းနွတ္ထြက္”

ျမန္ မာႏိုင္ ငံ ရုပ္ ရွင္ အစည္း ရံုး ဥကၠဌ ဦး ဇင္ ဝိုင္းသည္ 
က်န္းမားေရး အေျခ ေန ေႀကာင့္ ေဆးကုသ ရန္ အတြက္
ႏႈတ္ ထြက္ စာ တင္ သြားေႀကာင္းသိရိွ ရျပီးနာယကမ်ားနွင့္အမူ
ေဆာင္အဖြဲ ့ကအေရးေပၚအစည္းအေ၀းက်င္းပကာ၄င္း ဧ။္
နွတ္ထြက္စာကိုလက္ခံခဲ့ေၾကာင္းနွင့္လစ္လပ္သြားေသာ 
ျမန္ မာႏိုင္ ငံ ရုပ္ ရွင္ အစည္း ရံုး ဥကၠဌ ေန ရာ တြင္ 
ဒုတိယဥကၠ႒ၿဖစ္ ေသာ သရုပ္ေဆာင္ လူမင္း မွ 
ေခတၱတာဝန္ ယူ မည္ ျဖစ္ ေႀကာင္းသိရိွ ရပါသည္။

Popular Journal
ျမန္ မာႏိုင္ ငံ ရုပ္ ရွင္ အစည္း ရံုး ဥကၠဌ ဦး ဇင္ ဝိုင္းသည္
က်န္းမားေရး အေျခ ေန ေႀကာင့္ ေဆးကုသ ရန္ အတြက္
ႏႈတ္ ထြက္ စာ တင္ သြားေႀကာင္းသိရိွ ရျပီးနာယကမ်ားနွင့္အမူ
ေဆာင္အဖြဲ ့ကအေရးေပၚအစည္းအေ၀းက်င္းပကာ၄င္း ဧ။္
နွတ္ထြက္စာကိုလက္ခံခဲ့ေၾကာင္းနွင့္လစ္လပ္သြားေသာ
ျမန္ မာႏိုင္ ငံ ရုပ္ ရွင္ အစည္း ရံုး ဥကၠဌ ေန ရာ တြင္
ဒုတိယဥကၠ႒ၿဖစ္ ေသာ သရုပ္ေဆာင္ လူမင္း မွ
ေခတၱတာဝန္ ယူ မည္ ျဖစ္ ေႀကာင္းသိရိွ ရပါသည္။

Popular Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...