ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: "ရေနာင္းၿမိဳ႕မွာ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ေရာင္းစားခံထားရသည့္ ျမန္မာမိန္းကေလး ၁၃ဦး လြတ္ေျမာက္"

Thursday, 27 June 2013

"ရေနာင္းၿမိဳ႕မွာ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ေရာင္းစားခံထားရသည့္ ျမန္မာမိန္းကေလး ၁၃ဦး လြတ္ေျမာက္"

video


by-goldenworkers.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...