ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: နယ္ကလူေတြ ဗီဒီယိုဆယ္ ကားၾကည့္ေတာင္ ရန္ကုန္က လူေတြက တစ္ကားၾကည့္ခ်င္မွ ၾကည့္တာ ပြင့္နဒီေမာင္